Etteplan

ETTEPLAN Q3: Etteplanin liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Lehdistötiedote   •   Marras 10, 2010 11:54 EET

Katsauskausi heinä-syyskuu 2010

- Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 26,2 % ja oli 23,1 (7-
9/2009: 18,3) miljoonaa euroa.
- Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 1,2 (-1,7) miljoonaa euroa.
Liikevoittoon sisältyy 0,5 miljoonan euron kertaluonteinen erä.
- Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 0,8 (-1,2) miljoonaa euroa.
- Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista oli -0,3 (-8,5) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta oli -0,9 (-0,4) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,05 (-0,06) euroa.
- Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 1 567 (1 624).
- Konsernin näkymät ovat ennallaan.

Katsauskausi tammi-syyskuu 2010

- Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 2,2 % ja oli 74,7 (1-
9/2009: 73,1) miljoonaa euroa.
- Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 4,2 (-4,8) miljoonaa euroa.
- Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 2,7 (-3,8) miljoonaa euroa.
- Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista oli 0,1 (-10,5) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta oli -1,8 (-4,8) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,13 (-0,19) euroa.

Avainlukuja* (1 000 euroa)

7-9/2010 7-9/2009 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

Liikevaihto 23 062 18 328 74 698 73 094 98 700
Liikevoitto/-tappio 1 178 -1 664 4 163 -4 848 -3 587
Liikevoitto/-tappio, % 5,1 -9,1 5,6 -6,6 -3,6
Tilikauden voitto/tappio 836 -1 198 2 740 -3 776 -3 287
Tilikauden voitto/tappio, % 3,6 -6,5 3,7 -5,2 -3,3
Omavaraisuusaste, % 43,3 22,6 43,3 22,6 38,5
Nettovelkaantumisaste, % 39,5 158,7 39,5 158,7 20,8
Taseen loppusumma 64 500 61 301 64 500 61 301 61 704
*) jatkuvista toiminnoista

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen osavuosikatsauksen yhteydessä:

”Markkinatilanteen paraneminen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä
suunnittelupalveluiden kysyntätilanteen parantuessa lähes kaikilla
asiakastoimialoillamme.

Liikevaihtomme parani olennaisesti verrattuna viime vuoden kolmanteen
vuosineljännekseen. Liikevaihtomme kasvuun vaikuttivat markkinatilanteen
paraneminen ja vahvistunut markkina-asemamme.

Suunnittelupalveluiden kysyntä on syklistä ja alallemme tyypillisesti kysyntä
hiljenee kausiluontoisesti kolmannella vuosineljänneksellä. Kysynnän
hiljenemisestä aiheutuva käyttöasteen aleneminen sekä lomakauden ajoittuminen
kolmannelle vuosineljännekselle vaikuttavat liikevoittoomme. Nämä huomioiden
olen kohtuullisen tyytyväinen liikevoittomme kehittymiseen.

Hankimme kolmannella vuosineljänneksellä merkittäviä uusia asiakkuuksia sekä
Suomessa että Ruotsissa ja vahvistimme asemaamme vaativien
tuotekehityshankkeiden partnerina lääketieteen tekniikan
laitevalmistajien-asiakkuuksissa.

Kiinan yksiköidemme kasvu jatkui tasaisena ja olen tyytyväinen
offshoring-toimintamallin vakiintumisesta asiakkaidemme keskuudessa.”

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin
vuositilinpäätöksessä 2009 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden
mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34
Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.


KATSAUS HEINÄ-SYYSKUU 2010

Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuu

Suunnittelupalveluiden alkuvuonna käynnistynyt kysyntätilanteen paraneminen
jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Ruotsin toisen vuosineljänneksen aikana
tasaantunut suunnittelupalveluiden kysyntä kääntyi kolmannella neljänneksellä
alkuvuotta vastaavaan kasvuun. Suomessa kysynnän kasvu oli tasaista.

Kysyntätilanteen vaihtelu asiakastoimialojen välillä tasaantui kolmannella
vuosineljänneksellä. Energia- ja voimansiirtoteollisuuden, lääketieteen
tekniikan ja ajoneuvoteollisuuden suunnittelupalveluiden kysyntä säilyi koko
vuoden jatkuneella hyvällä tasolla. Metsäteollisuuden laitevalmistajien ja
kaivosteollisuuden laitevalmistajien suunnittelupalveluiden kysyntä jatkoi
kasvuaan kolmannella neljänneksellä. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana matalalla
tasolla ollut ilmailu- ja puolustusvälineteollisuuden suunnittelupalveluiden
kysyntä elpyi katsauskauden aikana.

Suomessa lomautuksina toteutettujen henkilöstövähennysten määrä pieneni edelleen
katsauskaudella ja oli kauden lopussa alle 50 henkilöä. Ruotsissa jatkettiin
toisella vuosineljänneksellä käynnistynyttä rekrytointia. Ruotsissa uuden
työvoiman hidas saatavuus rajoitti katsauskaudella orgaanista kasvua.

Etteplan Oyj ja ruotsalainen Intertek Semko AB sekä Intertek Commercial and
Electrical Division China allekirjoittivat katsauskaudella yhteistyösopimukset,
jotka koskevat liiketoimintoja Suomessa, Ruotsissa ja Kiinassa. Yhteistyön

tarkoituksena on tuottaa palvelukokonaisuus, jolla tuetaan asiakkaiden toimintaa
uusilla markkinoilla tehokkaasti. Globaalit kone- ja laitevalmistajat
laajentavat toimintaansa uusille markkinoille uusina tuotelanseerauksina ja
tuotannon siirtoina lähemmäs uusia kohdemarkkinoita. Toiminnan laajentaminen
edellyttää tuotteiden ja tuotannon suunnittelua ja laitevalmistusta kohdemaan
viranomaismääräysten ja standardien mukaisesti. Suunnittelun pohjaksi tarvitaan
ajantasainen ja virheetön tieto usein nopeastikin muuttuvista
viranomaisvaatimuksista ja standardeista. Intertek pystyy tuottamaan nämä tiedot
Etteplanin asiakasprojekteihin mahdollistaen korkean teknisen suunnittelutyön ja
tuoteinformaation hallinnan laadun ja ajansäästön.

Etteplan kasvatti omistusosuuttaan Kunshanissa Kiinassa sijaitsevassa Etteplan
Vataple Technology Centre Ltd:ssä (EVTC) 40 prosentista 70 prosenttiin 1.7.2010.

Etteplan käytti 8.4.2008 voimaan tulleen sopimuksen mukaista optio-oikeuttaan
ostaa yhtiön osake-enemmistö.

Etteplanin toisen vuosineljänneksen lopussa solmima yhteistyö Sjöland &
Thyselius Holding AB:n kanssa kehittyi katsauskaudella suotuisasti.

Katsauskaudella käynnistyi uusia asiakasprojekteja muun muassa Glaston Oyj:n ja
Technip Offshore Finland Oy:n kanssa. Etteplan tuottaa Glastonille
tuotekehityspalveluita ja Technip Offshore Finlandille suunnittelupalveluita
Olkiluoto 3 ydinvoimalaitokseen.

Taloudellinen kehitys heinä-syyskuu

Etteplanin heinä-syyskuun 2010 liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi ja oli
23,1 (7-9/2009: 18,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon parantumiseen vaikuttivat
suunnittelupalveluiden parantunut kysyntätilanne ja vuoden 2009 aikana
parantuneet markkinaosuudet. Etteplanin liiketoiminta on syklistä liikevaihdon
ollessa kolmannella vuosineljänneksellä muita vuosineljänneksiä alhaisempi
lomakauden vuoksi.

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 1,2 (7-9/2009: -1,7) miljoonaa euroa.
Liikevoittoon sisältyy 0,5 miljoonan euron Etteplan Vataple Technology Centren
(EVTC) omistusosuuden uudelleenarvostamiseen liittyvä kertaluonteinen erä.
IFRS-standardien mukaan yhtiön ostaessa enemmistöosuuden toisesta yhtiöstä,
tulee yhtiön uudelleenarvostaa aiempi omistusosuus käypään arvoon ja kirjata ero
tuloslaskelmaan. Parantunut suunnittelupalveluiden kysyntätilanne sekä
liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt ja säästötoimet vaikuttivat liikevoiton
parantumiseen.


KATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2010

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu

Suunnittelupalveluiden kysyntätilanteen ensimmäisen vuosipuoliskon epäyhtenäinen
kehittyminen tasoittui kolmannella vuosineljänneksellä. Kolmannen neljänneksen
aikana kysyntä oli hyvä kaikilla Etteplanin keskeisillä asiakastoimialoilla
ilmailu- ja puolustusvälineteollisuuden kysynnän elvyttyä. Markkinatilanteen
elpymisestä huolimatta kysyntä on vielä alhaisella tasolla huippuvuosiin
verrattuna.

Suomessa suunnittelupalveluiden kysynnän paraneminen käynnistyi alkuvuonna
Ruotsia hitaammin, mutta kysynnän paraneminen jatkui tasaisena koko
katsauskauden ajan. Ruotsissa markkinatilanteen elpymisen vaikutus
suunnittelupalveluiden kysyntään oli nopeaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja
tasoittui toisella vuosineljänneksellä. Kysyntä elpyi uuteen kasvuun kolmannella
neljänneksellä.

Etteplan uusi tasaisesti koko katsauskauden ajan puitesopimuksiaan
vakiintuneiden asiakkaidensa kanssa.

Yhtiö uusi yhtiörakennettaan 1.4.2010 alkaen Suomessa ja liiketoiminnan
keskittäminen Etteplan Design Center Oy:öön saatiin päätökseen 1.7.2010.
Ruotsissa liiketoiminta keskitetään neljään yhtiöön vaiheittain vuoden 2011
alkuun mennessä. Konsernihallinnon yksiköt jatkavat toimintaansa emoyhtiö
Etteplan Oyj:ssä. Yhtiörakenteen muutoksella ei ole vaikutuksia
talousraportoinnin sisältöön vuonna 2010. Yhtiörakenteen muutos vaikuttaa
emoyhtiön taseeseen. Emoyhtiön tase esitetään yhtiön vuosikertomuksessa 2010.

Liikevaihto

Etteplanin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kolmen neljänneksen jälkeen oli
74,7 (1-9/2009: 73,1) miljoonaa euroa.

Tulos

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 4,2 (1-9/2009: -4,8) miljoonaa euroa.
Parantunut suunnittelupalveluiden kysyntätilanne sekä liiketoiminnan
uudelleenjärjestelyt ja säästötoimet vaikuttivat liikevoiton parantumiseen.

Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 3,7 (1-9/2009: -5,3)
miljoonaa euroa. Verojen määrä oli 1,0 (-1,5) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman
verot olivat 26,9 (-28,6) % laskettuna tuloksesta ennen veroja.

Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 2,7 (1-9/2009: -3,8) miljoonaa
euroa. Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,13 (-0,19) euroa.
Osakekohtainen oma pääoma oli 1,41 (0,70) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto
parani ja oli 14,7 (-15,4) %.

Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista oli 0,1 (1-9/2009: -10,5) miljoonaa
euroa.

Tilikauden voitto oli 2,8 (1-9/2009: -14,3) miljoonaa euroa.

Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta

Taseen loppusumma 30.9.2010 oli 64,5 (31.12.2009: 61,7) miljoonaa euroa.
Liikearvo taseessa oli 35,3 (31.12.2009: 31,2) miljoonaa euroa. Liikearvon kasvu
johtui valuuttakurssien muutoksista ja omistusosuuden lisäämisestä EVTC:ssä.
Konsernin rahavarat olivat 3,1 (31.12.2009: 6,7) miljoonaa euroa. Konsernin
rahoitusvelat olivat kauden lopussa 14,1 (31.12.2009: 11,6) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste oli 43,3 (31.12.2009: 38,5) %. Liiketoiminnan rahavirta oli
-1,8 (1-9/2009: -4,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta investointien
jälkeen parani ja oli -4,4 (1-9/2009: -6,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden
rahavirta sisältää 2,4 miljoonan euron maksun, joka liittyy vuosien 2008 ja 2010
yritysostoihin.

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,9 (1-9/2009: 1,2) miljoonaa euroa.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 1 610 (1-9/2009: 1 682)
henkilöä ja kauden lopussa 1 567 (30.9.2009: 1 624) henkilöä. Kauden lopussa
konsernin palveluksessa ulkomailla toimi 615 (30.9.2009: 628) henkilöä.

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä

Etteplan Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2008 Etteplan-konsernin
avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on
kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Järjestelmän
kohderyhmään kuului 37 henkilöä vuonna 2008, 39 henkilöä vuonna 2009 ja 33
henkilöä vuonna 2010. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä
enintään noin 720 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa.

Varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen
perusteella Etteplan Oyj:n hallitus on 10.2.2010 pidetyssä kokouksessa
päättänyt, että omia osakkeita ei luovuteta ansaintajaksolta 2009.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille,
toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. Yksityiskohtainen analyysi
riskeistä on Etteplanin vuoden 2009 vuosikertomuksessa.

Ulkoiset riskit

Katsauskauden aikana yleinen taloudellinen kehitys ja ennakoimattomat muutokset
asiakkaiden liiketoiminnoissa aiheuttivat edelleen riskin.

Sisäiset riskit

Etteplanin sisäisissä riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia aikaisemmin
julkaistuihin arvioihin verrattuna.

Yhtiökokous

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24. maaliskuuta 2010 yhtiön
toimitiloissa Vantaalla. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Tapio Hakakari, Heikki
Hornborg, Robert Ingman ja Pertti Nupponen sekä uusina jäseninä hallitukseen
valittiin Satu Rautavalta ja Teuvo Rintamäki.

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio
maksetaan laskun mukaan hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen
antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin
oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen
24.3.2010 ja päättyen 24.3.2015. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000
kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin
osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus
päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
alkaen 24.3.2010 ja päättyen 24.9.2011. Valtuutus korvaa aikaisemman
valtuutuksen.

Yhtiökokous muutti yhtiöjärjestyksen 9. pykälän ja uusi sisältö on seuraava:

”9 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi
(2) kalenterikuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta,
kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhtiökokoukseen yhdessä
suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.”

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2009
jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään
vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle,
joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 29.3.2010. Osinko maksettiin
7.4.2010.

Osakkeet

Etteplan Oyj (ETT1V) on pohjoismainen NASDAQ OMX Teollisuustuotteet ja
-palvelut -sektoriin kuuluva Small cap -yhtiö.

Yhtiön osakepääoma 30.9.2010 oli 5 000 000,00 euroa ja osakemäärä 20 179 414
kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla on samanlainen
oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.

Yhtiön hallussa 30.9.2010 oli 470 634 kappaletta omia osakkeita. Yhtiö ei
hankkinut eikä luovuttanut katsauskauden aikana omia osakkeita.

Näkymät

Etteplanin asiakkaiden investointiprojektien ja tuotekehitysprojektien
aloitukset sekä muutokset tilauskannoissa heijastuvat nopeasti teknisen
suunnittelun ja tuoteinformaation palvelujen kysyntään sekä Etteplanin
liikevaihdon kehitykseen.

Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2009 tasolla. Vuonna 2009
tehdyt uudelleenjärjestelyt parantavat yhtiön kannattavuutta ja liikevoiton
positiivisen kehityksen arvioidaan jatkuvan. Liikevaihto- ja liikevoittoarviot
perustuvat Etteplanin tämänhetkisiin markkinanäkymiin. Arviossa ei ole huomioitu
mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2010.


Hollolassa 10. marraskuuta 2010


Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätietoja:
Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968


Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.


LIITE:
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Tunnusluvut
Tilinpäätöslyhennelmän liitetiedot


Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin Internet-sivuilta
osoitteesta www.etteplan.fi.


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.fi


Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia,
joiden lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot
pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsaushetkellä.


Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation
ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat
alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-,
lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja
voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien
kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja
teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.

Vuonna 2009 Etteplanin liikevaihto oli 98,7 miljoonaa euroa. Etteplan on
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR) | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ | 1-9/ | 1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 23 062 | 18 328 | 74 698 | 73 094 | 98 700 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 579 | 224 | 1 099 | 563 | 392 |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja | -2 278 | -373 | -6 827 | -5 463 | -8 077 |
| palvelut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | -16 061 | -15 714 | -52 937 | -59 731 | -75 851 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | -3 735 | -3 740 | -10 759 | -12 103 | -17 155 |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -389 | -390 | -1 110 | -1 208 | -1 596 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/tappio | 1 178 | -1 664 | 4 163 | -4 848 | -3 587 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 71 | 42 | 389 | 219 | 341 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -187 | -116 | -514 | -571 | -925 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiön | 18 | -36 | -290 | -86 | -134 |
| tuloksesta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio ennen | 1 080 | -1 775 | 3 748 | -5 285 | -4 304 |
| veroja | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -244 | 576 | -1 008 | 1 509 | 1 017 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 836 | -1 198 | 2 740 | -3 776 | -3 287 |
| voitto/tappio | | | | | |
| jatkuvista | | | | | |
| liiketoiminnoista | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | -257 | -8 549 | 102 | -10 518 | -11 067 |
| voitto/tappio | | | | | |
| lopetetuista | | | | | |
| toiminnoista | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 579 | -9 747 | 2 842 | -14 295 | -14 354 |
| voitto/tappio | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 810 | 919 | 2 265 | 1 209 | 1 245 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muut | 810 | 919 | 2 265 | 1 209 | 1 245 |
| laajan tuloksen erät | | | | | |
| verojen jälkeen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja | 1 389 | -8 828 | 5 107 | -13 086 | -13 109 |
| tulos yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | 586 | -9 750 | 2 827 | -14 317 | -14 403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | -7 | 3 | 15 | 22 | 49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 579 | -9 747 | 2 842 | -14 295 | -14 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan | |
| tuloksen jakautuminen | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | 1 389 | -8 831 | 5 087 | -13 108 | -13 164 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | 0 | 3 | 21 | 22 | 55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1 389 | -8 828 | 5 107 | -13 086 | -13 109 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | |
| osakkeenomistajille | |
| tilikauden tuloksesta | |
| laskettu | |
| osakekohtainen tulos | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton | 0,05 | -0,06 | 0,13 | -0,19 | -0,17 |
| osakekohtainen tulos, | | | | | |
| EUR | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksell | 0,05 | -0,06 | 0,13 | -0,19 | -0,17 |
| a oikaistu | | | | | |
| osakekohtainen tulos, | | | | | |
| EUR | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton | -0,01 | -0,43 | 0,01 | -0,53 | -0,56 |
| osakekohtainen tulos, | | | | | |
| EUR | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksell | -0,01 | -0,43 | 0,01 | -0,53 | -0,56 |
| a oikaistu | | | | | |
| osakekohtainen tulos, | | | | | |
| EUR | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR) | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 1 671 | 1 681 | 1 458 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 35 318 | 28 106 | 31 184 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 1 059 | 1 182 | 1 042 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset | 433 | 667 | 691 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset | 4 | 3 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 520 | 1 922 | 950 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 39 005 | 33 562 | 35 329 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 22 399 | 24 919 | 18 645 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon | 21 | 759 | 1 079 |
| perustuvat verosaamiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 3 075 | 2 062 | 6 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 25 496 | 27 740 | 26 375 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 64 500 | 61 301 | 61 704 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 6 701 | 6 701 | 6 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman | 2 586 | 2 593 | 2 590 |
| rahasto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet | -1 913 | -1 904 | -1 949 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | -273 | -2 569 | -2 534 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot | 10 000 | 0 | 10 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 2 771 | 18 203 | 18 148 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio | 2 842 | -14 317 | -14 403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma | 27 714 | 13 707 | 23 554 |
| pääoma yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomat omistajat | 155 | 107 | 135 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 27 870 | 13 814 | 23 689 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 199 | 933 | 150 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat | 5 304 | 9 388 | 7 626 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 5 502 | 10 321 | 7 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat | 8 792 | 14 603 | 3 959 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 21 246 | 18 342 | 24 401 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 391 | 3 948 | 1 435 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon | 700 | 273 | 445 |
| perustuvat verovelat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 31 129 | 37 166 | 30 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 36 631 | 47 487 | 38 016 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 64 500 | 61 301 | 61 704 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR) | 1-9/ | 1-9/ | 1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkailta saadut maksut | 72 776 | 99 719 | 129 302 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut liiketoiminnan kuluista | -74 136 | -104 251 | -126 232 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen | -1 360 | -4 532 | 3 070 |
| rahoituseriä ja veroja | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut muista | -468 | -472 | -632 |
| liiketoiminnan rahoituskuluista | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot liiketoiminnasta | 48 | 102 | 197 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot | -20 | 66 | -557 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ( A ) | -1 800 | -4 837 | 2 078 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja | -684 | -98 | -139 |
| aineettomiin hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiömyynnit | 0 | 0 | 93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöhankinnat | -2 420 | -840 | -966 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöhankinnat | -95 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien | 27 | 257 | 30 |
| hyödykkeiden luovutustulot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten lisäys | 0 | -993 | -977 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten vähennys | 523 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutusvoitot muista sijoituksista | 1 | 0 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta ( B ) | -2 648 | -1 674 | -1 956 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta investointien jälkeen (A +B) | -4 448 | -6 510 | 122 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankkiminen | 0 | -44 | -44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 3 808 | 8 009 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | 0 | 0 | -3 251 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 0 | 2 492 | 2 528 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilainan nosto | 0 | 0 | 10 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -2 502 | -2 266 | -3 112 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot ja muu voitonjako | -788 | -1 574 | -1 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta ( C ) | 518 | 6 618 | 4 547 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos ( A + B + C ) |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys (+) / vähennys (-) | -3 930 | 107 | 4 669 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa | 6 650 | 1 879 | 1 879 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | 355 | 76 | 102 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa | 3 075 | 2 062 | 6 650 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1 000 EUR)

Taulukon sarakkeiden selitteet:

A) Osakepääoma
B) Ylikurssirahasto
C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
D) Omat osakkeet
E) Muuntoerot
F) Muut rahastot
G) Kertyneet voittovarat
H) Yhteensä
I) Määräysvallattomat omistajat
J) Oma pääoma yhteensä


--------------------------------------------------------------------------------
| | A | B | C | D | E | F | G |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 474 | -2 025 | -5 188 | 0 | 19 959 |
| 1.1.2009 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | | | | -1 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien | | | | -44 | | | |
| osakkeiden | | | | | | | |
| hankinta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki | | | 116 | 120 | | | -179 |
| ot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilain | | | | | | 10 000 | -59 |
| a | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron | | | | | | | |
| muutos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu | | | | | 1 410 | | |
| den | | | | | | | |
| muutokset | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden | | | | | 1 245 | | -14 403 |
| laaja tulos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 590 | -1 949 | -2 534 | 10 000 | 3 745 |
| 31.12.2009 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | H | I | J | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 26 921 | 79 | 27 000 | |
| 1.1.2009 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | -1 574 | | -1 574 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien | -44 | | -44 | |
| osakkeiden | | | | |
| hankinta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki | 57 | | 57 | |
| ot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilain | 9 941 | | 9 941 | |
| a | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron | 0 | 6 | 6 | |
| muutos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu | 1 410 | | 1 410 | |
| den | | | | |
| muutokset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden | -13 | 49 | -13 | |
| laaja tulos | 159 | | 109 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 23 554 | 135 | 23 689 | |
| 31.12.2009 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | A | B | C | D | E | F | G |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 590 | -1 949 | -2 534 | 10 000 | 3 745 |
| 1.1.2010 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | | | | -788 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien | | | | -6 | | | |
| osakkeiden | | | | | | | |
| hankinta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki | | | -4 | 41 | | | 6 |
| ot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilain | | | | | | | -176 |
| a | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden | | | | | 2 260 | | 2 827 |
| laaja tulos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 586 | -1 913 | -273 | 10 000 | 5 614 |
| 30.9.2010 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | H | I | J | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 23 554 | 135 | 23 689 | |
| 1.1.2010 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | -788 | | -788 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien | -6 | | -6 | |
| osakkeiden | | | | |
| hankinta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki | 43 | | 43 | |
| ot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilain | -176 | | -176 | |
| a | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden | 5 087 | 21 | 5 107 | |
| laaja tulos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 27 714 | 155 | 27 870 | |
| 30.9.2010 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | A | B | C | D | E | F | G |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 474 | -2 025 | -5 188 | 0 | 19 959 |
| 1.1.2009 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | | | | -1 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien | | | | -44 | | | |
| osakkeiden | | | | | | | |
| hankinta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki | | | 119 | 165 | | | -183 |
| ot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu | | | | | 1 410 | | |
| den | | | | | | | |
| muutokset | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden | | | | | 1 209 | | -14 317 |
| laaja tulos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 5 000 | 6 701 | 2 593 | -1 904 | -2 569 | 0 | 3 886 |
| 30.9.2009 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | H | I | J | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 26 921 | 79 | 27 000 | |
| 1.1.2009 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | -1 574 | | -1 574 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien | -44 | | -44 | |
| osakkeiden | | | | |
| hankinta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkki | 101 | | 101 | |
| ot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuu | 1 410 | 5 | 1 415 | |
| den | | | | |
| muutokset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden | -13 | 22 | -13 | |
| laaja tulos | 108 | | 086 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 13 707 | 107 | 13 814 | |
| 30.9.2009 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT | 1-9/ | 1-9/ | 1-12/ | Muutos ed. |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR) | 2010 | 2009 | 2009 | vuodesta |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 74 698 | 73 094 | 98 700 | 2,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/tappio | 4 163 | -4 848 | -3 587 | 185,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/tappio, % | 5,6 | -6,6 | -3,6 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio ennen veroja | 3 748 | -5 285 | -4 304 | 170,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio ennen veroja, % | 5,0 | -7,2 | -4,4 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % | 14,2 | -24,7 | -13,0 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 14,7 | -15,4 | -8,6 | |
| *) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 43,3 | 22,6 | 38,5 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset bruttovelat | 14 096 | 23 991 | 11 585 | -41,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, % | 39,5 | 158,7 | 20,8 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma | 64 500 | 61 301 | 61 704 | 5,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | 902 | 1 168 | 4 763 | -22,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR | 0,13 | -0,19 | -0,17 | 168,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR | 0,13 | -0,19 | -0,17 | 168,4 % |
| laimennusvaikutuksella | | | | |
| oikaistu | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma, EUR | 1,41 | 0,70 | 1,20 | 101,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 1 610 | 1 682 | 1 765 | -4,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden lopussa | 1 567 | 1 624 | 1 544 | -3,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Sijoitetun pääoman tuotto laskettu tuloksesta ennen veroja |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto ja liikevoitto neljänneksittäin |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR) | Q1/2010 | Q2/2010 | Q3/2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 24 853 | 26 782 | 23 062 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 1 125 | 1 859 | 1 178 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, % | 4,5 | 6,9 | 5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR) | Takuuvaraus | Uudelleen | Muut | Yhteensä |
| | | järjestely | varaukset | |
| | | varaus | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset 1.1.2010 | 187 | 1 198 | 50 | 1 435 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt varaukset | -74 | -254 | 0 | -328 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttämättömien | -113 | -554 | -50 | -717 |
| varausten peruutukset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset 30.9.2010 | 0 | 391 | 0 | 391 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset 1.1.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varausten lisäykset | 0 | 3 948 | 0 | 3 948 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset 30.9.2009 | 0 | 3 948 | 0 | 3 948 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset 1.1.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varausten lisäykset | 187 | 1 198 | 50 | 1 435 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset 31.12.2009 | 187 | 1 198 | 50 | 1 435 |
--------------------------------------------------------------------------------


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄN LIITETIEDOT

Yleistä

Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (yhtiö) on
suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön
kotipaikka on Hollola.

Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation
ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat
alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-,
lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja
voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien
kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja
teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.

Etteplanin vahvuus on osaava henkilökunta, joka toimii lähellä asiakasta
tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pystyy näin luomaan pitkäaikaisia
asiakassuhteita. Kehitämme globaalisti ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.

Vuonna 2009 Etteplanin liikevaihto oli 98,7 miljoonaa euroa. Etteplan on
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.

Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 9.11.2010 tämän
osavuosikatsauksen julkistettavaksi.

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin
vuositilinpäätöksessä 2009 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden
mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34
Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen luvut esitetään tuhansina euroina. Kaikki
tilinpäätöstaulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, jonka vuoksi yksittäisten
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperusteita kuin
vuositilinpäätöksessä 2009. Vuositilinpäätös löytyy osoitteesta
http://etteplan.smartpage.fi/fi/vuosikertomus09/ ja laatimisperiaatteet
vuosikertomuksen 2009 sivuilta 26 - 30. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät
vuosikertomuksen 2009 sivulta 45.

Tuloverot

Konsernin laajassa tuloslaskelmassa olevat tuloverot on laskettu käyttäen
verokantaa, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Vuoden
arvioitu keskimääräinen efektiivinen tuloverokanta on määritetty kunkin maan
osalta erikseen. Efektiivinen verokanta osavuosikatsauksessa on 26,9 %.

Riskit

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille,
toiminnallisille ja taloudellisille riskeille.

Etteplan-konsernin merkittävimmät liikearvot liittyvät Ruotsin
liiketoimintoihin. Liikearvonalentumiskirjaukseen ei ole tämän hetkisen
testauksen perusteella aihetta.

Yksityiskohtainen analyysi riskeistä löytyy Etteplanin vuoden 2009
vuosikertomuksesta.


Source: Millistream