Valtioneuvosto

EU:n työllisyys- ja sosiaaliministerit keskustelevat nuorisotyöttömyydestä ja sosiaalisesta suojelusta

Lehdistötiedote   •   Loka 19, 2010 13:00 EEST

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö tiedottavat

Euroopan neuvoston työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiain (TSTK) neuvosto kokoontuu Luxemburgissa torstaina 21. lokakuuta. Suomesta kokoukseen osallistuvat työministeri Anni Sinnemäki sekä sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula.

Ministerineuvosto hyväksyy lopullisesti jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkaa koskevat suuntaviivat sekä käsittelee Euroopan työllisyysstrategian ja työllisyyssuuntaviivoihin liittyvien määrällisten tavoitteiden seurantaa. Suomi pitää tehokasta seurantaa hyvänä, vaikka korostaa samalla riittävän kansallisten liikkumavaran jättämistä kansallisia uudistusohjelmia laadittaessa ja niiden toteutusta arvioitaessa. On hyvä, että jäsenvaltioiden työllisyyden pullonkauloja arvioidaan ja että myös työllisyyspolitiikkaa koskevia maakohtaisia suosituksia valmistellaan ensi vuonna.

Neuvosto keskustelee sosiaalisesta suojelusta ja osallisuudesta Eurooppa 2020 -strategiassa. Suomen kanta on, että ennaltaehkäisevät toimet ovat tehokkaimpia köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Myös köyhyyden ja syrjäytymisen periytymisen estämiseen on panostettava. Suomen kansallisessa suunnitelmassa toimenpiteet suunnataan työllisyyden parantamiseen, köyhyyteen, työkyvyn tukemiseen sekä nuorten ja nuorperheiden tukeen.

Kokouksessa käsitellään myös romanien yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämisestä sekä kansallisella että EU-tasolla. Suomi tukee Euroopan komission aloittamaa selvitystyötä EU-varojen (muun muassa rakennerahastojen) tehokkaammasta käytöstä romanien aseman parantamiseksi.

Lisäksi ministerit keskustelevat strategiaan kuuluvasta Nuoret liikkeellä  -aloitteesta. Suomi tukee komission aloitteita nuorten työllisyyden ja liikkuvuuden edistämiseksi. Tehostetut toimet ensimmäisen työpaikan löytymiseksi ovat ensisijaisen tärkeitä. Suomen lähtökohtana on kuitenkin se, että palkkaus kuuluu maassamme työehtosopimusjärjestelmän piiriin. Suomi ei myöskään tue tässä yhteydessä nuorten työoikeudellista asemaa koskevaa uutta EU-tason

TSTK-neuvoston kokousta edeltää tänään 19. päivä Brysselissä pidettävä epävirallinen ministerikokous, johon on kutsuttu köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseen liittyvistä toimenpiteistä vastaavat ministerit. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Eeva Kuuskoski. Kokouksessa keskustellaan muun muassa Euroopan köyhyydentorjuntafoorumista ja aktiivisen osallisuuden edistämisestä.

Lisätiedot:

Hallitusneuvos Liisa Heinonen, TEM, p. 050 396 0605, etunimi.sukunimi@tem.fi (työllisyys)

Neuvotteleva virkamies Merja Huovinen, STM, puh. 050 364 7816 (sosiaalinen suojelu ja osallisuus)

Neuvotteleva virkamies Viveca Arrhenius, STM,  puh. 050 561 3833, etunimi.sukunimi@stm.fi (romaniasiat)