F-Secure.

F-Secure Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 16, 2011 22:58 EET

F-Securen hallitus on allekirjoittanut yhtiön vuoden 2010 tilinpäätöksen
16.2.2011 ja tilintarkastajat ovat antaneet tilintarkastuskertomuksen. Yhtiön
tilinpäätöstiedote on julkaistu 2.2.2011.

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

1) Osingonjako

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,06
euroa osakkeelta. Osinkojen määrä laskettuna koko osakekannalle on yhteensä
noin 9,3 milj. euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat ovat yhteensä 51,1
milj. euroa.

2) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus esittää, että hallitus voi päättää enintään 10.000.000 oman osakkeen
hankkimisesta. Esitetty määrä vastaa noin 6,3 % yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden. Valtuutus käsittää osakkeiden
hankkimisen joko julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen
sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.
Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan
käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista.

3) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus esittää, että hallitus voi päättää enintään 13.307.313 oman osakkeen
luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa yhden (1)
vuoden. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään luovuttamisesta myös muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu luovutus)
laissa määrätyin edellytyksin. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan
käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Hallituksella on oikeus päättää muista
luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

4) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla
enintään 40.000.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista.
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden
luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 18
kuukautta. Valtuutuksen rekisteröimisen yhteydessä kumoutuu vuoden 2010
varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus suunnatusta osakeannista.

Taloudellinen kalenteri 2011

Vuoden 2010 vuosikertomus julkistetaan maaliskuun alussa (viikko 10).
Yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 30.3.2011. Vuonna 2011
osavuosikatsaukset julkistetaan 27.4. (ensimmäinen neljännes), 27.7. (toinen
neljännes) ja 26.10. (kolmas neljännes). Yhtiökokouskutsu julkaistaan
viimeistään ennen 9.3.2011.


F-Secure Oyj
HallitusLisätietoja:
F-Secure Oyj
Kimmo Alkio, toimitusjohtaja, puh. 09 2520 0700
Taneli Virtanen, talousjohtaja, puh. 09 2520 5655
Mervi Pohjoisaho, sijoittajasuhteet, puh. 040 535 8989

Source: Millistream