Nordens välfärdscenter

Folkhälsoarena vill minska hälsoskillnaderna bland nordborna

Lehdistötiedote   •   Marras 23, 2016 16:17 EET

Psykisk hälsa, cannabis, tobak och förändrade dryckesvanor är teman som lyftes fram då en ny nordisk folkhälsoarena höll sitt första möte 17-18 november i Helsingfors. Nordens välfärdscenter fungerar som sekretariat för arenan.

- Det finns ett behov av ett starkare nordiskt samarbete för att förbättra folkhälsan i Norden. Trots att vi ur ett globalt perspektiv har en god folkhälsa är hälsoskillnaderna nordborna emellan ändå stora, säger verksamhetsledare Nina Rehn-Mendoza.

Arenans uppgift är bland annat att föreslå folkhälsoprojekt till Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för social- och hälsofrågor. Ett av de första projekten, som startar i början av nästa år, handlar om tobak och mer specifikt rökavvänjning, rökfria platser och smaktillsatser.

- De nordiska länderna arbetar mot tobaksrökning och håller bland annat på att förbjuda rökning på ett antal offentliga platser. Vi vill samla och sprida goda nordiska erfarenheter av detta arbete. Dessutom ska vi göra en analys av vilken betydelse smaktillsatserna har då unga använder snus och e-cigaretter, berättar Rehn-Mendoza.

Stärka ungas psykiska hälsa

På mötet beslöt arenan att föreslå tre andra projekt till ämbetsmannakommittén. Projekten handlar om skolelevers psykiska hälsa, cannabisfrågor och förändrade dryckesvanor.

Enligt Rehn-Mendoza behövs mer kunskap om hur barn och unga stärker sin psykiska hälsa i Norden.

- Ett problem är att enkäter om skolelevers psykiska hälsa saknar frågor som kan fånga elevernas välmående. Vi måste utveckla ett nytt nordiskt verktyg för hur man på bästa sätt mäter den positiva psykiska hälsan, för att få reda på faktorer som stärker hälsan, berättar Rehn-Mendoza.

I projektförslaget om cannabis poängteras behovet av information.

- De nordiska länderna har varierande narkotikapolitiska linjer. För att vi ska kunna dra nytta av varandras erfarenheter måste olikheterna kartläggas. Viktiga frågor är bland annat hur konsumtionstrenderna ser ut, vilken politik som drivs i cannabisfrågor och hur vården av cannabisrelaterade problem arrangeras i de nordiska länderna, säger Rehn-Mendoza.

Varför dricker unga mindre och äldre mera?

Målet med det tredje projektet är att bland annat granska sambandet mellan alkoholpolitiken och alkoholkonsumtionen i Norden.

- Unga dricker allt mindre medan de äldre åldersgrupperna konsumerar mer i förhållande till tidiga generationer. Projektet ska titta närmare på varför unga dricker mindre och om det till exempel finns ett samband mellan ungas minskande konsumtion och en restriktiv politik. Dessutom ska projektet undersöka vilken kopplingen är mellan alkoholens ökade tillgänglighet och ökad konsumtion hos den äldre generationen, säger Rehn-Mendoza.

Nordiska ministerrådet beslöt i april 2016 att etablera den nordiska folkhälsoarenan för åren 2016-2018. Beslutet baserar sig på rekommendationer i ministerrådets rapport ”Det framtida nordiska hälsosamarbetet”. Arenan består av folkhälsoexperter från ministerierna i de nordiska länderna och Färöarna, Grönland och Åland.

Ytterligare information: Verksamhetsledare och biträdande direktör Nina Rehn-Mendoza, nina.rehn-mendoza@nordicwelfare.org, tfn: +46 73 535 80 92

Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.