Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Forssan tuulivoimapuiston vaikutukset maankäyttöön ja ihmisiin selvitettävä tarkasti

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 22:13 EET

Forssan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioinnissa on selvitettävä hyvin se, kuinka hanke mahdollisesti rajoittaisi ympäristön nykyistä tai suunniteltua maankäyttöä. Maisemavaikutukset pitää esittää kattavasti paitsi kuvasovitteina myös karttapohjalla. Hankkeen vaikutusalueen asutuksen sijoittuminen, asukasmäärä, mahdolliset herkät kohteet ja alueen erilainen virkistyskäyttö pitää selvittää ja sen pohjalta arvioida erilaiset ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, Hämeen ELY-keskus toteaa hankkeen YVA-ohjelmasta ja sen täydennyksestä antamassaan yhteysviranomaisen lausunnossa.

 

Tässä YVA-menettelyssä kansalaisten osallistumisen järjestäminen ja lausuntojen pyytäminen on ollut ongelmallista sen vuoksi, että tuulivoimaloiden määrä ja tuulivoimapuiston pinta-ala ovat muuttuneet merkittävästi menettelyn aikana. Alkuperäisen YVA-ohjelman pienemmässä hankevaihtoehdossa tuulivoimaloita oli 15 noin 3,6 km2:n alueella. Sittemmin hankealue laajeni 14,9 km2:n kokoiseksi ja samalla Forssasta ja Tammelasta myös Jokioisten puolelle. Viimeisessä laajennuksessa hankealue levisi edelleen itä- ja länsisuuntaan; tuuliturbiineja alueelle on nyt suunniteltu 35. ELY-keskus pyysi lausuntoja ja mielipiteitä alkuperäisestä YVA-ohjelmasta ja ensimmäisestä täydennyksestä, mutta ei enää toisesta. Kansalaisilla, yhteisöillä ja lausunnonantajilla on seuraavan kerran mahdollisuus ilmaista näkemyksensä hankkeesta ja sen vaikutuksista, kun ympäristövaikutusten arviointiselostus tulee nähtäville.

 

Hankkeesta ja sen ensimmäisestä täydennyksestä antoi 9 tahoa lausuntonsa, mielipiteitä tuli viisi.  Metsähallitus kantoi lausunnossaan huolta Torronsuon kansallispuiston linnustosta ja maisemasta sekä lepakoista. Museovirasto painotti hankkeen vaikutuksia kaukomaisemaan erityisesti Sukulan ja Häiviän historiallisten kylien kohdalla. Uudenmaan ELY-keskuksen liikenteen vastuualue muistutti tuulipuiston rakentamisen edellyttävän useiden kymmenien yksittäisten vaativien erikoiskuljetusten järjestämistä. Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri kehotti etsimään hankkeelle sopivamman paikan muualta kuin kansallispuiston maisemavaikutusalueelta. Kansalaisilta tulleissa mielipiteissä mm. verrattiin tuulivoimalaa maisemalliselta merkittävyydeltään Tampereen Näsinneulaan ja todettiin, että hanke merkitsisi alueen maisemassa 25 Näsinneulaa.

 

YVA-menettely jatkuu siten, että hankkeesta vastaava selvittää hankkeen ympäristövaikutukset ja kokoaa tulokset YVA-arviointiselostukseksi. Se valmistunee alkukesästä. Kansalaiset, yhteisöt ja viranomaiset voivat esittää siitä kannanottonsa. Lopuksi yhteysviranomainen Hämeen ELY-keskus arvioi YVAn riittävyyden.

 

Lisätietoja

 

Yksikön päällikkö Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680 

Tiedotus

 

Katri Erkamo, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 605´

Forssan tuulivoimahankkeen YVA-sivu