Glaston

Glaston: Ennakkotietoja vuoden 2010 tuloksesta

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2011 22:21 EET

 Glaston: Ennakkotietoja vuoden 2010 tuloksesta

-- Saadut tilaukset olivat tammi-joulukuussa 148,3 (151,5) miljoonaa euroa.
Neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 39,7 (44,1) miljoonaa
euroa.
-- Tilauskanta 31.12.2010 oli 42,1 (45,5) miljoonaa euroa.
-- Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen
neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa.
-- Liiketulos oli -24,9 (-55,3) miljoonaa euroa eli -16,7 (-36,4) %
liikevaihdosta.
-- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -11,3 (-33,6) miljoonaa euroa eli
-7,5 (-22,2) % liikevaihdosta. Vuoden viimeisen neljänneksen liiketulos
ilman kertaluonteisia eriä oli -3,9 (-11,0) miljoonaa euroa, eli -10,5
(-30,8) % liikevaihdosta.
-- Vuoden 2010 kertaluonteiset erät olivat -13,7 (-21,6) miljoonaa euroa ja ne
kohdistuivat vuoden viimeiselle neljännekselle.
-- Sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli -19,0 (-32,1) %.

LYHENNETTY TULOSLASKELMA
milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
2010 2009 2010 2009

Liikevaihto 37,7 35,8 149,4 151,8
Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,2 0,9 1,1
Kulut -47,0 -50,6 -160,3 -185,8
Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista 0,0 -0,5 -0,4 -1,5
Poistot ja arvonalentumiset -8,6 -13,3 -14,5 -20,9
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto / -tappio -17,6 -28,4 -24,9 -55,3
Rahoitustuotot ja -kulut -1,0 -0,7 -6,9 -2,3
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja -18,5 -29,0 -31,8 -57,6
Tuloverot -0,2 2,2 -0,2 4,0
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden voitto / tappio -18,8 -26,8 -32,0 -53,6
--------------------------------------------------------------------------------
Jakautuminen
Emoyhteisön omistajille -18,7 -26,8 -31,9 -53,6
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä -18,8 -26,8 -32,0 -53,6
--------------------------------------------------------------------------------

Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton -0,24 -0,34 -0,41 -0,68
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu -0,24 -0,34 -0,41 -0,68

Liikevoitto / -tappio, % liikevaihdosta -46,7 -79,2 -16,7 -36,4
Kauden voitto / tappio, % liikevaihdosta -49,8 -74,9 -21,4 -35,3

Liikevoittoon / -tappioon sisältyvät -13,7 -17,3 -13,7 -21,6
kertaluonteiset erät
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä -3,9 -11,0 -11,3 -33,6
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia -10,5 -30,8 -7,5 -22,2
eriä, % liikevaihdosta


LYHENNETTY TASE
milj. euroa 31.12.2010 31.12.2009
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 52,6 58,4
Muut aineettomat hyödykkeet 18,8 19,7
Aineelliset hyödykkeet 19,5 24,7
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä ja saamiset 0,0 0,4
yhteisyrityksiltä
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,3 0,3
Lainasaamiset 4,5 5,9
Laskennalliset verosaamiset 8,9 8,5
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä 104,6 117,9
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 27,9 37,4
Saamiset
Myynti- ja muut saamiset 43,1 52,2
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verosaamiset 0,8 3,6
--------------------------------------------------------------------------------
Saamiset yhteensä 43,9 55,8
Rahavarat 15,7 15,6
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 2,8 --
Lyhytaikaiset varat yhteensä 90,3 108,8
--------------------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 194,9 226,731.12.2010 31.12.2009
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 12,7 12,7
Ylikurssirahasto 25,3 25,3
Muut rahastot 0,0 0,0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 0,1 0,2
Omat osakkeet -3,3 -3,5
Käyvän arvon rahasto 0,0 0,0
Kertyneet voittovarat ja kurssierot 36,3 87,9
Emoyhteisön omistajille kuuluva osuus kauden tuloksesta -31,9 -53,6
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 39,1 69,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,3 0,3
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä 39,5 69,4
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat
Vaihtovelkakirjalaina 26,2 20,1
Pitkäaikaiset korolliset velat 0,0 4,7
Pitkäaikaiset korottomat velat ja varaukset 4,3 7,3
Laskennalliset verovelat 4,7 6,6
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä 35,2 38,8
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 61,4 54,4
Lyhytaikaiset varaukset 7,0 9,8
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset korottomat velat 48,2 53,2
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat 0,8 1,0
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät 2,8 --
velat
Lyhytaikaiset velat yhteensä 120,2 118,5
--------------------------------------------------------------------------------
Velat yhteensä 155,4 157,3
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 194,9 226,7


LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa 1-12/2010 1-12/2009
Liiketoiminnan rahavirrat
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -13,7 -29,8
Käyttöpääoman muutos 2,7 28,6
------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat -11,0 -1,2
Investointien rahavirrat
Liiketoimintojen yhdistäminen 0,0 -0,5
Muut investoinnit -4,4 -6,5
Investoinnit yhteisyrityksiin -0,2 -2,0
Luovutustulot yhteisyrityksistä 0,4 --
Muut -- 0,1
Muut luovutustulot 0,7 1,4
--------------------------------------------------------- ----------
Investointien nettorahavirrat -3,5 -7,5
------------------------------------------------------------------------------
Rahavirrat ennen rahoitusta -14,5 -8,7
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten velkojen lisäykset 6,2 23,8
Pitkäaikaisten velkojen vähennykset -1,2 -11,9
Lainasaamisten lisäykset (--) / vähennykset (+) -0,1 --
Lyhytaikaisten velkojen lisäykset (+) / vähennykset (--) 5,5 3,2
Maksetut osingot -- -3,9
Muu rahoitus 1,4 1,2
------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirrat 11,9 12,3
------------------------------------------------------------------------------

Valuuttakurssien muutoksen vaikutus 2,7 0,4
Rahavarojen nettomuutos 0,1 4,0
Rahavarat kauden alussa 15,6 11,5
Rahavarat kauden lopussa 15,7 15,6
------------------------------------------------------------------------------
Rahavarojen nettomuutos 0,1 4,0


TUNNUSLUVUT
31.12.2010 31.12.2009

Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta (1 -6,9 -22,7
Liikevoitto / -tappio (EBIT), % liikevaihdosta -16,7 -36,4
Kauden tulos, % liikevaihdosta -21,4 -35,3
Omavaraisuusaste, % 22,1 33,1
Nettovelkaantumisaste, % 189,0 91,9
Korolliset nettovelat, milj. euroa 74,6 63,7
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 129,7 148,6
Oman pääoman tuotto, % -58,7 -55,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % -19,0 -32,1
Henkilökunta keskimäärin 1 028 1 344
Henkilökunta kauden lopussa 957 1 160

(1 Käyttökate = liikevoitto / -tappio + poistot ja
arvonalentumiset

Liikevaihto
milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
2010 2009 2010 2009
-------------------------------------------------------
Machines 23,6 21,9 95,0 92,5
Services 8,8 8,2 32,0 37,7
Software Solutions 5,8 6,3 23,9 23,9
Muut ja sisäinen myynti -0,5 -0,6 -1,5 -2,4
Glaston-konserni yhteensä 37,7 35,8 149,4 151,8
-------------------------------------------------------


Liiketulos
milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
2010 2009 2010 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Machines -2,7 -7,7 -8,5 -22,4
Services 1,2 -0,5 3,3 -2,4
Software Solutions -0,3 -0,2 1,1 0,4
Muut ja eliminoinnit -2,1 -2,7 -7,1 -9,3
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -3,9 -11,0 -11,3 -33,6
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät -13,7 -17,3 -13,7 -21,6
Liiketulos -17,6 -28,4 -24,9 -55,3
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituserät, netto -1,0 -0,7 -6,9 -2,3
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen tuloveroja ja määräysvallattomien -18,5 -29,0 -31,8 -57,6
omistajien osuutta
Tuloverot -0,2 2,2 -0,2 4,0
Tulos -18,8 -26,8 -32,0 -53,6
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto
milj. euroa 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009
-----------------------------------------------------------------------------
Machines 23,6 18,5 28,5 24,3 21,9 17,3 29,8 23,6
Services 8,8 7,8 7,3 8,2 8,2 9,1 9,7 10,7
Software Solutions 5,8 6,1 6,0 6,1 6,3 5,8 5,9 6,0
Muut ja eliminoinnit -0,5 -0,5 -0,2 -0,2 -0,6 -0,7 -0,2 -1,0
Glaston-konserni yhteensä 37,7 31,9 41,5 38,4 35,8 31,5 45,2 39,2
-----------------------------------------------------------------------------
Liiketulos
milj. euroa 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Machines -2,7 -2,6 -1,7 -1,5 -7,7 -4,9 -4,6 -5,3
Services 1,2 0,6 0,5 1,0 -0,5 -0,1 -0,2 -1,7
Software Solutions -0,3 0,2 0,5 0,7 -0,2 0,5 0,5 -0,4
Muut ja eliminoinnit -2,1 -1,1 -2,1 -1,9 -2,7 -2,9 -1,9 -1,6
Liiketulos ilman -3,9 -2,8 -2,8 -1,7 -11,0 -7,4 -6,2 -9,0
kertaluonteisia eriä
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät -13,7 -- -- -- -17,3 -- -4,3 --
--------------------------
Liiketulos -17,6 -2,8 -2,8 -1,7 -28,4 -7,4 -10,5 -9,0
--------------------------------------------------------------------------------
Tilauskanta 31.12. 30.9. 30.6. 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3.
2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009
----------------------------------------------------------------------------
Machines 37,4 34,7 25,6 32,4 39,8 35,8 30,8 38,2
Services 1,2 1,9 0,9 0,7 1,6 1,6 2,3 4,0
Software Solutions 3,5 4,0 3,7 3,8 4,1 3,5 4,0 3,7
-------------------
Yhteensä 42,1 40,7 30,2 36,9 45,5 40,9 37,1 45,9
----------------------------------------------------------------------------
Saadut tilaukset
milj. euroa 1-12/2010 1-12/2009
-----------------------------------------------
Machines 96,2 98,8
Services 29,8 32,6
Software Solutions 22,3 20,2
Glaston-konserni yhteensä 148,3 151,5
-----------------------------------------------
Saadut tilaukset
milj. euroa 10-12/ 7-9 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009
-----------------------------------------------------------------------------
Machines 26,8 25,3 23,8 20,3 30,1 23,0 30,0 15,7
Services 8,0 7,7 7,4 6,7 8,5 7,8 7,6 8,7
Software Solutions 4,8 6,1 5,5 5,9 5,5 4,4 5,2 5,1
Glaston-konserni yhteensä 39,7 39,0 36,7 32,9 44,1 35,2 42,8 29,5
-----------------------------------------------------------------------------


Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Glaston julkistaa tilinpäätöstiedotteensa 1.3.2011 kello 14.00. Analyytikko- ja
lehdistötilaisuus samana päivänä kello 15.00 Glastonin tiloissa osoitteessa
Yliopistonkatu 7, Helsinki.

Lisätietoja:
Arto Metsänen, toimitusjohtaja, puh. +358 10 500 6100
Tapio Engström, talousjohtaja, puh. +358 10 500 6419GLASTON OYJ ABP
Arto Metsänen
toimitusjohtajaGlaston Oyj Abp
Glaston Oyj Abp on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö ja
lasinjalostamisteknologian edelläkävijä. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto
ovat alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni
esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa
sekä Albat+Wirsam Software lasialan ohjelmistoissa.

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap
-listalla.Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Source: Millistream