Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hämeen ELY-keskus arvioi Renkomäen soranoton YVA-selostuksen riittämättömäksi

Lehdistötiedote   •   Syys 18, 2010 02:11 EEST

Renkomäen maa-ainesalueen kehittämisen YVA-selostus sisältää laadukasta ja asiantuntevaa arviointityötä, mutta myös niin vakavia sisällöllisiä puutteita, että sitä ei voida pitää riittävänä. Arvioinnin merkittävin puute on se, että alueen geofysikaalisia lisätutkimuksia alueen pohjavesiolojen selvittämiseksi ja niihin pohjautuvia vaikutusten arviointeja ei ole tehty.  Arvioinnissa käsitellyt vaihtoehdot on kuvattu epäjohdonmukaisesti eikä soranoton loppumisen tilannetta ja vaikutuksia ole arvioitu lainkaan. Hämeen ELY-keskus edellyttää YVA-selostuksesta antamassaan yhteysviranomaisen lausunnossa, että arviointi tehdään puutteellisilta osiltaan uudestaan.

 

Hämeen ELY-keskus oli edellyttänyt Renkomäen alueen olemassa olevia pohjavesitietoja täydennettäviksi geofysikaalisin lisätutkimuksin ja selvitettäväksi mm. sen, millä alueella ottamosta otettava vesi muodostuu, onko alueella muita mahdollisia vedenottopaikkoja ja minne suuntaan ottamista on mahdollista laajentaa ilman, että alueen käyttökelpoisuus vedenhankinnassa enempää vaarantuu. Samoin piti arvioida se, kuinka suuri osa pohjaveden muodostumisalueesta on turvallista ottaa soranottokäyttöön. Arvioinnissa piti myös selvittää hankkeen vaikutukset pohjaveden laatuun sekä pohjaveden laatuun ja määrään kohdistuvat riskit ja pohjaveden suojelun kannalta paras vaihtoehto. Näitä lisätutkimuksia ja selvityksiä ja täydennettyihin tietoihin pohjautuvia vaikutus- ja riskiarviointeja ei kuitenkaan ole tehty. Koska laajan maa-ainesten oton vaikutukset tärkeällä I luokan pohjavesialueella ovat hankkeen merkittävimpiä vaikutuksia, niitä ei voi jättää ympäristövaikutusten arvioinnissa selvittämättä.

 

Vaihtoehtoja lisää

Hankkeen vaihtoehdot on arviointiselostuksessa kuvattu niin puutteellisesti ja epäjohdonmukaisesti, että niistä ei saa selvää kuvaa hankkeesta eivätkä niiden pohjalta arvioidut ympäristövaikutukset anna luotettavaa ja selvää kuvaa hankkeen eri vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Yhteysviranomainen edellyttää täydentävässä arvioinnissa olevan mukana myös vaihtoehto, jossa otto on päättynyt 30.6.2017 nykyisellä alueella, laajennusvaihtoehdot eivät toteudu ja Lahden seudun maa-aineshuolto hoidetaan hajautetusti. Jos nykyisen luvan mukaisessa toiminnassa on maa-aineksia ottamatta 30.6.2017 jälkeen, on oltava mukana myös erillinen tämän ottomäärän mukainen nykyistä ottoaluetta koskeva vaihtoehto.

Arviointia täydennettävä

Hämeen ELY-keskus edellyttää arvioinnin täydentämistä joko kokonaan yhtenäiseksi uudeksi arviointiselostukseksi tai selkeäksi täydennykset sisältäväksi lisäraportiksi. Täydennetty arviointiselostus tai lisäraportti käsitellään siten kuin arviointiselostus YVA-lain mukaan käsitellään. Yhteysviranomaisen uudesta arviointiselostuksesta tai täydennysraportista antama lausunto on liitettävä mukaan hankkeen lupahakemuksiin.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680

Tiedotus

Katri Erkamo, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 605

Lausunto arviointiselostuksesta (pdf-tiedosto)