Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hämeessä inventoidaan kesällä valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Lehdistötiedote   •   Kesä 09, 2011 19:26 EEST

Ympäristöministeriön käynnistämässä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnissa Hämeen ELY-keskus tarkistaa maisema-alueidensa valikoiman, arvoluokan sekä rajaukset vuonna 2011.

Kanta-Hämeessä on valtioneuvoston vuoden 1995 periaatepäätöksen mukaisia valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita seitsemän ja Päijät-Hämeessä viisi. Päivitysinventoinnissa tarkastellaan lisäksi Kanta-Hämeessä vähintään yhtätoista ja Päijät-Hämeessä kymmentä maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, jotka maisematyöryhmä on valinnut jatkotyöhön.

Inventoinneissa keskitytään maaseudun kulttuurimaisemiin, erityisesti viljelymaisemiin, niihin liittyvään asutukseen, vanhaan tiestöön ja kulttuuriperintöön. Keskeistä ovat perinteisessä asussa säilyneet, elinvoimaiset, luonnoltaan ja kulttuuriperinnöltään monipuoliset alueet.

Maisema-alueet inventoi maisemasuunnittelija Katriina Koski kesä-heinäkuussa ja osin elokuussa. Elo-syyskuussa hän kokoaa tausta-aineiston ja maastoinventoinnin aineiston pohjalta ehdotukset ja rajaukset tulevista Hämeen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Hämeen kulttuuriympäristöryhmän hyväksymisen jälkeen Hämeen ELY-keskus toimittaa esityksen ympäristöministeriölle, joka puolestaan valmistelee koko maasta vuosina 2010–2014 koottavan aineiston pohjalta esityksen valtioneuvoston hyväksyttäväksi. Uusi päätös korvaa valtioneuvoston päätöksen vuodelta 1995.

Valtakunnallisesti arvokkaiksi listatut alueet merkitään maakuntakaavaan. Siitä ei seuraa varsinaisia käyttörajoituksia. Kyseessä on periaatepäätös, joka kehottaa kiinteistönomistajia säilyttämään ja ottamaan huomioon alueen perinteiset arvot.

Hämeen ELY-keskus järjesti Hämeenlinnassa 8.6.2011 maisema-alueiden päivitysinventoinnista ja maisemanhoidosta Hämeessä seminaarin.

Lisätiedot

  • arkkitehti Annu Tulonen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 842 2652
  • maisemasuunnittelija Katriina Koski, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 551 5627