Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hailuodon liikenneyhteyden kehittäminen

Lehdistötiedote   •   Helmi 17, 2011 19:53 EET

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt yleissuunnitelman laatimisen Hailuodon liikenneyhteyden kehittämiseksi. Suunnittelualue sijaitsee Oulunsalon ja Hailuodon välisellä merialueella. Työ valmistuu kevättalvella 2011. Yleissuunnitelmaluonnosta esitellään tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa keskiviikkona 23.2.2011 klo 17.30 Hailuodon koulun liikuntasalissa osoitteessa Luovontie 61. 

Yleissuunnitelmaluonnoksen suunnitelmaratkaisut ovat vuonna 2010 valmistuneen YVA – selvityksen mukaisia. Yleissuunnitelmaluonnoksessa esitetään rakennettavaksi Hailuodon ja Oulunsalon väliselle meriosuudelle nykyiset pengerosuudet hyödyntävä kiinteä penger- ja siltayhteys. Nykyisen lauttayhteyden pohjoispuolelle esitettävä tielinjaus sisältää kaksi keskeiset syvänteet ylittävää siltaa, Huikun sillan Hailuodon päässä sekä Riutunkarin sillan Oulunsalon päässä.

Yleissuunnitelman valmistelussa on yhteen sovitettu tuulipuistohankkeen ja alueelle laadittavien osayleiskaavojen täsmentyneitä ratkaisuja, tarkennettu siltaratkaisujen yksityiskohtia toteutettavuuden, maisemaan sovittamisen ja kustannusten osalta, määritelty tieympäristön laatutaso, osoitettu kevyelle liikenteelle aiempaa väljemmät liikkumismahdollisuudet sekä tarkasteltu hankkeen kannattavuutta. Yleissuunnitelman mukaisten suunnitelma-ratkaisujen vaikutuksia jäävoimien muuttumiseen on tarkennettu erillisellä selvityksellä. Yleisöltä saatu palaute otetaan huomioon yleissuunnitelma-luonnoksen viimeistelyssä.

Hailuodon liikenteellinen palvelutaso on lauttaliikenteen ylitysaikojen ja yöliikenteen puuttumisen vuoksi huonompi kuin muualla seudulla. Liikkumismahdollisuudet eivät näiltä osin vastaa ELY-keskuksen lauttaliikenteelle asettamia palvelutasotavoitteita. Hailuodontien / Luovontien keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä välillä Hailuoto – Oulunsalo maanteiden 815 / 816 liittymä vaihtelee 606 ja 6200 ajoneuvon välillä.

Huonon liikenteellisen palvelutason lisäksi lauttayhteyden taloudellisuus ei täytä sille asetettuja tavoitteita. Lauttayhteyden vuosittaisen käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat noin 4,2 miljoonaa euroa. Lauttayhteyden jatkaminen edellyttää lähivuosina ratkaisuja mm. lauttakaluston uusimisesta. 

Lauttayhteys aiheuttaa Hailuodon elinkeinoelämälle lisäkustannuksia mm. kuljetuskustannuksina. Lisäksi lauttayhteys heikentää Hailuotolaisten yritysten kilpailukykyä. Lauttaväylän ruoppaus aiheuttaa haittaa kalastukselle, koska kiintoaines ja sameus karkottavat kaloja ja likaavat pyydyksiä.

Yleissuunnitelmaluonnosta esitellään tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa keskiviikkona 23.2.2011 kello 17.30 alkaen Hailuodon koulun liikuntasalissa osoitteessa Luovontie 61. Paikalla ovat yhteistyötahojen edustajat kertomassa suunnitelman taustoista ja ratkaisuista. Yleisöllä on mahdollisuus kysyä ja keskustella aiheesta sekä vaikuttaa esitettäviin ratkaisuihin.

Yleissuunnitelman valmisteluaineisto on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivulla: www.ely-keskus.fi >
Pohjois-Pohjanmaan ELY > Tiehankkeet > oikopolut tietoon (tiehallinto.fi) Hailuodon liikenneyhteyden kehittäminen.

Lisätietoja antavat Risto Leppänen, puh. 040 549 2735 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai
Heimo Rinta-mäki puh. 040 536 9411 Destia Oy.