Valtioneuvosto

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli Suomi.fi-portaalin julkistamistilaisuudessa Säätytalolla 27.10.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 23:47 EEST

Hyvät läsnäolijat,

Suomessa on totuttu ajattelemaan, että täällä on laajat julkiset palvelut, jotka ovat saatavilla kaikille kansalaisille asuinpaikasta riippumatta. Tämän periaatteen toteuttamiseksi Suomessa on ponnisteltu varsin paljon.

Julkisen talouden kestävyysvaje muodostaa uhan palvelujen saatavuudelle. Siksi hallintoa on järkeistettävä hallinnon ja palvelujen tuottavuuden parantamiseksi ja varsin laajojen palveluvelvoitteiden aiheuttamien julkisten menojen kasvun kurissa pitämiseksi. Tämän vuoksi palvelujen kehittämisessä on ponnisteltava entistä enemmän.

Jo muutamien vuosien ajan palveluja on kehitetty monikanavaisuuteen perustuen. Tästä mainitsen kaksi esimerkkiä.

Tämä ja edellinen hallitus on kehittänyt yhteispalveluja. Ne turvaavat palvelujen fyysisen saatavuuden niillä alueilla, joista palvelupisteitä on vähennetty. Yhteispalvelun kautta kansalaisilla on pääsy palveluihin lähellä asuinpaikkaansa. Yhteispalvelujen laajentaminen on edelleen tärkeää, ja sitä varten on varattu tämän vuoden talousarvioon myös määräraha niille kunnille, jotka ovat perustamassa yhteispalvelupistettä.

Monikanavaisuuden toinen, ja laajasti kasvava ulottuvuus, on sähköiset palvelut. Sähköistä tiedonsaantia ja asiointiavoi kuvata, jos haluaa olla optimisti, melkein kuin taikasauvaksi, joka toteuttaa samalla kertaa kaikki osin ristiriitaiset kansalaisen ja hallituksen ja yksittäisen ministerin toiveet.

Oikein toteutettuna sähköinen asiointi parantaa tuottavuutta ja keventää kustannuspaineita, parantaa palvelujen aika- ja paikkariippumatonta saatavuutta ja usein myös palvelun tasoa samalla yhdenmukaistaen niiden laatutasoa.

Jos haluaa olla realisti, voi todeta, että sähköisen asioinnin aikaansaaminen vaatii asiantuntemusta, aikaa ja rahoitusta, eli mistään taikasauvan heilautuksesta ei kuitenkaan ole kysymys.

Hyvät kuulijat,

Nykyinen pääministeri Kiviniemen johtama hallitus ja sitä edeltänyt Vanhasen toinen hallitus ovat kiinnittäneet erityistä huomiota sähköisen asioinnin kehittämiseen. Sitä on käsitelty ministeri Vanhasen hallituksen politiikkariihessä keväällä 2009, jonka jälkeen 6.3.2010 hyväksyttiin hallituksen kannanotto tietoyhteiskuntakehityksen ja sähköisen asioinnin vauhdittamisesta.

Kannanoton perusteella valtiovarainministeriö asetti SADe-ohjelman huhtikuussa 2009. Ohjelman tavoitteena on edistää sähköistä asiointia siten, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi kattaa vuoteen 2013 mennessä kaikki keskeiset palvelut. Kansalaisten ja yritysten palveluille luodaan yhtenäiset asiakasrajapinnat eri tahojen tuottamiin julkisiin palveluihin.

Kansalais- ja asiakaslähtöinen sähköisen asioinnin kehittäminen ei voi tapahtua hallinnon siiloissa. Se edellyttää myös, että koko julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuutta kehitetään. Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseksi on valmisteilla uraauurtava lakiehdotus julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta. Tarkoitukseni on, että asia viedään valtioneuvoston käsittelyyn aivan lähiaikoina.

SADe-ohjelma sisältää seitsemän sähköisen asioinnin palvelukokonaisuutta, joiden valinnassa on painotettu erityisesti kuntien tuottavuutta lisääviä hankkeita. Niissä rakennetaan muuan muassa monialaisia tilanteeseen ja palvelutarpeeseen liittyviä sähköisiä palvelukokonaisuuksia esimerkiksi oppijalle tai yrityksen perustajalle taikka kansalaisen omaa terveyttä tai rakennettua ympäristöä koskien. Lisäksi SADe-ohjelmassa on mukana yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluita, kuten tänään julkistettava uudistunut Suomi.fi-portaali ja lisäksi myöhemmin julkistettavat uudistunut YritysSuomi.fi-portaali ja uutena palveluna asiointitili.

Hankkeet ovat käynnistyneet syksyllä 2009 ja nyt ensimmäisenä tuotoksena julkaistaan uudistettu kansalaisportaali, Suomi.fi. Se on yhteinen osoite, yksi luukku julkisen hallinnon verkkopalveluille, sähköisille asiointipalveluille ja lomakkeille, jotka on tarkoitettu kansalaisten käyttöön.

Suomi.fissä ei itsessään ole sähköisiä palveluita, sillä eri viranomaiset tuottavat ne itse. Suomi.fi-portaalin tehtävänä on tarjota niitä yhdestä osoitteesta. Se ei siis voi olla enemmän kuin sen kautta tarjottavat palvelut ovat. Lisäarvo tulee samaan aiheeseen liittyvien palveluiden kokoamisesta yhteen paikkaan mahdollisimman helppokäyttöisellä tavalla löydettäviksi. Käyttäjän ei tarvitse tietää kuin tämä yksi osoite, jonka kautta voi hakea ja ottaa käyttöön julkisen hallinnon palveluita. Palvelut on ryhmitelty aiheittain ja niitä voi hakea usealla eri tavalla.

Suomi.fi-portaalin kehittämishankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut uudistaa kansalaisportaali ulkoasultaan ja sisällöltään asiointipainotteisiksi sekä tuoda kaikki julkiset palvelut näkyviin sen kautta. Aiemmin Suomi.fi-portaalissa oli lähinnä vain valtion virastojen palveluita. Nyt mukana ovat myös kuntien keskeiset kansalaisille suunnatut palvelut. Portaalissa olevien palvelutuottajien määrä on kasvanut reippaasti kattaen nyt kaikki kunnat, valtion virastot ja laitokset sekä ison määrän erilaisia muita toimijoita.

Hyvät kuulijat,

Nyt julkaistava Suomi.fi-portaali on läpikäynyt ensimmäisen uudistusvaiheen kohti SADe-hankkeen linjauksia. Portaalista on pyritty tekemään helppokäyttöinen, jotta se edistäisi ja kannustaisi sähköisten palvelujen käyttöönottoon.

Suomi.fi-portaali toteuttaa myös valmisteilla olevaa uutta tietoyhteiskuntastrategiaa, joka korostaa tiedon avoimuutta. Suomi.fi-portaalin tietosisältö on avoimen rajapinnan kautta muiden tietojärjestelmien käytettävissä. Toivomus on, että avaamalla julkisin varoin tuotettu portaalin sisältö muiden toimijoiden käyttöön voidaan helpottaa muiden verkkopalvelujen rakentamisessa tehtävää työtä.

Portaalin kehittäminen ei jää tähän, sillä jo joulukuussa portaaliin tulee lisää ominaisuuksia. Kehitystyö siis jatkuu. Tavoitteena on jatkaa kehitystyötä viranomaisten kesken, jotta verkkopalvelujen tuottaminen yhdenmukaistuisi ja päällekkäinen työ poistuisi. Tavoitteena on myös lisätä verkkopalvelujen käyttäjäkeskeistä suunnittelumallia, eli käyttäjien tarpeiden entistä tarkempaa kartoitusta ennen kuin palveluja aletaan toteuttaa.

Hyvät kuulijat,

Omasta ja valtiovallan puolesta toivotan Teidät tervetulleiksi Suomi.fi-portaalin uudistetun version julkistamistilaisuuteen. Meillä on kohta mahdollisuus tutustua uudistettuun portaaliin, ottaa se käyttöömme ja antaa palautetta sen kehittäjille ja palvelujen tuottajille