Valtioneuvosto

Hallinto- ja kuntaministeri Tölli: Kuntavaikutusten arviointia tehostettava

Lehdistötiedote   •   Helmi 18, 2011 09:48 EET

- Kuntien järjestämisvastuulla olevat hyvinvointipalvelut on yleisesti ottaen järjestetty kattavasti ja laadukkaasti. Tulevaisuudessa palveluiden järjestämiseen käytettävät voimavarat niukkenevat. Siksi kuntavaikutusten kokonaisarviointiin on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota määrättäessä kunnille uusia velvoitteita, totesi hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli perjantaina 18.2.2011 vastaanottaessaan normihanketyöryhmän raportin Helsingissä.

Tölli näkee vaikuttavuusarvioinnin puutteiden johtuvan kuntien toiminnan ohjauksen sirpaloitumisesta useille eri sektoriministeriöille. Kokonaisvaikutuksia valtion, kuntien ja asiakkaan näkökulmasta ei ole voitu tehdä riittävän kattavasti ja pitkäjänteisesti, vaan ministeriöt mielellään vartioivat omaa reviiriään.

Tölli kannattaa normihanketyöryhmän esitystä kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan yhteyteen perustettavasta asiantuntijaverkostosta.

- Sen arvioitavaksi voitaisiin koota eri hallinnonalojen kuntiin kohdistuvat toimenpiteet yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta kuntien velvoitteiden lisäykset tai muut kuntiin vaikuttavat toimenpiteet kustannuksineen pystyttäisiin arvioimaan kokonaisvaltaisesti. Samalla olisi perusteltua määritellä vaalikaudeksi uudesta lainsäädännöstä johtuville kuntien menojen kasvulle euromääräinen katto.

Tulevaisuudessa palveluiden tuottavuutta edistävät uudistukset ovat kuntien talouden kannalta avainasemassa. Kuntia ohjaavassa lainsäädännössä olisikin tarpeen purkaa tuottavuuden kasvua estäviä säädöksiä.

- Jatkossa kunnilla on oltava riittävästi harkintavaltaa päättää henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja tehtäviin vaadittavasta kelpoisuudesta. Tuottavuutta estäviä pullonkauloja löytyy myös tiedon saantia ja luovutusta koskevassa lainsäädännössä. Palaute näistä asioista on saatu kunnilta ja toivon, että tuleva hallitus jatkovalmistelee normihanketyöryhmän esiin nostamia asioita.

Töllin mukaan olisi tarpeen kartoittaa myös kunnille jo säädetyt tehtävät ja velvoitteiden sisällöt sekä arvioida mahdollisuus velvoitteiden vähentämiseen.

- Poliittisesti se on herkkä asia, mutta kuntien kannalta tarpeellinen, jotta tulevaisuudessa voimavaroja riittäisi kuntien asukkaiden kannalta tärkeimpiin palveluihin.

Lisätietoja: erityisavustaja Timo Portaankorva puh. 040 590 7956

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/02_puheet/20110218Minist/name.jsp