Valtioneuvosto

Hallintopolitiikan tulevaisuuskatsaus: Hyvinvointimallin tukemiseksi tarvitaan julkisen hallinnon yhteisiä voimakkaita muutostoimia

Lehdistötiedote   •   Syys 14, 2010 13:27 EEST

Hyvinvointimallin turvaamiseksi on julkisen hallinnon muutosten oltava radikaalimpia, nopeampia ja vaikuttavampia kuin aiemmin. Tähän tarvitaan koko julkisen hallinnon yhteisiä voimakkaita muutostoimia, mikä tarkoittaa myös valtio- ja kuntasuhteen edelleen kehittämistä.

Valtiovarainministeriössä virkamiestyönä laadittu hallintopolitiikan tulevaisuuskatsaus, joka sisältää myös kuntapolitiikan tulevaisuuden linjaukset, sekä helmikuussa 2010 julkaistu Julkinen talous tienhaarassa -raportti muodostavat valtiovarainministeriön näkökulman tulevien vuosien hallinnon ja talouden haasteisiin. Julkinen talous tienhaarassa -raportin sisältämät kestävyyslaskelmat päivitetään vuoden loppuun mennessä. Tulevaisuuskatsaus on laadittu valtioneuvoston kanslian pyynnöstä puolueiden käyttöön vuoden 2011 hallitusneuvotteluita varten.

Julkisen talouden kestävyysvaje on pitkän ajan uhka suomalaiselle hyvinvoinnille. Suomalaisen hyvinvointimallin ylläpitäminen edellyttää julkisen hallinnon rakenteiden ja toimintatapojen ennakkoluulotonta arviointia. Hallintopolitiikan keskeisenä tavoitteena tuleekin olla julkisen hallinnon tuottavuuskehityksen kääntäminen selvään nousuun, mikä tukee kestävyysvajeen hallintaa ja mahdollistaahyvinvointimallin säilyttämisen.

Julkisen hallinnon muodonmuutos edellyttää seuraavia kehittämisen suuntaviivoja:

- luodaan hallinnolle yhteinen tahtotila ja parannetaan kokonaisuuden hallintaa
- vahvistetaan julkista taloutta ja sen ohjausta kokonaisuutena
- otetaan kansalaisten osallisuus hallinnon merkittäväksi voimavaraksi
- luodaan digitalisoinnin myötä hallinnon ja palvelutuotannon muodonmuutos
- kootaan hallintoa joustavasti ja tehokkaasti yhteentoimiviksi rakenteiksi
- uudistetaan palvelurakenteita monikanavaisiksi ja toimintatapoja asiakaslähtöisiksi
- vahvistetaan julkista johtajuutta hallinnon muutoksen läpiviemiseksi.

Kuntahallintoa uudistetaan osana julkishallinnon kokonaisuutta seuraavin suuntaviivoin:

- kuntapolitiikan ohjausta vahvistetaan
- kuntien rahoitusjärjestelmän vakautta vahvistetaan
- kuntapalveluiden tuottavuutta parannetaan
- tietojärjestelmien ja tilastoinnin toteuttamista vauhditetaan.

Valtioneuvostosta yhtenäinen organisaatio ministerivastuun perusteita muuttamatta

Siilomainen valmistelu- ja toimeenpanotapa on yksi Suomen julkisen hallinnon suurimmista haasteista. Hallinnon siilojen purkaminen tulisi aloittaa ylhäältä. Valtioneuvostosta tulisi muodostaa yhtenäinen kokonaisuus tekemällä siitä rakenteellisesti, prosesseiltaan ja resursseiltaan yksi organisaatio, ministerivastuun perusteita kuitenkaan muuttamatta.

Näin vahvistettaisiin myös toiminnan ohjautumista entistä vahvemmin hallituksen yhdessä asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tätä koskeva selvitystyö tulisi käynnistää tulevan hallituskauden alussa.

Valtion konserniohjausta tulee edelleen vahvistaa, kehittää julkista hallintoa ja taloutta entistä enemmän yhtenä kokonaisuutena ja muodostaa valtiosta, kunnista ja KELA:sta nykyistä paremmin yhteentoimiva julkinen sektori.

ICT:n läpimurrrolla aikaansaadaan julkisten palvelujen ja julkisen hallinnon mittava muodonmuutos. Julkisen sektorin yhteisen ICT:n avulla tapahtuvan kehittämisen tulee toteutua yhteentoimivin ratkaisuin. Julkiset tietovarannot tulee saada vapaasti kaikkien julkisen sektorin toimijoiden käyttöön aina kun se on lainsäädännön mukaan mahdollista.

Kuntapolitiikan linjauksia

Kuntapolitiikan linja -raportti on ministeriössä täysin virkamiestyönä valmisteltu näkemys kuntapolitiikan tulevaisuuden haasteista. Se sisältää ehdotukset toimenpiteistä haasteisiin vastaamiseksi tulevan poliittisen keskustelun pohjaksi. Raportissa ehdotetaan kuntapolitiikan ohjauksen ja rahoitusjärjestelmän vakauden vahvistamista, kuntapalveluiden tuottavuuden parantamista sekä tietojärjestelmien ja tilastoinnin toteuttamisen vauhdittamista. Kuntapolitiikan ohjauksen vahvistamiseksi pitäisi raportin mukaan muun muassa kuntien uusille tehtäville saada kehykset hallitusohjelmaan, luoda kuntasektorille oma kehysmenettely sekä ottaa käyttöön kuntien sisäinen kehysmenettely.

Rahoitusjärjestelmän vakauden vahvistamiseksi raportissa ehdotetaan muun muassa valtionosuusjärjestelmän uudistamista. Kuntapalvelujen tuottavuuden parantamiseksi ehdotetaan asetettavaksi palveluille konkreettiset tuottavuustavoitteet. Lisäksi tuottavuuden parantamiseksi kuntarakennetta tulee vahvistaa sekä kuntien yhteistoimintarakenteita selkiyttää ja palveluja edelleen kehittää. Tietojärjestelmien ja tilastoinnin tuottavuuden vauhdittamiseksi tulee kuntien tietojärjestelmiä ja kuntatilastointia kehittää.

Lisätietoja:

Hallintopolitiikan tulevaisuuskatsauksesta antavat ylijohtaja Silja Hiironniemi, puh. (09) 160 33250 ja kehittämispäällikkö Virpi Einola-Pekkinen, puh. 040- 720 2234

Kuntapolitiikan linja -raportista lisätietoja antavat ylijohtaja Päivi Laajala (09) 160 32200 tai 040 482 7046, finanssineuvos Rainer Alanen (09) 160 32203 ja neuvotteleva virkamies Anne-Marie Välikangas (09) 160 32221

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/20100914Hallin/name.jsp

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20100914Kuntap/name.jsp

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20100129Julkin/name.jsp; (julkaistu 1.2.2010 ja päivitetään vuoden 2010 loppuun mennessä)

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20100201Julkin/name.jsp: Julkinen talous ajautumassa umpikujaan - kestävyyden palauttamiseksi tarvitaan mittava sopeutusohjelma