Eduskunta

Hallintovaliokunta: Yksityisten sairaankuljetusyritysten toimintaedellytykset turvattava

Lehdistötiedote   •   Marras 12, 2010 11:04 EET

Eduskunnan hallintovaliokunta pitää tärkeänä, että myös yksityisten sairaankuljetusyritysten toimintaedellytykset turvataan. Valiokunnan lausunto terveydenhuoltolaista valmistui keskiviikkona 10. marraskuuta (HaVL 27/2010).

Hallituksen esitys uudeksi terveydenhuoltolaiksi koskee pääosin terveyspalvelujen sisältöä. Esitykseen sisältyy myös useita yhteistyövelvoitteita kunnille ja kuntayhtymille. Osa ehdotuksista, kuten esimerkiksi potilaan valinnanvapauden lisääminen, edellyttää palvelujen organisoimista uudella tavalla. Esityksen mukaan sairaanhoitopiiri voi järjestää ensihoitopalvelun omana toimintanaan, yhteistoiminnassa alueen pelastuslaitoksen tai toisen kuntayhtymän kanssa taikka hankkimalla palvelun hankintalainsäädäntöä noudattaen.

Valiokunta pitää perusteltuna, että terveydenhuoltolaissa turvataan nykyinen mahdollisuus ilman kilpailutusta järjestää ensihoitopalvelut yhteistyössä myös sairaanhoitopiirin ja alueen pelastustoimen kesken. Nykyisin pelastuslaitokset huolehtivat etenkin eräiden suurten kaupunkien alueilla ensihoito- ja sairaankuljetustehtävistä. Suurimmassa osassa maatamme hallituksen esityksessä tarkoitetuista ensihoitopalveluista huolehtivat kuitenkin yksityiset palvelujen tuottajat. Lähes kahdella kolmasosalla kunnista on ensihoito- ja sairaanhoitokuljetusten ostosopimus yksityisen yrityksen kanssa.

Yksityiset palveluyritykset ovat kyenneet tuottamaan sairaankuljetus-, ensihoito- ja ensivastetoiminnan ostopalvelusopimusten edellyttämällä tavalla tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Hallintovaliokunta pitääkin lähtökohtana sitä, että mikäli sairaanhoitopiiri laajentaa yhteistyötä pelastuslaitosten kanssa, sen tulee tapahtua hankintalain (348/2007) mukaisen kilpailutuksen pohjalta. Valiokunnan puheenjohtaja Antti Rantakangas (kesk) pitää tärkeänä, että yksityisillä sairaankuljetusyrityksillä on aidot kilpailumahdollisuudet ensihoitopalvelujen tuottamisessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistämässä aluekokeilun, jonka lähtökohtana on riittävän suuri kunta tai kuntien muodostama alue, joka vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista sekä osasta erityistason palveluja yhtenä kokonaisuutena. Tavoitteena on muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon eheys sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisointi sekä palvelukokonaisuuksien kehittäminen ihmiskeskeisesti. Valiokunta pitää tärkeänä, että kokeiluun valitaan erilaisia alueita eri puolilta maata. Valiokunnalle esitelty Pohjois-Pohjanmaan hanke on yksi kannatettava esimerkki mielenkiintoisesta kokeilualueesta.

Lisätiedot:
Valiokunnan puheenjohtaja Antti Rantakangas 09 432 3176, 050 511 3176
Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 09 432 2080, 050 550 7537