Valtioneuvosto

Hallitus antoi ehdotuksen uudeksi jätelaiksi

Lehdistötiedote   •   Loka 15, 2010 11:53 EEST

Hallitus antoi tänään ehdotuksen uudeksi jätelaiksi. Suurimmat uudistukset koskevat valvonnan tehostamista sekä menettelyjä, joilla ehkäistään jätteen syntyä ja parannetaan jätteen hyödynnettävyyttä. Tuottajien vastuuta pakkausjätteiden jätehuollosta laajennettaisiin. Muilta osin yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoon ehdotetaan vain vähäisiä muutoksia.

Uuden jätelain lisäksi ympäristönsuojelulakiin tehtäisiin jätteiden ja jätehuollon sääntelyyn liittyviä muutoksia. Kokonaisuudistuksella ajanmukaistettaisiin lainsäädäntö vastaamaan nykyisiä jäte- ja ympäristöpolitiikan painotuksia sekä EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lainsäädännön keskeiset periaatteet ja velvollisuudet säilyvät ehdotuksessa jokseenkin ennallaan.

Lakimuutokset tulevat voimaan vuoden kuluttua niiden vahvistamisesta.

Uusi laki ehkäisee jätteen syntyä ja lisää hyödyntämistä

 

Lakiehdotuksen keskeinen tavoite on vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, lisätä kierrätystä ja vähentää kaatopaikkakäsittelyä. Uudistukset noudattavat EU:n lainsäädännön niin sanottua etusijajärjestystä.

Sen mukaan ensisijaisesti on huolehdittava, että käytöstä poistettu tuote voidaan käyttää uudelleen. Toissijaisesti jäte olisi kierrätettävä ja jollei se ole mahdollista, hyödynnettävä muulla tavoin, esimerkiksi energiana. Myös tuotteiden valmistajan ja jakelijan olisi edistettävä uudelleenkäyttöä ja vältettävä esimerkiksi tarpeetonta pakkaamista. Jo valmistusvaiheessa tavoitteena tulee olla kestävä, helposti huollettava ja kierrätettävä tuote.

Jätehuollon valvontaa tehostetaan

 

Jätehuollon valvontaa tehostetaan useilla muutoksilla. Merkittävin uudistus olisi laajentaa eri toimijoiden kirjanpito-, siirtoasiakirja- ja tiedonantovelvollisuuksia. Siirtoasiakirja helpottaa jätekuljetusten valvontaa. Niitä tulisi jatkossa käyttää vaarallisten jätteiden kuljetusten lisäksi eräiden muiden jätteiden, kuten purkujätteiden kuljetuksissa. Yritysten tulisi myös antaa jätekuljetuksista säännöllisesti tietoja viranomaisille.

Lisäksi hallitus ehdottaa laiminlyöntimaksun käyttöönottoa. Valvontaviranomainen voisi määrätä sen selkeistä laiminlyönneistä.

Pakkausjätteen tuottajavastuu laajenisi kuluttajapakkauksiin

 

Pakkausjätteiden tuottajavastuu muuttuisi samankaltaiseksi kuin muillakin tuottajavastuu-järjestelmään kuuluvilla tuotteilla. Tämä merkitsisi sitä, että pakkausten tuottajat järjestäisivät myös kuluttajapakkausten alueellisen keräyksen ja pakkausten hyödyntämisen. Keräysjärjestelmän piiriin kuuluvat juomapakkaukset tulee merkitä. Tähän mennessä kunta on pääosin huolehtinut kuluttajapakkausten jätehuollon järjestämisestä.

Pieniä muutoksia kunnan jätehuoltovastuuseen

 

Uusi laki selventäisi kunnan tehtäviä jätehuollon viranomaisena ja palveluntuottajana. Kunnan jätehuoltopalveluille säädettäisiin uudet laatuvaatimukset. Hallitus esittää lisäksi jätemaksun perusteiden selkeyttämistä.

Yhdyskuntajätteiden kuljetuksen järjestämiseen lakiehdotus toisi vain pieniä muutoksia. Kunta voisi edelleen järjestää vastuullaan olevan yhdyskuntajätteiden kuljetuksen myös niin, että kiinteistön haltija sopii siitä suoraan jätteen kuljettajan kanssa. Uuteen lakiin on kirjattu aiempaa täsmällisemmin edellytykset, jolloin näin voidaan toimia.

Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto laajenisi hieman. Muutoksen jälkeen kunta huolehtisi myös yksityisessä sosiaalipalvelussa, terveydenhuollossa ja koulutustoiminnassa syntyvien yhdyskuntajätteiden jätehuollosta.

Lisätietoja

 

Ylijohtaja Pekka Jalkanen, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 050 592 8700

Lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 050 356 0723
Erityisavustaja Hanna Ekman, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0400 873 743

 

Lisää aiheesta:

Jätealan lainsäädännön kokonaisuudistus:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=21712&lan=fi

Ehdotuksen pääasiallinen sisältö (pdf, 1646 kt):
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=121743&lan=fi