Valtioneuvosto

Hallitus ehdottaa uutta perhevapaata omaishoitoa varten

Lehdistötiedote   •   Marras 18, 2010 19:53 EET

Hallitus esittää, että työsopimuslakiin lisätään uusi perhevapaata koskeva säännös. Lisäyksen myötä työntekijöiden mahdollisuudet jäädä väliaikaisesti pois työstä perheenjäsenen hoitamiseksi paranisivat. Stakesin tutkimuksen mukaan omaishoitajia on Suomessa noin 280 000, joista kokoaikatyössä on noin 120 000 hen­kilöä.

Voimassa olevan lainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet työntekijälle jäädä pois työs­tä määräajaksi hoitamaan perheenjäsentään ovat riittämättömät. Tästä syystä hallitus pi­tää tarpeellisena, että työsopimuslain 4 lu­kuun lisättäisiin uusi 7 a §, jossa säädettäisiin työstä poissaolosta perheenjäsenen hoitami­seksi. Säännös merkitsisi uuden perhevapaan luomista sellaisia tilanteita varten, joissa työntekijän perheenjäsen tarvitsee apua joka­päiväisissä toiminnoissa.

Vapaan käyttö perustuisi työnantajan ja työntekijän keskinäiseen sopimukseen. Poissaolon ajalta työnantajalla ei olisi palkanmaksuvelvollisuutta. Säännöksessä turvattaisiin työntekijälle eräin edellytyksin mahdollisuus palata työhön kesken sovitun poissaoloajan. Lisäksi työntekijällä olisi oikeus palata ensisijaisesti entiseen työhönsä poissaolon jälkeen.

Koska nykyisinkin työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon ja palkanmaksun väliaikaises­ta keskeyttämisestä, merkitsisi ehdotettu säännös pidemmälle menevää velvollisuutta työnantajalle. Täyttääkseen tämän velvolli­suuden työnantajan olisi selvitettävä erilaiset vaihtoehdot töiden järjestämiseksi ja tarvitta­essa selvitettävä työntekijälle, miksi työnte­kijän poissaolo ei ole järjestettävissä.

Ehdotettu työsopimuslain 4 luvun 7 a § laa­jentaisi työntekijöiden mahdollisuuksia jäädä pois työstä määräajaksi. Tästä voisi olla seu­rauksena työurien kokonaiskeston lyhenemi­nen. Toisaalta ehdotettu muutos voi edistää työssä jaksamista, sillä vapaan avulla voi­daan merkittävästi helpottaa työ-ja perhe­-elämän yhteensovittamista.

Esityksen taustalla on yli 120 kansanedustajan aikoinaan allekirjoittama lakialoite omaishoitajan hoitovapaasta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Lisätiedot:

vanhempi hallitussihteeri Susanna Siitonen, TEM, puh. 010 640 8932