Valtioneuvosto

Hallitus päätti toisesta vuoden 2012 talousarvioesityksen täydentämisestä ja vuoden 2011 neljännestä lisätalousarvioesityksestä

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2011 15:09 EET

Hallitus esittää työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimuksen tukemiseen toimia, joilla pyritään vakauttamaan julkista taloutta työllisyyttä parantamalla. Näiden toimien valtiolle aiheuttamat kustannukset sisältyvät vuoden 2012 toiseen talousarvioesityksen täydennykseen ja vuoden 2011 neljänteen lisäbudjettiesitykseen, joiden sisällöt hallitus hyväksyi 28.11.2011. Esitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä 29.11.2011.

Vuoden 2012 talousarvioesityksen toinen täydentävä esitys

Vuoden 2012 talousarvion toisen täydennysesityksen mukaan raamisopimukseen liittyvien toimien vaikutus valtion talouteen on 410 miljoonaa euroa. Tämä koostuu palkansaajien työeläkemaksun kompensaatiosta ansiotuloverotusta keventämällä sekä tästä verotuloihin aiheutuvan vaikutuksen kompensoimisesta kunnille, yhteisöveron verokannan alentamisesta 0,5 prosenttiyksiköllä jo esitetyn lisäksi, valtion osallistumisesta lomautuspäivärahojen rahoitukseen sekä työttömyysturvan sovitellun päivärahan muutoksista johtuviin kustannuksiin. Lisäksi esitys vuorotteluvapaan muutoksista esitetään peruutettavaksi. Näiden toimenpiteiden arvioidaan alentavan verotuloja yhteensä 198 miljoonalla eurolla ja lisäävän määrärahatarvetta 212 miljoonalla eurolla.

Muilta osin varsinaisten tulojen arviota esitetään korotettavaksi nettomääräisesti 11 miljoonalla eurolla, mikä johtuu verotulojen vajaan 55 miljoonan euron korotuksesta ja sekalaisten tulojen 44 miljoonan euron vähenemisestä.

Määrärahoihin esitetään 50 miljoonan euron vähennystä valtionosuuteen ansiopäivärahasta tarvearviomuutoksesta johtuen, sekä 18 miljoonan euron lisäystä valtionosuuteen peruspäivärahasta työttömyysvakuutusmaksun noston peruuttamiseen liittyen. Valtuuksiin ehdotetaan 7,5 miljoonan euron kertaluonteista lisäystä äkillisten rakennemuutosten alueiden hankkeiden lisääntyneistä tarpeista johtuen.

Vuoden 2012 talousarvioesityksen määrärahoihin hallitus esittää 181 miljoonan euron nettolisäystä. Yhdessä tuloarvioihin esitetyn 187 miljoonan euron nettovähennyksen kanssa toinen täydentävä esitys on 367 miljoonaa euroa alijäämäinen ja lisää nettolainanoton tarvetta tällä määrällä. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2012 esitetään siten 7,3 miljardin euroa, jonka seurauksena valtionvelan arvioidaan olevan noin 89 miljardia euroa vuoden 2012 loppuun mennessä.

Hinta- ja kustannustasossa sekä kehysrakenteessa tapahtuneita muutoksia vastaavien korjausten jälkeen vuoden 2012 menokehys on 42 188 miljoonaa euroa. Kehykseen kuuluvien määrärahojen yhteissummaksi ehdotetaan 41 933 miljoonaa euroa, jolloin vuoden 2012 jakamattomaksi varaukseksi jää 56 miljoonaa euroa 200 miljoonan euron lisäbudjettivarauksen ohella.

Vuoden 2011 neljäs lisätalousarvioesitys

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuden määrärahaa esitetään korotettavaksi 60 miljoonalla eurolla. Korotus perustuu työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimukseen ja siihen liittyvään hallituksen kannanottoon, jonka mukaan valtio kompensoi kunnille raamisopimukseen sitoutuneiden alojen palkansaajien 150 euron suuruisen kertaerän.

Varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 129 miljoonalla eurolla. Merkittävimpinä muutoksina ansio- ja pääomatuloveron kertymäarviota ehdotetaan korotettavaksi 180 miljoonaa euroa ja arvonlisäveron kertymäarviota 83 miljoonaa euroa. Yhteisöveron kertymäarviota ehdotetaan alennettavaksi 111 miljoonaa euroa.

Ahvenanmaan tasoitusmaksu mukaan lukien määrärahoihin ehdotetaan 61 miljoonan euron lisäystä. Tuloarvioon esitetty 129 miljoonan euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2011 neljäs lisätalousarvioesitys vähentää nettolainanoton tarvetta 68 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2011 arvioidaan 6,4 miljardia euroa, jolloin valtionvelan määrä vuoden lopussa olisi 82 mrd. euroa eli 43 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Määrärahojen 61 miljoonan euron lisäys huomioiden vuoden 2011 kehysmenojen taso olisi 37 861 miljoonaa euroa, jolloin jakamattomaksi varaukseksi jäisi noin 220 miljoonaa euroa. Lisäksi vuodelta 2010 jäi käyttämättä menokehyksen jakamatonta varausta, josta kauden 2008?2011 kehyssäännön mukaisesti voidaan vuonna 2011 käyttää kertaluonteisiin menoihin enintään 100 miljoonaa euroa.Lisätietoja antaa budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, puh. (9) 1603 3036