Valtioneuvosto

Hallitus sopi vuoden 2010 neljännestä lisäbudjetista sekä vuoden 2011 täydentävästä talousarviosta

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 19:24 EEST

Hallitus tukee myönteistä työllisyyskehitystä lisäpanoksin ja vähentää velanottoa

 

Kuluvan vuoden työllisyyskehitys on ollut odotettua parempi. Hallituksen voimakas elvytyspolitiikka on ollut onnistunutta ja torjunut tehokkaasti työttömyyden kasvua kansainvälisen taloustaantuman romahdutettua Suomen bruttokansantuotteen viime vuonna. Työllisyyteen panostaminen edelleen on hallituksen tärkein tavoite. Vain korkean työllisyyden tuomilla verotuloilla voidaan hyvinvointiyhteiskunta turvata.

Hallitus haluaa lisätä työllisyyttä parantaviin toimenpiteisiin jo aiemmin tehtyjen laajojen toimien lisäksi yhteensä noin 66 miljoonaa euroa. Näistä 24,7 miljoonaa euroa lisätään kuluvan vuoden työllisyyttä parantaviin menoihin ja 35,5 miljoonaa euroa vuonna 2011.

Työllistäviä budjettilisäyksiä kuluvalle ja ensi vuodelle

 

Työllisyysmahdollisuuksia tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön aloilla edistetään. Tämä toteutettaisiin tulouttamalla Veikkauksen voittovaroja vuonna 2011 30 miljoonalla eurolla aiemmin esitettyä enemmän. Tästä 23,5 miljoonaa euroa käytettäisiin työllisyysmahdollisuuksien edistämiseen.

Korkeasti koulutettujen työttömyyden hillitsemiseksi korkeakoulutettuja työllistetään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hankkeisiin.

Metsänhoito- ja perusparannustöihin sekä myrskytuhoista kärsineiden yksityismetsien uudistamiseen osoitetaan yhteensä 14 miljoonaa euroa.

Teollisuussijoitus Oy:n pääomittamista lisätään 5 milj. eurolla vuodelle 2010. Tarkoituksena on lisätä riskisijoituksia mm. innovaatioiden kaupallistamishankkeisiin.

Meriklusterin vaikeaan tilanteeseen reagoidaan seuraavilla tavoilla: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenoja lisätään 1 milj. eurolla vuodelle 2010. Vuoden 2011 työllisyysmäärärahoja lisätään 3 miljoonaa euroa.

Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden myöntämisvaltuutta sekä yritysten kansainvälistymisavustuksia lisätään yhteensä 5 milj. eurolla. Lisämäärärahalla käynnistetään toimialakohtainen äkillisen rakennemuutoksen hoitomalli, joka ei rajoitu yksittäiselle alueelle. Toimenpiteitä kohdistetaan meriteollisuuden sekä kone- ja metallituoteteollisuuden rakennemuutoksista aiheutuvien ongelmien hoitamiseen ja korvaavien työpaikkojen luomiseen parantamalla yritysten kilpailukykyä.

Euroopan sosiaalirahaston varoja uudelleen kohdennetaan 6 milj. euroa erityisesti konepaja- ja metalliteollisuuden alan työllistämiseen.

Kainuun kehittämisrahaan esitetään 1,7 miljoonan euron lisäystä vuodelle 2010.

Kaksi miljoonaa euroa kohdennetaan erityisesti vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen.

Poliisien työllistämiseen lisätään 3 miljoonaa euroa.

Tuomioistuinten toimintamenoihin lisätään 2 miljoonaa euroa.

Valtion velkaantuminen supistuu aiemmin arvioidusta

 

Suomen talous on kehittynyt arvioitua paremmin. Tämä on supistanut valtiontalouden vajetta aiemmin arvioidusta. Jo varsinaisen budjetin menojen kasvua voimakkaasti supistavat sekä verotuloja lisäävät päätökset pienentävät valtion lainanottoa ensi vuonna verrattuna kuluvaan vuoteen. Uusien arvioiden ja hallituksen lisätalousarvion ja täydentävän budjettiehdotuksen linjausten jälkeen valtion alijäämä pienenee ensi vuonna noin 4,5 miljardia euroa verrattuna kuluvaan vuoteen.

Kuluvan vuoden budjetin tulot vähenevät 25 miljoonalla eurolla ja määrärahat 738 miljoonalla eurolla nyt sovitun lisätalousarvioesityksen johdosta. Täten nettolainanoton tarve pienenee noin 710 miljoonalla eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2010 esitetään 11,3 mrd. euroa. Valtionvelan määräksi vuoden 2010 lopussa arvioidaan noin 75½ mrd. euroa, mikä on 42½ prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Vuoden 2011 talousarvion täydentävän esityksen määrärahojen nettolisäys on yhteensä 199 miljoonaa euroa. Tuloarvioihin esitetään 528 miljoonan euron nettolisäystä, joten täydentävä esitys on 330 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja alentaa nettolainanoton tarvetta. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2011 tulisi siten 8,0 mrd. euroa. Valtionvelan määräksi vuoden 2011 lopussa arvioidaan noin 84 mrd. euroa, mikä on noin 45 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Hallitus panosti yliopistoihin, kulttuuripääkaupunkiin, design-pääkaupunkiin, kasvuyrittäjyyteen, uusiutuvaan energiaan ja työmarkkinatukeen

 

Aalto-korkeakoulusäätiön pääomittamisen ja julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoitusten määräaikaa muiden rahoittajatahojen sijoituksille jatketaan 30.6.2011 saakka. Valtio varautuu sijoittamaan pääomaa julkisoikeudellisiin yliopistoihin niiden hankkimia yksityisiä sijoituksia vastaavasti aiemman 5/2-jakosuhdelinjauksen mukaisesti.

Valtio osallistuu valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti maailman design-pääkaupunki (World Design Capital) 2012 -hankkeen rahoittamiseen 5 miljoonalla eurolla vuonna 2010. Tästä työ- ja elinkeinoministeriön määrärahoista rahoitetaan 3 miljoonaa euroa. Tarkoituksena on, että opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusosuus, 2 miljoonaa euroa, toteutetaan vuosina 2011 - 2012.

Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 -hankkeelle osoitetaan 6,5 milj. euron lisäys veikkausvoittovaroista, jolla samalla sovittu valtion kolmannes hankkeen kokonaiskustannuksista täyttyy.

Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttamiseen esitetään 0,5 milj. euron lisäystä.

Finnvera Oyj:n tytäryhtiön, Veraventure Oy:n hallinnoiman bisnesenkelitoiminnan ja bisnesenkeliverkoston markkinapaikan kehittämiseen esitetään 200 000 euroa vuoden 2010 lisätalousarviossa. Tavoitteena on lisätä erityisesti aloittavien ja innovatiivisten yritysten riskipääomamarkkinoita. Viennin jälleenrahoituksen myöntämistä jatketaan vuoden 2011 kesäkuun loppuun.

Hallitus esittää vuoden 2011 talousarvioon 18 300 hehtaarin jonopeltoja otettavaksi LFA- ja ympäristötuen piiriin 1.1.2011.

Uutta pienpuun energiatukea varten esitetään 13,5 milj. euron määrärahaa vuodelle 2011. Järjestelmä otetaan käyttöön huhtikuun alussa. Uuden pienpuun energiatuen myötä kestävän metsätalouden rahoituslaista esitetään kumottavaksi energiapuun korjuuta ja haketusta koskevat tuet.

Työmarkkinatukeen esitetään vuodelle 2011 10 milj. euron lisäystä, mikä aiheutuu työmarkkinatuen tarveharkinnan tulorajojen tarkistamisesta. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeen ansaintarajaa esitetään korotettavaksi, mistä aiheutuu 50 000 euron lisämäärärahatarve vuonna 2011.

Euroopan unionin lainsäädännöstä johtuen Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen apteekkien apteekkimaksuvapaudesta luovutaan. Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoille esitetään vuonna 2011 korvattavaksi muutoksesta aiheutuvat noin 26 milj. euron tulonmenetykset. Apteekkimaksuarviota korotetaan vastaavasti.