Valtioneuvosto

Hallitus tavoittelee kasvua ja työllisyyttä

Lehdistötiedote   •   Marras 18, 2010 20:03 EET

Valtioneuvosto hyväksyi 18.11. Suomen kansallisen Eurooppa 2020 ohjelmaluonnoksen. Hyväksytyllä ohjelmalla on vahva eurooppalainen viitekehys. Eurooppa-neuvoston kesäkuussa hyväksymällä Eurooppa 2020 -strategialla EU:ssa pyritään kestävään talouskasvuun. Kansallisessa ohjelmassa on kartoitettu kestävän kasvun ja työllisyyden edellytyksiä ja esteitä. Kansallinen ohjelma tukee työmarkkinajärjestöjen kanssa yhdessä laaditun Kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelman toteuttamista.

Kansalliset tavoitteet ovat kunnianhimoisempia kuin Eurooppa-neuvoston kesäkuussa koko unionille asettamat tavoitteet. Julkisen talouden kestävyyden kannalta tämä on välttämätöntä. Kestävä talouskasvu mahdollistaa julkisten palvelujen ja etuuksien rahoittamisen, kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle.

Tavoitteena on nostaa 20 - 64 -vuotiaiden työllisyysaste 78 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tutkimus- ja kehityspanostus pyritään ylläpitämään vähintään 4 prosentissa bruttokansantuotteesta. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä pyritään nostamaan 42 prosenttiin ja koulupudokkaiden määrä vähentämään alle 8 prosentin. Tavoitteena on myös vähentää köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävien määrää. Energia- ja ilmastotavoitteet on jo aikaisemmin sovittu EU:ssa.

Julkisen talouden kestävyysvajeen supistaminen edellyttää tuottavuuden parantamista julkisissa palveluissa. Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että keskeiset palvelut ovat saatavilla sähköisinä vuoteen 2013 mennessä. Kuntien menopaineita hillitään myös jatkamalla kunta- ja palvelurakenteen uudistamista.

Talouskasvua tuetaan pyrkimällä monipuolistamaan tuotantorakennetta, hyödyntämään paremmin työvoimareservejä ja lisäämään kilpailua. Tavoitteena on mm. selkeyttää, mitkä palvelut julkinen sektori tuottaa jatkossakin itse ja, milloin palvelut avataan kilpailulle. Asiakkaan valintamahdollisuuksia lisätään myös julkisella sektorilla.

Kansallisen ohjelman toimenpiteillä pyritään parantamaan yritysten toimintaedellytyksiä sekä nuorten, maahanmuuttajien ja vähän koulutettujen työllistymistä. Työurien pidentäminen sekä työvoiman ammatillinen ja alueellisen liikkuvuus tukevat talouskasvua. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikasta hyötyvät yritykset ja kansalaiset. Innovaatiopolitiikassa painotetaan asiakaslähtöisyyttä ja innovaatioiden edistämistä palvelusektorilla.

Toimenpiteitä toteutetaan budjettikehyksen puitteissa. Keväällä 2011 laadittavassa varsinaisessa kansallisessa ohjelmassa toimenpiteitä täsmennetään.

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20101118Euroop/name.jsp

Lisätietoja: Ylijohtaja Tuomas Sukselainen, puh. 09 160 33191 ja neuvotteleva virkamies Hannele Kerola, puh. 09 160 33176