HSY

HSY:n toiminta vakiintuu ja talous tasapainottuu

Lehdistötiedote   •   Loka 25, 2010 11:40 EEST

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän toiminta vakiintuu suunnitellusti seuraavien kolmen vuoden aikana. HSY:n hallitus päätti 22.10.2010  esittää yhtymäkokoukselle toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2011–2013.

Seuraavien kolmen vuoden aikana HSY:n talous tasapainottuu ja alijäämä pienenee. Investointitaso pysyy korkeana erityisesti vesihuollossa uusien asuinalueiden rakentamisen ja verkoston saneerauksen vuoksi. Synergiaetuja saavutetaan jatkamalla päällekkäisten toimintojen yhdistämistä ja tehostamalla hankintoja sekä kehittämällä yhteisiä toimintamalleja.

Jätevero kasvattaa toimintakuluja

Hallituksen esityksen mukaan HSY:n toimintatuotot ovat vuonna 2011 yhteensä 313,7 miljoonaa euroa eli 8,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Toimintatuotoista 32,3 prosenttia on jätehuollon ja 64,5 prosenttia vesihuollon myyntituottoja. Toimintatuottoja kasvattavat vedenmyynnin ja jätevesimäärien 0,7 prosentin vuotuinen kasvu sekä jätehuollon suoritemäärien kasvu ja kaatopaikkakaasujen tehokkaampi hyötykäyttö.

Palveluhintoihin on budjetoitu korotuksia vesitariffien ja taksojen yhtenäistämissuunnitelman mukaisesti sekä liittymismaksuihin, jotta hinnat vastaisivat paremmin alueinvestointikustannuksia. Jätehuoltopalveluissa hintoihin tuo korotustarvetta ennen kaikkea jäteveron nousu, joka esitetään vietäväksi täysimääräisesti kaatopaikalle päätyvän jätteen vastaanottohintoihin.

HSY:n toimintakulut vuonna 2011 ovat 179,7 miljoonaa euroa eli 6,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Kulujen kasvu aiheutuu pääosin jätehuollon toimintakulujen kasvusta ja erityisesti jäteveron korotuksesta. Vesihuollon toimintakulut pienenevät vuosina 2011–2013 synergiaetujen hyödyntämisen ja toiminnan tehostamisen seurauksena.

Toimintakate paranee

Vuonna 2011 HSY:n tilikauden tulos jää 10,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, kun se edellisenä vuonna oli 20,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Suunnitelmakauden kuluessa alijäämä pienenee kaikkina vuosina niin, että vuonna 2013 se on 6,5 miljoonaa euroa.

Toimintatuottojen ja –kulujen erotuksena syntyvä toimintakate paranee läpi suunnitelmakauden niin, että kun toimintakate vuonna 2010 on 120,2 miljoonaa euroa, se on ensi vuonna 134 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 suunnitelman mukaan 148,7 miljoonaa euroa.

Vaikka kate paranee, se ei riitä yksin kattamaan kuntayhtymän  investointitasoa. Investointien rahoittamiseksi HSY joutuu lisäämään ulkopuolisen lainarahoituksen määrää koko suunnitelmakauden.

HSY:n investoinnit vuonna 2011 ovat 119,7 miljoonaa euroa. Pääosa jätehuollon investoinneista kohdistuu Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kehittämiseen, jossa erityisen merkittävänä tavoitteena on ympäristökuormituksen hallinta. Suurin yksittäinen hanke on biojätteen mädätyslaitoksen rakentaminen. Vesihuollon investointihankkeissa panostetaan useiden yhdyskuntarakenteen kehittymisen edellyttämien runkolinjahankkeiden sekä Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitosten kapasiteetin nostoon ja saneeraukseeen.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Raimo Inkinen, HSY, puh. 09 1561 2200 tai 045 635 7741

HSY:n hallituksen esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2011–2013 pöytäkirjan liitteenä osoitteessa
http://www.hsy.fi/tietoahsy/paatoksenteko/esityslistatjapoytakirjat/Sivut/default.aspx