Ruukki Group

HYVÄKSYNTIEN TASO JA TARJOUKSEN JA WARRANTTITARJOUKSEN JATKAMINEN

Lehdistötiedote   •   Marras 09, 2010 14:21 EET

TÄTÄ ILMOITUSTA TAI SEN OSAA EI SAA JAKAA, LEVITTÄÄ TAI JULKAISTA              
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI    
NÄISTÄ MAISTA EIKÄ MILLÄÄN MUULLA LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOSSA SE RIKKOISI KYSEISEN
LAINKÄYTTÖALUEEN OLENNAISIA LAKEJA                                             

9.11.2010                                                                      

Julkaiseminen kielletty ennen klo 7.00                                         


    Synergy Africa Limitedin (“Synergy Africa”) (joka on Ruukki Group Oyj:n    
 51-prosenttisesti ja Kermas Limitedin 49-prosenttisesti omistama yhtiö) tekemä
   suositeltu käteisostotarjous koskien Chromex Mining plc:n (“Chromex”) koko  
          liikkeeseen laskettua ja liikkeeseen laskettavaa osakekantaa         

Hyväksyntien taso ja Tarjouksen ja Warranttitarjouksen jatkaminen              

30.9.2010 Ruukin, Kermasin ja Chromexin hallitukset ilmoittivat päässeensä     
sopimukseen suositellun käteisostotarjouksen ehdoista koskien Chromexin koko   
liikkeeseen laskettua ja liikkeeseen laskettavaa osakepääomaa. Tarjouksen ehdot
ja edellytykset esitettiin Tarjousasiakirjassa, joka lähetettiin Chromexin     
osakkeenomistajille 18.10.2010.                                                

Tarjouksen ensimmäisenä määräpäivänä 8.11.2010 klo 13.00 (Lontoon aikaa) Synergy
Africa oli saanut päteviä hyväksyntöjä 74.667.251 Chromexin osakkeen osalta.   
Nämä osakkeet edustavat noin 83,74 prosenttia Chromexin nykyisestä liikkeeseen 
lasketusta osakekannasta.                                                      

Tämä kokonaismäärä sisältää hyväksynnät, jotka on saatu 46.025.000 Chromexin   
osakkeen osalta. Nämä osakkeet edustavat yhteensä noin 51,6 prosenttia Chromexin
liikkeeseen lasketusta osakekannasta. Nämä hyväksynnät Synergy Africa sai      
tietyiltä Chromexin osakkeenomistajilta peruuttamattomien sitoumusten          
perusteella.                                                                   

Warranttitarjouksen ensimmäisenä määräpäivänä 8.11.2010 klo 13.00 (Lontoon     
aikaa) Synergy Africa oli saanut päteviä hyväksyntöjä 2.470.781 Chromexin      
warrantin osalta. Nämä warrantit edustavat noin 92,20 prosenttia Chromexin     
warranttien kokonaislukumäärästä annissa.                                      

Tarjousta ja Warranttitarjousta, joiden ehdot ja edellytykset ovat edelleen    
samat kuin Chromexin osakkeenomistajille 18.10.2010 lähetetyssä                
Tarjousasiakirjassa, jatketaan 29.11.2010 klo 13.00 asti (“Toinen määräpäivä”),
ja ne pysyvät siihen asti avoimina hyväksynnöille.                             

Tarjouksen ja Warranttitarjouksen hyväksymismenettely                          
                                                                               
Hyväksyäkseen Tarjouksen osakekirjalla omistettujen Chromexin osakkeiden osalta
ja/tai hyväksyäkseen Warranttitarjouksen kirjallisessa muodossa omistettujen   
Chromexin warranttien osalta Chromexin osakkeenomistajien ja warranttien       
omistajien tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa Tarjouksen               
Hyväksymislomake ja/tai Warranttitarjouksen Hyväksymislomake (siten kuin       
soveltuvaa) yhdessä osakekirjansa/-kirjojensa ja/tai                           
warranttitodistuksensa/-todistustensa kanssa (siten kuin soveltuvaa)           
Hyväksymislomakkeessa ja Tarjousasiakirjassa mainittujen ohjeiden mukaisesti   
Capita Registrarsin Corporate Actions -osastolle osoitteeseen The Registry, 34 
Beckenham Road, Kent BR3 4TU. Edellä mainitut asiakirjat tulee toimittaa       
mahdollisimman pian, mutta joka tapauksessa siten, että ne ovat perillä        
viimeistään 29.11.2010 klo 13.00 (Lontoon aikaa).                              

Hyväksyäkseen Tarjouksen CREST-järjestelmässä omistettujen Chromexin osakkeiden
osalta ja Warranttitarjouksen CREST-järjestelmässä omistettujen Chromexin      
warranttien osalta Chromexin osakkeenomistajien ja warranttien omistajien tulee
noudattaa CREST-järjestelmän sähköisen hyväksynnän menettelyä                  
Tarjousasiakirjassa mainittujen ohjeiden mukaisesti siten, että TTE Instruction
selviää mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään 29.11.2010 klo     
13.00.                                                                         

Mikäli sinulla on kysyttävää Hyväksymislomakkeen/-lomakkeiden täyttämisestä tai
haluat saada lisää Hyväksymislomakkeita, ota yhteyttä Capita Registrarsiin     
puhelimitse. Soittaessasi Yhdistyneestä kuningaskunnasta numero on 0871 664 0321
ja soittaessasi Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelta numero on +44 20 8639  
3399. Tämä neuvontalinja palvelee maanantaista perjantaihin klo 9.00-17.00     
(Lontoon aikaa) (pois lukien Yhdistyneen kuningaskunnan yleiset juhlapyhät).   
Puhelut numeroon 0871 664 0321 maksavat 0,10 puntaa minuutilta (mukaan lukien  
ALV) lisättynä palveluntarjoajasi verkkomaksuilla. Puheluista neuvontalinjalle 
Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelta laskutetaan kulloinkin voimassa olevien
kansainvälisten hintojen mukaisesti. Matkapuhelimista soitettuihin puheluihin  
saattavat päteä eri hinnat. Puheluita saatetaan nauhoittaa ja satunnaisesti    
valvoa turvallisuus- ja koulutustarkoituksia varten. Neuvontalinjalla ei voida 
ottaa kantaa Tarjoukseen tai Warranttitarjoukseen tai antaa taloudellisia,     
laillisia tai verotuksellisia neuvoja.                                         

Lisätietoja                                                                    

Kopiot Tarjousasiakirjasta, Tarjouksen Hyväksymislomakkeesta ja                
Warranttitarjouksen Hyväksymislomakkeesta ovat saatavilla (normaaleina         
toimistoaikoina) Capita Registrarsin Corporate Actions-osaston kautta          
osoitteesta The Registry, 34 Beckenham Road, Kent BR3 4TU.                     

Kopiot Tarjousasiakirjasta, siinä viitatuista tiedoista, Tarjouksen            
Hyväksymislomakkeesta ja Warranttitarjouksen Hyväksymislomakkeesta ovat        
saatavilla Herbert Smith LLP:n toimistosta osoitteesta Exchange House, Primrose
Street, London EC2A 2HS, normaaleina toimistoaikoina kaikkina viikonpäivinä    
(pois lukien lauantait ja yleiset pyhät) sekä Ruukin Internet-sivuilta         
osoitteesta http://www.ruukkigroup.fi. Asiakirjojen saatavuus on kuitenkin     
jossain määrin rajoitettu Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa ja Japanissa 
asuvien henkilöiden osalta.                                                    

Kopiot kaikista Synergy African tekemistä ilmoituksista, mukaan lukien tämä    
Ilmoitus, ovat saatavilla Ruukin Internet-sivuilta osoitteesta                 
http://www.ruukkigroup.fi.  Asiakirjojen saatavuus on kuitenkin jossain määrin 
rajoitettu Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa ja Japanissa asuvien        
henkilöiden osalta.                                                            

Lukuun ottamatta edellä mainittua, Synergy Africa tai sen kanssa Tarjouksen    
osalta yhteistyössä toimiva henkilö ei omista eikä ole oikeutettu kirjaamaan   
Chromexin osakkeita, eikä sellaisella henkilöllä ole lyhyttä positiota tai muuta
järjestelyä Chromexin osakkeiden osalta. Näitä tarkoituksia varten “järjestelyt”
käsittävät minkä tahansa sopimuksen myydä tai minkä tahansa                    
kaupankäyntivelvollisuuden tai -oikeuden vaatia toista henkilöä ostamaan tai   
vastaanottamaan Chromexin osakkeita sekä Chromexin osakkeiden lainaksi ottamisen
ja antamisen. “Järjestely” käsittää myös minkä tahansa Chromexin osakkeisiin   
liittyvän korvaus- tai optiojärjestelyn, sopimuksen tai yhteisymmärryksen,     
olivatpa ne virallisia tai epävirallisia ja minkälaisia tahansa, jos se voi    
muodostaa kannustimen käydä kauppaa tai pidättäytyä kaupankäynnistä sellaisten 
arvopaperien osalta. "Omistaminen" käsittää minkä tahansa hintojen tai         
arvopaperien muutoksiin liittyvän pitkäkestoisen taloudellisen riskin, olipa se
ehdollinen tai ehdoton. Henkilön katsotaan “omistavan” jotakin arvopapereiden  
omistuksen tai hallinnan tai arvopapereihin liittyvän option tai johdannaisen  
perusteella.                                                                   

Ellei konteksti toisin edellytä, tässä Ilmoituksessa käytetyillä ilmaisuilla on
sama merkitys kuin 18.10.2010 päivätyssä Tarjousasiakirjassa.                  


Tiedustelut:                                                                   

Ruukki Group Oyj / Synergy Africa Limited                                      

Danko Koncar / Alex Buck       Puh.: +44 (0)20 7368 6763                       
Thomas Hoyer, talousjohtaja    Puh.: +358 (0)45 6700 491                       

Investec Bank plc (Ruukin ja Synergy African taloudelliset neuvonantajat)      

David Currie                   Puh.: +44 (0)20 7597 5970                       
Patrick Robb                                                                   
Daniel Adams                                                                   
Stephen Cooper                                                                 


Investec Bank Plc, jonka toimiluvan on myöntänyt ja jonka toimintaa valvoo     
Yhdistyneen kuningaskunnan Finanssivalvonta, toimii yksinomaan Ruukin ja Synergy
African eikä kenenkään muun neuvonantajana tämän Tarjouksen ja                 
Warranttitarjouksen yhteydessä eikä ole velvollinen tarjoamaan Investec Bank   
Plc:n asiakkaille annettavaa suojaa tai tarjoamaan Tarjoukseen tai             
Warranttitarjoukseen liittyviä neuvoja kenellekään muulle kuin Ruukille ja     
Synergy Africalle.                                                             
                                                                               
Tämän Ilmoituksen jakaminen, levittäminen tai julkaiseminen muualla kuin       
Yhdistyneen kuningaskunnan lainkäyttöalueella voi olla lailla rajattua. Sen    
takia muiden kuin Yhdistyneen kuningaskunnan lainkäyttöalueen lakien alaisten  
henkilöiden tulisi tiedostaa ja noudattaa kaikkia soveltuvia vaatimuksia. Tämä 
Ilmoitus on laadittu Englannin lakien ja Lontoon pörssin julkisia ostotarjouksia
koskevien sääntöjen (City Code on Takeovers and Mergers) mukaisesti, eivätkä   
julkistetut tiedot välttämättä ole vastaavia kuin silloin, jos ne olisi laadittu
muun kuin Englannin lainsäädännön mukaisesti.                                  

Tämä Ilmoitus ei muodosta tarjousta tai muuta kehotusta ostaa tai merkitä mitään
arvopapereita eikä äänestys- tai hyväksyntäpyyntöä millään lainkäyttöalueella  
Tarjouksen tai Warranttitarjouksen mukaisesti tai muutoin. Tarjous ja          
Warranttitarjous esitetään ainoastaan Tarjousasiakirjassa, London Gazette      
-lehdessä ja Financial Times -lehden Lontoon painoksessa julkaistavassa        
ilmoituksessa sekä Tarjouksen Hyväksymislomakkeessa (osakekirjalla omistettujen
Chromexin osakkeiden osalta) ja Warranttitarjouksen Hyväksymislomakkeessa      
(kirjallisessa muodossa omistettujen Chromexin warranttien osalta), jotka      
sisältävät Tarjouksen ja Warranttitarjouksen kaikki ehdot mukaan lukien tiedot 
siitä, kuinka Tarjouksen ja Warrantitarjouksen hyväksyminen tapahtuu. Tarjouksen
tai Warranttitarjouksen hyväksyminen tai muu vastaus Tarjoukseen tai           
Warranttitarjoukseen tulee tehdä ainoastaan Tarjousasiakirjan ja               
Hyväksymislomakkeen (mikäli Chromexin osakkeita omistetaan osakekirjalla) tai  
Warranttitarjouksen Hyväksymislomakkeen (mikäli Chromexin warrantteja omistetaan
kirjallisessa muodossa) (siten kuin soveltuvaa) tietojen perusteella.          

Jollei Synergy Africa toisin päätä ja soveltuvat lait ja säännökset salli,     
Tarjousta ja Warranttitarjousta ei tulla tekemään suoraan tai välillisesti     
Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian tai Japanin postin välityksellä tai         
kansallisen tai ulkomaisen kanssakäymisen keinoin tai välinein (mukaan lukien  
rajoituksetta puhelin- ja sähköisen viestinnän) tai kansallisen                
arvopaperipörssin palveluiden avulla, ja Tarjousta ja Warranttitarjousta ei ole
mahdollista hyväksyä edellä mainituissa maissa sellaisia keinoja, välineitä,   
palveluita tai muotoja käyttämällä. Vastaavasti kopioita tästä Ilmoituksesta,  
Hyväksymislomakkeesta/-lomakkeista ja muista Tarjoukseen liittyvistä           
asiakirjoista ei tule eikä saa suoraan tai epäsuorasti postittaa tai muutoin   
lähettää edelleen, jakaa tai lähettää Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa  
tai Japanissa tai näihin maihin tai näistä maista eikä millään muulla          
lainkäyttöalueella, jossa se rikkoisi kyseisen lainkäyttöalueen olennaisia     
lakeja. Ne henkilöt, jotka vastaanottavat sellaisia asiakirjoja (mukaan lukien 
rajoituksetta valvojan, hallintarekisteröidyn ja edunvalvojan), eivät saa      
suoraan tai epäsuorasti postittaa tai muutoin lähettää edelleen, jakaa tai     
lähettää sitä tällaisella lainkäyttöalueella, tällaiselle lainkäyttöalueelle tai
tällaiselta lainkäyttöalueelta. Kielletty menettely voi tehdä Tarjouksen tai   
Warranttitarjouksen väitetyn hyväksynnän mitättömäksi. Henkilöiden, jotka eivät
asu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tulee tiedostaa ja noudattaa kaikkia       
soveltuvia vaatimuksia Tarjouksen ja Warranttitarjouksen saatavuuden osalta.   

Lontoon pörssin julkisia ostotarjouksia koskevien sääntöjen (City Code on      
Takeovers and Mergers) kohdan 8.3(a) mukaisesti tahon, joka omistaa vähintään  
yhden prosentin tarjouksensaajayhtiön mistä tahansa arvopaperista tai          
ostotarjouksen muun osapuolen arvopaperista (lukuun ottamatta sellaista        
ostotarjouksen tekijää, joka on ilmoittanut, että sen tarjous on - tai on      
todennäköisesti - kokonaan käteisvastikkeinen), tulee antaa omistusilmoitus    
(Opening Position Disclosure) omistuksestaan tarjousajan alkaessa ja uudelleen 
myöhemmin, mikäli ostotarjouksesta annetaan tietyn tarjouksentekijän yksilöivä 
tiedote. Omistusilmoituksen tulee sisältää tiedot ilmoituksen antavan tahon    
omistuksesta, lyhyeksi myynti -positioista ja merkintäoikeuksista seuraavien   
tahojen arvopapereihin: (i) tarjouksensaajayhtiö ja (ii) ostotarjouksen tekijät.
Sellaisen tahon, johon sääntöjen kohta 8.3(a) soveltuu, tulee tehdä            
omistusilmoituksensa viimeistään kello 15.30 (Lontoon aikaa) kymmenentenä      
kaupankäyntipäivänä tarjousajan alkamisesta laskettuna ja, mikäli soveltuvaa,  
viimeistään kello 15.30 (Lontoon aikaa) kymmenentenä kaupankäyntipäivänä       
sellaisesta tiedotteesta laskettuna, jossa joku ostotarjouksen tekijöistä on   
nimetty ensi kertaa. Sellaisten tahojen, jotka käyvät kauppaa                  
tarjouksensaajayhtiön tai tarjouksentekijän arvopapereilla ennen edellä        
mainittua omistusilmoituksen määräaikaa, tulee kuitenkin tehdä                 
omistusilmoituksen sijasta kaupankäynti-ilmoitus (Dealing Disclosure).         

Edellä mainittujen sääntöjen kohdan 8.3(b) mukaisesti jokaisen, joka omistaa   
vähintään yhden prosentin tai jonka omistus kasvaa vähintään yhteen prosenttiin
tarjouksensaajayhtiön mistä tahansa arvopaperista tai ostotarjouksen muun      
osapuolen arvopaperista, tulee tehdä kaupankäynti-ilmoitus, mikäli tämä käy    
kauppaa millään tarjouksensaajayhtiön tai ostotarjouksen tekijän arvopaperilla.
Kaupankäynti-ilmoituksen tulee sisältää tiedot toteutuneesta kaupasta sekä     
henkilön omistuksesta, lyhyeksi myynti -positiosta ja merkintäoikeuksista      
seuraavien tahojen arvopapereihin: (i) tarjouksensaajayhtiö ja (ii)            
ostotarjouksen tekijät paitsi, mikäli vastaavat tiedot on jo aikaisemmin       
ilmoitettu edellä mainittujen sääntöjen kohdan 8 mukaisesti. Tahon, johon sääntö
8.3(b) soveltuu, tulee tehdä kaupankäynti-ilmoituksensa viimeistään kello 15.30
(Lontoon aikaa) kaupankäyntiään seuraavana kaupankäyntipäivänä.                

Mikäli kaksi tai useampi taho toimii yhdessä virallisen tai epävirallisen      
keskinäisen sopimuksen perusteella hankkiakseen tai omistaakseen               
tarjouksensaajayhtiön tai ostotarjouksen tekijän arvopapereita, heidät         
samaistetaan yhdeksi tahoksi edellä mainittujen sääntöjen kohdan 8.3 mukaisia  
velvollisuuksia arvioitaessa.                                                  

Myös tarjouksensaajayhtiön ja jokaisen tarjouksentekijän tulee tehdä           
omistusilmoitus. Lisäksi tarjouksensaajayhtiön, jokaisen tarjouksentekijän sekä
sellaisten henkilöiden, jotka toimivat yhdessä jonkun edellä mainitun tahon    
kanssa, tulee tarvittaessa tehdä kaupankäynti-ilmoitus (katso sääntöjen kohdat 
8.1, 8.2 ja 8.4).                                                              

Tiedot tarjouksensaajayhtiöstä ja tarjouksen tekijästä liittyen velvollisuuteen
tehdä omistusilmoitus ja kaupankäynti-ilmoitus löytyvät englannin kielellä     
Takeover Panelin Internet-sivuilta (www.thetakeoverpanel.org.uk) kohdasta      
Disclosure Table, ja ne sisältävät tiedot näiden liikkeeseen lasketuista       
arvopapereista, tarjousajan alkamisajankohdasta ja ostotarjouksen tekijän      
ensimmäisestä nimeämisajankohdasta. Mikäli olette epävarma, tulisiko teidän    
tehdä omistusilmoitus tai kaupankäynti-ilmoitus, ottakaa yhteyttä Takeover     
Panelin markkinavalvontayksikköön numerossa +44 (0)20 7638 0129.               

Edellä mainittujen sääntöjen kohdan 19.11 mukaisesti tämän Ilmoituksen kopio   
julkaistaan Ruukin Internet-sivuilla osoitteessa www.ruukkigroup.fi.