Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ihmisen paras ympäristö – Häme, Hämeen ympäristöstrategia tänään

Lehdistötiedote   •   Syys 29, 2010 16:11 EEST

Hämeen ympäristökeskus kysyi alueen eri toimijoilta ja intressiryhmien edustajilta tarpeesta uudistaa Hämeen ympäristöstrategian visiota, tavoitteita, painopisteitä tai seurantamittareita. Samalla ympäristökeskus selvitti myös, mitä konkreettisia toimia eri tahot ovat tehneet Hämeen ympäristöstrategian toteuttamiseksi. Nyt koottujen tietojen perusteella joitakin positiivisia havaintoja on, mutta pääosin kehitys ei ole vielä kestävän kehityksen suuntaista.  Ei myöskään voida osoittaa, että Hämeessä olisi ryhdytty merkittäviin ilmastonmuutosta hillitseviin toimiin, sillä selkeää päästöjen vähenemistä ei ole vielä nähtävissä.

Hyvä lähtökohta on se, että Hämeen kuntien enemmistöllä eli 80 prosentilla on strategian mukaisia toimia. Esimerkiksi lii­kenteen kasvavia hiilidioksidipäästöjä, joiden osuus hiilidioksidipäästöistä on lähes kolmannes, on mahdollista hillitä aluetasolla yhdyskuntarakennetta eheyttämällä. Seurantatietojen mukaan työ- ja kauppamatkat ovat pidentyneet ja linja-autopysäkkien läheisyydessä asuvien määrä on vähentynyt, mikä merkitsee liikennemäärien kasvua, kun vielä rautatieasemaseutujen hyödyntäminen asumiseen on jäänyt vähäiseksi. Moottoriajoneuvoliikenne huoltotoimineen on lisäksi merkittävä maaperän ja pohjavesien pilaantumisen aiheuttaja.

 

Osasta strategian seurantamittareista on saatavissa valtakunnallista tietoa Hämeen tilanteen taustoittamiseksi. Alueellisten ympäristöindikaattoritietojen mukaan Hämeessä otetaan maaperästä eniten soraa muihin alueisiin verrattuna. Häme sijoittuu keskitasoon ympäristösertifikaattien määrässä. Käyttäjäkohtainen sähkön kulutus on maan keskitasoa pienempi. Luonnonsuojelualueiden pinta-alaosuus on Hämeessä maan pienimpiä. Luonnonsuojeluohjelmat ovat kuitenkin Hämeessä toteutuneet hyvin.  Hämeessä sijoitetaan yhdyskuntajätettä kaatopaikoille enemmän kuin maassa keskimäärin, koska Hämeeseen tuodaan jätettä muista maakunnista. Hämeessä on joukko kestävän kehityksen edelläkävijäkuntia, jotka ovat suhteellisen aktiivisia kestävän kehityksen edistämisessä eri keinoin.

Seuranta ja arviointi ovat strategian toteutuksessa tärkeässä asemassa, koska strategia on luonteeltaan metastrategia eikä sillä ole omaa toimintaohjelmaa. Strategia on tällaisenaan hyväksytty. Sitä toteutetaan monilla strategiassa mainituilla strategioilla, suunnitelmilla ja ohjelmilla. Vuosittainen  tarkistaminen on osa ympäristöstrategian toimintaprosessia.

Runsaan vuoden mittainen strategian toteutusaika on liian lyhyt painavaan arviointiin, mutta kyselyllä saatiin käsitys strategian onnistuneisuudesta, toteutuksista ja jonkin verran seurantatietoja kehityksen suunnasta. Hyväksytty ympäristövisio edellyttää määrätietoisia kestäviä toimia pitämään Hämeen ympäristön tilan hyvänä, vaikka ilmaston lämpeneminen tuo siihen uusia haasteita.

Ympäristöstrategia ja raporttiluonnos ovat verkkopalvelussa:

Lisätietoja

Mirja Lumiaho-Suomi, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 842 2624 begin_of_the_skype_highlighting              040 842 2624      end_of_the_skype_highlighting, mirja.lumiaho@ely-keskus.fi (strategian valmistelukoordinaatio),

Rauni Itkonen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 842 2613 begin_of_the_skype_highlighting              040 842 2613      end_of_the_skype_highlighting (luonnon monimuotoisuus -teema)

 

Lulu Riikonen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 842 2625 begin_of_the_skype_highlighting              040 842 2625      end_of_the_skype_highlighting (ympäristö ja energia -teema)

 

 

Annu Tulonen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 842 2652 begin_of_the_skype_highlighting              040 842 2652      end_of_the_skype_highlighting (yhdyskunta-teema)