Ilkka-Yhtymä Oyj

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Marras 01, 2010 23:23 EET

TAMMI-SYYSKUU 2010
- Liikevaihto 33,9 miljoonaa euroa (36,0 miljoonaa euroa), lasku 5,8 %
- Liikevoitto 9,8 miljoonaa euroa (7,0 miljoonaa euroa), kasvu 40,8 %
- Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 5,0 miljoonaa
euroa (5,8 miljoonaa euroa),lasku 13,4 %
- Kustannustoiminnan liikevoiton kasvu 0,7 miljoonaa euroa, painotoiminnan
liikevoiton lasku 1,4 miljoonaa euroa
- Liikevoitto 28,9 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita
osakkuusyhtiöitä 14,8 %(16,1 %)
- Voitto ennen veroja 10,0 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa), kasvu 0,2 %
- Tulos/ osake 0,34 euroa (0,43 euroa)

HEINÄ-SYYSKUU 2010
- Liikevaihto 11,0 miljoonaa euroa (11,4 miljoonaa euroa), lasku 3,7 %
- Kustannustoiminnan ulkoisen liikevaihdon kasvu 0,6 miljoonaa euroa (6,1 %),
painotoiminnan ulkoisen liikevaihdon lasku 1,0 miljoonaa euroa (-49,7 %)
- Liikevoitto 3,8 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa), kasvu 37,2 %
- Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä 1,9 miljoonaa
euroa (1,6 miljoonaa euroa),kasvu 14,4 %
- Kustannustoiminnan liikevoiton kasvu 0,6 miljoonaa euroa, painotoiminnan
liikevoiton lasku 0,4 miljoonaa euroa
- Liikevoitto 34,8 prosenttia liikevaihdosta ja ilman Alma Media Oyj:tä ja muita
osakkuusyhtiöitä 17,1 %(14,4 %)
- Voitto ennen veroja 3,8 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa), kasvu 30,6 %
- Tulos/ osake 0,13 euroa (0,13 euroa)


LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Konsernin liikevaihto laski tammi-syyskuussa 5,8 %. Liikevaihto oli 33,9 MEUR
(edellisen vuoden vastaavana aikana 36,0 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen
liikevaihto kasvoi 3,4 %. Ilmoitustuotot kasvoivat 6,0 % ja levikkituotot 0,5 %.
Painotoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 45,5 %. Lasku johtuu mm. HSS Media
Oy:n painosopimuksen päättymisestä 31.12.2009 ja painohintojen laskusta.
Konsernin liikevaihdosta levikkituottojen osuus oli 42 %, ilmoitustuottojen 46 %
ja painotuottojen 11 %.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 3,7 %. Liikevaihto oli 11,0 MEUR
(11,4 MEUR). Kustannustoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 6,1 %.
Ilmoitustuotot kasvoivat 12,0 % ja levikkituotot 0,6 %. Painotoiminnan ulkoinen
liikevaihto laski 49,7 %. Heinä-syyskuussa konsernin liikevaihdosta
levikkituottojen osuus oli 44 %, ilmoitustuottojen 46 % ja painotuottojen 9 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-syyskuussa 0,3 MEUR (0,3 MEUR) ja
heinä-syyskuussa 0,1 MEUR (0,1 MEUR).

Tammi-syyskuun kulut olivat 29,2 MEUR (30,5 MEUR). Kulut laskivat 4,1 %
edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Heinä-syyskuussa kulut olivat 9,2 MEUR
(9,8 MEUR), lasku 6,6 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat
mm. painovolyymien ja painomateriaalien hinnan laskusta johtuen. Ilkka-Yhtymässä
maaliskuussa 2009 käytyjen yt-neuvottelujen tuloksena päädyttiin ratkaisuun,
jossa henkilöstön kanssa sovittiin lomarahoja koskevasta järjestelyistä.
Järjestelyn seurauksena vuoden 2009 tammi-syyskuun henkilöstökuluissa on
kustannussäästöjä 0,9 MEUR. Vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen
henkilöstökuluja järjestely pienensi n. 0,1 MEUR.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli tammi-syyskuussa 4,8 MEUR (1,2 MEUR).
Konsernin liikevoitto oli 9,8 MEUR (7,0 MEUR). Liikevoitto kasvoi
edellisvuodesta 40,8 %. Konsernin liikevoittoprosentti oli 28,9 (19,4).
Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli 5,0 MEUR (5,8
MEUR) eli 14,8 % (16,1 %) liikevaihdosta. Kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi
0,7 MEUR. Painotoiminnan liikevoitto laski 1,4 MEUR. Painotoiminnan liikevoiton
laskuun vaikuttivat volyymien pieneneminen ja ilmoitusvalmistuksen siirtyminen
kustannustoiminnan segmenttiin sekä Vaasan painoyksikön lopettamiskustannukset
Q1 aikana.

Heinä-syyskuussa osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 1,9 MEUR (1,1 MEUR).
Konsernin liikevoitto oli 3,8 MEUR (2,8 MEUR). Liikevoitto kasvoi
vertailukaudesta 37,2 %. Konsernin liikevoittoprosentti heinä-syyskuussa oli
34,8 (24,4). Liikevoitto ilman Alma Media Oyj:tä ja muita osakkuusyhtiöitä oli
1,9 MEUR (1,6 MEUR) eli 17,1 % (14,4 %) liikevaihdosta. Kolmannella
vuosineljänneksellä kustannustoiminnan liikevoitto kasvoi 0,6 MEUR.
Painotoiminnan liikevoitto laski 0,4 MEUR.

Nettorahoitustuotot olivat tammi-syyskuussa 0,2 MEUR (3,0 MEUR). Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen osuus nettorahoitustuotoista
oli 0,2 MEUR (0,8 MEUR). Vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen
rahoitustuottoihin sisältyy Alma Media Oyj:stä saatuja osinkotuottoja 2,3 MEUR.
10.8.2009 Ilkka-Yhtymän Alma Media Oyj -omistus muuttui
osakkuusyhtiöomistukseksi, jonka seurauksena saadut osingot (6,1 MEUR Q1/ 2010)
eliminoidaan konsernin IFRS-tuloslaskelmassa. Heinä-syyskuun nettorahoitustuotot
olivat 0,03 MEUR (0,2 MEUR). Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien
rahoitusvarojen osuus nettorahoitustuotoista oli 0,2 MEUR (0,4 MEUR).

Tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 10,0 MEUR (10,0 MEUR). Verot olivat 1,2
MEUR (1,6 MEUR) ja katsauskauden tulos 8,8 MEUR (8,4 MEUR). Kolmannen
vuosineljänneksen tulos oli 3,3 MEUR (2,5 MEUR).

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli 147,5 MEUR (151,0 MEUR). Oma pääoma oli 100,3 MEUR
(97,2 MEUR). Osakekaupan 10.8.2009 seurauksena Ilkka-Yhtymän Alma Media Oyj
-omistus muuttui osakkuusyhtiöomistukseksi. Tämän seurauksena Ilkka-Yhtymän oman
pääoman käyvän arvon rahastossa tilikauden 2009 alussa ollut myytävissä olevien
osakkeiden arvostustappio (31,5 MEUR) siirrettiin ilman tulosvaikutusta
osakkuusyritysosakkeisiin, minkä jälkeen osakkuusyritysosakkeiden arvo taseessa
oli hankintahinnalla ja oma pääoma kasvoi siirretyn summan verran.
Raportointipäivänä 30.9.2010 Alma Media Oyj:n osakkuusyhtiöosuuden tasearvo oli
107,7 MEUR ja osakkeiden markkina-arvo 104,8 MEUR. Johdon tekemän arvion mukaan
sijoitukseen ei liity arvonalentumistarvetta. Alma Median Oyj:n osakkeiden
hankintaa varten nostetun vieraan pääomanehtoisen väliaikaisrahoituksen
takaisinmaksamiseksi sekä yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi Ilkka-Yhtymä
Oyj toteutti syyskuussa 2009 osakeannin, jolla kerätyt varat vähennettynä
annista syntyneillä kuluilla olivat 38,4 MEUR.

Korollisten velkojen määrä oli 35,5 MEUR (40,0 MEUR). Omavaraisuusaste oli 70,0
% (66,2 %) ja osakekohtainen oma pääoma 3,91 euroa (3,79 eur). Rahavarojen
vähennys katsauskauden aikana oli 0,9 MEUR (lisäys 6,2 MEUR) ja rahavarat olivat
katsauskauden lopussa 5,8 MEUR (8,5 MEUR).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 5,6 MEUR (11,3 MEUR). Investointien
rahavirta oli + 4,7 MEUR (-34,3 MEUR).

OSAKKEET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981
alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988
lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin
päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on
listattuna NASDAQ OMX Helsingissä Kulutustavarat ja -palvelut -toimialaluokassa
ja yhtiö on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap). I-sarjan osake on
listattu Prelistalla.

Tammi-syyskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 34.304
kappaletta, joka on 0,8 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli
0,3 MEUR. Yhtiön II-sarjan osakkeita vaihdettiin 3.805.465 kappaletta, joka
vastaa 17,8 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 25,3 MEUR.
Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella
7,50 euroa ja ylin kaupantekokurssi 10,21 euroa. II-sarjan osakkeen alin
kaupantekokurssi oli 6,05 euroa ja ylin 7,38 euroa. Osakekannan markkina-arvo
katsauskauden päätöskurssilla oli 175,0 MEUR.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 347 (371) henkilöä.

Ilkka-Yhtymä-konserniin kuuluvassa kustannustoimintaa harjoittavassa I-Mediat
Oy:ssä on käyty yt-neuvottelut, jotka koskivat I-Mediat Oy:n pääasiassa
maakuntalehtien toimituksessa työskentelevää teknisen valmistuksen ja tiedon
hallinnan henkilökuntaa. Neuvottelut alkoivat 17.5.2010 ja päättyivät 7.6.2010.

Neuvottelun aiheena oli sanomalehtien toimitusprosessissa tapahtuvat muutokset
sekä sisäisen ja ulkoisen yhteistyön lisääntyminen. Neuvottelujen seurauksena
kahdeksan henkilön työsuhde päättyy. Henkilöstövaikutusten arvioidaan
kokonaisuudessaan toteutuvan vuoden 2011 aikana.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Ilkka-Yhtymän merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät mediamainonnan sekä
levikki- ja painovolyymien kehitykseen, jotka koskevat toimialaa yleisesti.
Muista liiketoiminnan riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2009
vuosikertomuksessa.

Konsernilla on korollista lainaa 35,5 MEUR, josta 33,2 MEUR on pitkäaikaista.
Korkoriskiä hallitaan pitämällä osa lainojen koroista kiinteänä ja osa
vaihtuvakorkoisena. 30.9.2010 23 % lainoista oli kiinteäkorkoista ja 77 %
muuttuvakorkoista. Laina-aika on 3 - 5 v. Raportointihetkellä 30.9.2010
vaihtuvakorkoisten korollisten velkojen vaikutus tulokseen ennen veroja olisi
ollut -/+ 0,3 MEUR, jos korkotaso olisi noussut tai laskenut prosenttiyksikön.

ILKKA-YHTYMÄ MUKAAN VALTAKUNNALLISEEN LUOKITELTUJEN ILMOITUSTEN LIIKETOIMINTAAN

Ilkka-Yhtymä tiedotti maaliskuussa 2010 Ilkka-Yhtymä Oyj:n n. 38 %:sti omistaman
osakkuusyhtiön Arena Partners Oy:n ja Alma Media Oyj:n ryhtyvän kattavaan
yhteistyöhön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa. Arena Partners
ja Alma Media ovat 26.8.2010 saattaneet päätökseen yhteistyöhön sisältyvän
yritysjärjestelyn Kilpailuviraston hyväksyttyä järjestelyn 14.7.2010.
Kilpailuviraston päätökseen ei sisältynyt ehtoja.

Arena Partners on ostanut 35 % osuuden Alma Mediapartners Oy -nimisestä
yrityksestä, joka harjoittaa Alma Median asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun
markkinapaikkaliiketoimintaa. Samalla Alma Media on ostanut Arena Partnersin
mobiiliratkaisujen kehittämiseen erikoistuneesta tytäryhtiöstä Arena
Interactivesta 35 % osuuden. Osakekaupat toteutettiin 1.9.2010. Järjestelyllä ei
ole henkilöstövaikutuksia kohdeyrityksissä.

Arena Partners Oy:n ja Alma Mediapartners Oy:n yhteistyö on strategisesti tärkeä
osa Ilkka-Yhtymän verkko- ja mobiilipalveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä.
Omistuksellisen yhteistyön tavoitteena on parantaa yhtymän maakuntalehtien
(Ilkka ja Pohjalainen) alueellisten asiakkaiden palvelumahdollisuuksia ja päästä
mukaan valtakunnalliseen luokiteltujen ilmoitusten liiketoimintaan.
Asiakasvastuut siirtyvät järjestelyssä pääosin alueelliseksi. Yhteisyritys
vastaa keskitetysti tuotekehityksestä, teknologiasta, brändeistä ja
valtakunnallisesta myynnistä. Yhteisyrityksessä toimivat Alma Median Etuovi.com,
Vuokraovi.com, Autotalli.com ja Mikko.fi. Palveluiden yhteenlaskettu liikevaihto
oli 16,9 MEUR vuonna 2009. Arena Interactive Oy:n liikevaihto oli 1 MEUR vuonna
2009.

Arena Partners Oy:n ja Alma Media Oyj:n yhteisesti omistama Arena Interactive Oy
jatkaa itsenäisenä media-alan mobiiliratkaisujen kehittäjänä ja palvelujen
tarjoajana.

Alkavan yhteistyön vaikutukset Ilkka-Yhtymän taloudellisiin tunnuslukuihin ovat
lyhyellä aikavälillä vähäiset.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2010 vahvisti tilinpäätöksen,
myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,35 euroa
osakkeelta.

Vuodelle 2010 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 26 jäsentä.
Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen
2014 päättyvälle kaudelle Kari Aukia, Vaasa, Sami Eerola, Nurmo, Jari Eklund,
Helsinki, Johanna Kankaanpää, Ähtäri, Yrjö Kopra, Helsinki, Juha Mikkilä,
Kurikka ja Sami Talso, Mustasaari. Yhtiöjärjestyksen 5 § (68 v 2010) mukaan
erovuorossa olleen hallintoneuvoston jäsenen lopputoimikaudeksi valittiin Lasse
Hautala, Kauhajoki (kausi päättyy 2011). Lasse Hautala erosi Ilkka-Yhtymän
hallituksesta 19.4.2010. Kesken kautta eronneen hallintoneuvoston jäsenen
lopputoimikaudeksi valittiin Satu Heikkilä, Helsinki (kausi päättyy 2011).

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
1 000 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta ja jäsenille
350 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan
verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän
mukaisena.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala.
Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna
Winqvist-Ilkka. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.
Ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestykseen tehtiin osakeyhtiölain muutoksista
johtuvia sekä eräitä muita pääasiassa teknisluonteisia muutoksia. Yhtiön
yhtiöjärjestyksen nykyisiä 2 §, 4 §, 6 §, 10 §, 11 §, 14 §, 16 § ja 17 §
muutettiin ja 13 § poistettiin, jonka vuoksi myös pykälänumerointi muuttui osin.

Muutokset käsittivät mm. seuraavaa:
- Osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän vähimmäis- ja enimmäismääristä
luopuminen ja osakkeen nimellisarvosta luopuminen (2 §).
- Yhtiökokouskutsun aikaa koskeva 11 §:n ensimmäinen kappale muutettiin
kuulumaan: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille
aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa
sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin
julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”
- Yksittäisen osakkeenomistajan äänimäärää koskeva nykyinen 14 § muutettiin
kuulumaan: ”Yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää
suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa
edustetusta koko äänimäärästä.”
- Tilintarkastajien määrä vähennettiin yhteen (nykyinen 17 §).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai
optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja
niiden ehdoista. Annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi
olla enintään 7.700.000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 %
yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä.
Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita
erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa
määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään vuonna 2010 enintään 100.000 euron
suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin
tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista,
käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotusta hallintoneuvoston
lakkauttamisesta ei hyväksytty.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 24.5.2010 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen
uutena jäsenenä professori Riitta Viitalan. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi
valittiin Lasse Hautala. Varapuheenjohtajana jatkaa Perttu Rinta. Hallituksen
järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Seppo
Paatelainen. Varapuheenjohtajana jatkaa Timo Aukia.

LIPUTUKSET

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osuus Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakepääomasta on
noussut yli 5 %:n osakekaupalla, joka tehtiin 19.4.2010. Omistusosuus nousi
5,9524 prosenttiin osakkeista ja 1,4236 prosenttiin äänimäärästä.

VUODEN 2010 NÄKYMÄT

Mediamainonnan arvioidaan jatkavan loppuvuonna Suomessa lievää kasvua talouden
orastavan elpymisen ansiosta. Sanomalehtien levikkitulojen ennakoidaan säilyvän
lähes edellisvuoden tasolla hinnankorotusten seurauksena. Taantuman seurauksena
painotoiminnan volyymit ovat supistuneet Suomessa huomattavasti mediamainonnan
vähennyttyä alkuvuoden aikana ja viennin laskiessa.

Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon arvioidaan supistuvan jonkin verran
painotoiminnan liikevaihdon laskiessa, mikä johtuu pääosin HSS Media Oy:n
painosopimuksen päättymisestä vuoden 2009 lopussa. Kustannustoiminnan
liikevaihdon arvioidaan sen sijaan hieman kasvavan.

Konsernin oman toiminnan liikevoiton ja suhteellisen liikevoiton, johon ei
sisälly osuutta Alma Media Oyj:n ja muiden osakkuusyhtiöiden tuloksista,
arvioidaan laskevan jonkin verran vuoden 2009 tasosta. Koko vuoden tulokseen
vaikuttavat myös korkokehitys sekä mahdollinen arvopaperikauppa ja
osakesijoitusten kurssikehitys. Lisäksi osakkuusyhtiö Alma Media Oyj:llä
(omistusosuus 20,3 %) on merkittävä vaikutus konsernin liikevoittoon ja
tulokseen.

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä liikevaihdon että liikevoiton
ennustettavuuteen vuonna 2010 liittyy edelleen epävarmuustekijöitä.TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEITA

Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis-
ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu
kaikkia IAS 34:n vaatimuksia.

Konserni on soveltanut 1.1.2010 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja
standardeja ja tulkintoja:

- IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen ja IAS 27 Konsernitilinpäätös ja
erillistilinpäätös. Muutoksilla on vaikutusta, mikäli konserni hankkii
määräysvaltaosuuksia tai tekee tytäryritysten omistusosuusmuutoksia (hankkii tai
luopuu). Osavuosikatsaukseen muutoksella ei ole ollut vaikutusta.
- IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Huhtikuu 2009). Muutokset tulevat
pääosin voimaan 2010. Useilla pienillä muutoksilla ei ole vaikutusta
osavuosikatsaukseen.
- IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille. Tulkinnalla ei ole
vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Muilta osin osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja
laatimisperiaatteita kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Myös tunnuslukujen
laskentaperiaatteet ja laskentakaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty
vuosikertomuksen 2009 sivulla 57.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA

--------------------------------------------------------------------------------
| (1000 eur) | 7-9/ | 7-9/ | Muu- | 1-9/ | 1-9/ | Muu- | 1-12/ |
| | 2010 | 2009 | tos | 2010 | 2009 | tos | 2009 |
| | | | % | | | % | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 10 970 | 11 393 | -4 | 33 929 | 36 014 | -6 | 48 811 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja | 9 | 3 | 204 | 4 | -5 | 178 | -10 |
| keskeneräiste | | | | | | | |
| n tuotteiden | | | | | | | |
| varastojen | | | | | | | |
| muutos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna | 100 | 91 | 10 | 321 | 285 | 13 | 369 |
| n muut tuotot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit | -3 142 | -3 791 | -17 | -9 691 | -11 600 | -16 | -15 211 |
| ja palvelut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuu | -3 843 | -3 868 | -1 | -12 637 | -12 201 | 4 | -16 940 |
| ksista | | | | | | | |
| aiheutuneet | | | | | | | |
| kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -803 | -788 | 2 | -2 385 | -2 389 | 0 | -3 411 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna | -1 411 | -1 398 | 1 | -4 507 | -4 292 | 5 | -6 145 |
| n muut kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | 1 939 | 1 140 | 70 | 4 789 | 1 164 | 311 | 3 019 |
| osakkuusyhtiö | | | | | | | |
| iden | | | | | | | |
| tuloksista | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | 3 819 | 2 783 | 37 | 9 822 | 6 976 | 41 | 10 482 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuoto | 29 | 162 | -82 | 192 | 3 018 | -94 | 3 013 |
| t ja -kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN | 3 847 | 2 945 | 31 | 10 014 | 9 993 | 0 | 13 495 |
| VEROJA | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -498 | -465 | 7 | -1 234 | -1 568 | -21 | -1 995 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN | 3 350 | 2 480 | 35 | 8 780 | 8 426 | 4 | 11 500 |
| VOITTO | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | 0,13 | 0,13 | 3 | 0,34 | 0,43 | -21 | 0,55 |
| laimentamaton | | | | | | | |
| (EUR)*) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | 25 665 | 19 653 | | 25 665 | 19 424 | | 20 997 |
| keskimääräine | | | | | | | |
| n, | | | | | | | |
| osakeantioika | | | | | | | |
| istu | | | | | | | |
| lukumäärä | | | | | | | |
| (tuhatta | | | | | | | |
| kpl), | | | | | | | |
| laimentamaton | | | | | | | |
| *) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

--------------------------------------------------------------------------------
| (1000 eur) | 7-9/ | 7-9/ | Muu- | 1-9/ | 1-9/ | Muu- | 1-12/ |
| | 2010 | 2009 | tos | 2010 | 2009 | tos | 2009 |
| | | | % | | | % | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN | 3 350 | 2 480 | 35 | 8 780 | 8 426 | 4 | 11 500 |
| VOITTO | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT LAAJAN | | | | | | | |
| TULOKSEN | | | | | | | |
| ERÄT: | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä | | 695 | -100 | | | | |
| olevat | | | | | | | |
| sijoitukset | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | 116 | 152 | -24 | 241 | 152 | 58 | 195 |
| osakkuusyrity | | | | | | | |
| ksissä | | | | | | | |
| kirjatuista | | | | | | | |
| muista laajan | | | | | | | |
| tuloksen | | | | | | | |
| eristä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan | | | | | | | |
| tuloksen | | | | | | | |
| eriin | | | | | | | |
| sisältyvät | | | | | | | |
| verot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan | 116 | 847 | -86 | 241 | 152 | 58 | 195 |
| tuloksen erät | | | | | | | |
| verojen | | | | | | | |
| jälkeen | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN | 3 465 | 3 327 | 4 | 9 021 | 8 578 | 5 | 11 695 |
| LAAJA TULOS | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNIN TASE

--------------------------------------------------------------------------------
| (1000 eur) | 9/2010 | 9/2009 | Muutos | 12/2009 |
| | | | % | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIK. VARAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | 1 150 | 1 128 | 2 | 1 198 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 314 | 314 | | 314 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt | 417 | 450 | -7 | 496 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 15 665 | 17 879 | -12 | 17 218 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyhtiöissä | 108 246 | 107 267 | 1 | 109 167 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset | 6 371 | 5 352 | 19 | 5 566 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset myynti- ja muut | | 58 | -100 | 58 |
| saamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet | 214 | 214 | | 214 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIK. VARAT | 132 377 | 132 662 | 0 | 134 232 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIK. VARAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 621 | 606 | 2 | 622 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut | 4 266 | 5 292 | -19 | 2 862 |
| saamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaaminen | 1 617 | 1 641 | -1 | 224 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypään arvoon | 2 849 | 2 335 | 22 | 2 472 |
| tulosvaikutteisesti | | | | |
| kirjattavat rahoitusvarat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset | 5 772 | 8 503 | -32 | 6 648 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIK. VARAT | 15 125 | 18 376 | -18 | 12 828 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 147 502 | 151 038 | -2 | 147 060 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 6 416 | 3 666 | 75 | 6 416 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | | 38 453 | -100 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto ja muut | 48 522 | 12 862 | 277 | 48 522 |
| rahastot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 45 398 | 42 242 | 7 | 45 359 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 100 336 | 97 223 | 3 | 100 298 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka | 1 309 | 1 590 | -18 | 1 505 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen korollinen | 33 204 | 37 749 | -12 | 33 204 |
| vieras pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIK. VIERAS PÄÄOMA | 34 513 | 39 340 | -12 | 34 709 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen korollinen | 2 273 | 2 273 | | 4 545 |
| vieras pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 8 922 | 10 696 | -17 | 7 160 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelka | 1 459 | 1 507 | -3 | 347 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIK. VIERAS PÄÄOMA | 12 653 | 14 475 | -13 | 12 053 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 147 502 | 151 038 | -2 | 147 060 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

--------------------------------------------------------------------------------
| (1000 eur) | 1-9/ | 1-9/ | 1-12/ |
| | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto | 8 780 | 8 426 | 11 500 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut | -1 379 | -232 | -634 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | 470 | 2 828 | 571 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | 7 872 | 11 021 | 11 438 |
| ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot | -359 | -583 | -969 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | 43 | 68 | 79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät | -277 | 763 | 774 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot | -1 711 | 14 | -242 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | 5 568 | 11 283 | 11 081 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja | -714 | -992 | -1 470 |
| aineettomiin | | | |
| hyödykkeisiin, netto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut osakkuusyhtiöosuudet | -137 | -35 699 | -35 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin sijoituksiin, | -808 | -245 | -459 |
| netto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt lainat | | -19 | -19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut | 58 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista | 6 335 | 2 687 | 2 704 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 4 733 | -34 268 | -34 945 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA | 10 302 | -22 985 | -23 865 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti | | 37 100 | 38 410 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -2 273 | -3 585 | -1 313 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen muutos | | | -4 545 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot ja muu voitonjako | -8 905 | -4 348 | -4 360 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -11 177 | 29 167 | 28 193 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS(+)/VÄHENNYS | -876 | 6 182 | 4 328 |
| (-) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa | 6 648 | 2 321 | 2 321 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa | 5 772 | 8 503 | 6 648 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN TUNNUSLUVUT

--------------------------------------------------------------------------------
| | 9/2010 | 9/2009 | 12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (eur) | 0,34 | 0,43 | 0,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake (eur) | 3,91 | 3,79 | 3,91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 347 | 371 | 366 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit (1 000 eur) *) | 2 057 | 36 731 | 37 427 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat (1 000 eur) | 35 477 | 40 022 | 37 749 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 70,0 | 66,2 | 69,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden keskimääräinen, | 25 665 208 | 19 424 354 | 20 997 391 |
| osakeantioikaistu osakkeiden | | | |
| lukumäärä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden osakeantioikaistu | 25 665 208 | 25 665 208 | 25 665 208 |
| lukumäärä tilinpäätöspäivänä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä
myytävissä oleviin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin.
Tuloslaskelman veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur)

--------------------------------------------------------------------------------
| Oman | Osake | Osake- | Käyvän | Sijoit | Muut | Voitto- | Yhteens |
| pääoman | - | anti | arvon | e-tun | rahasto | varat | ä |
| muutos | pääom | | rahasto | vapaan | t | | |
| 1-9/ 2009 | a | | | oman | | | |
| | | | | pääoma | | | |
| | | | | n | | | |
| | | | | rahast | | | |
| | | | | o | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA | 3 666 | | -31 509 | | 12 862 | 38 064 | 23 083 |
| PÄÄOMA | | | | | | | |
| KAUDEN | | | | | | | |
| ALUSSA | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot | | | | 12 837 | -12 837 | | |
| erien | | | | | | | |
| välillä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto | | | 31 509 | | | | 31 509 |
| osakkuusy | | | | | | | |
| htiöosakk | | | | | | | |
| eisiin | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauska | | | | | | 8 578 | 8 578 |
| uden | | | | | | | |
| laaja | | | | | | | |
| tulos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja | | | | | | -4 400 | -4 400 |
| ko | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | | 38 453 | | | | | 38 453 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA | 3 666 | 38 453 | | 12 837 | 24 | 42 242 | 97 223 |
| PÄÄOMA | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | | | | | | | |
| 9/ 2009 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Oman | Osake | | | Sijoit | Muut | Voitto- | Yhteens |
| pääoman | - | | | etun | rahasto | varat | ä |
| muutos | pääom | | | vapaan | t | | |
| 1-9/ 2010 | a | | | oman | | | |
| | | | | pääoma | | | |
| | | | | n | | | |
| | | | | rahast | | | |
| | | | | o | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA | 6 416 | | | 48 498 | 24 | 45 359 | 100 298 |
| PÄÄOMA | | | | | | | |
| KAUDEN | | | | | | | |
| ALUSSA | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauska | | | | | | 9 021 | 9 021 |
| uden | | | | | | | |
| laaja | | | | | | | |
| tulos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja | | | | | | -8 983 | -8 983 |
| ko | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA | 6 416 | | | 48 498 | 24 | 45 398 | 100 336 |
| PÄÄOMA | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | | | | | | | |
| 9/ 2010 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

--------------------------------------------------------------------------------
| (1000 eur) | 9/2010 | 9/2009 | 12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut | | | |
| vakuudet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset | 1 245 | 1 245 | 1 245 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset | 8 801 | 8 801 | 8 801 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut osakkeet | 36 156 | 38 258 | 39 309 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiön puolesta | | | |
| annetut vakuudet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset | 2 458 | | |
--------------------------------------------------------------------------------SEGMENTTI-INFORMAATIO

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 7-9/ | 7-9/ | Muu | 1-9/ | 1-9/ | Muu- | 1-12/ |
| (1000 eur) | 2010 | 2009 | - | 2010 | 2009 | tos % | 2009 |
| | | | tos | | | | |
| | | | % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kustannustoimi | 9 988 | 9 448 | 6 | 30 335 | 29 357 | 3 | 39 826 |
| nta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Painotoiminta | 2 930 | 4 203 | -30 | 9 398 | 13 394 | -30 | 18 032 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattom | 487 | 754 | -35 | 1 463 | 2 264 | -35 | 3 016 |
| at | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segm. välinen | -2 436 | -3 012 | -19 | -7 267 | -9 001 | -19 | -12 064 |
| liikevaihto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni | 10 970 | 11 393 | -4 | 33 929 | 36 014 | -6 | 48 811 |
| yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 7-9/ | 7-9/ | Muu | 1-9/ | 1-9/ | Muu- | 1-12/ |
| (1000 eur) | 2010 | 2009 | - | 2010 | 2009 | tos % | 2009 |
| | | | tos | | | | |
| | | | % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kustannustoimi | 1 725 | 1 139 | 51 | 4 763 | 4 100 | 16 | 5 582 |
| nta | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Painotoiminta | 237 | 658 | -64 | 685 | 2 103 | -67 | 2 615 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattom | 1 857 | 987 | 88 | 4 374 | 772 | 467 | 2 285 |
| at | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni | 3 819 | 2 783 | 37 | 9 822 | 6 976 | 41 | 10 482 |
| yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon
näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja
epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa
tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Seinäjoella 1.11.2010

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi


Source: Millistream