INTERAVANTI OYJ

Interavanti Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 01, 2011 20:10 EET

LIIKEVAIHTO JA TULOS

-- Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 4,1 milj. euroa (4,1).
-- Tilikauden voitto ennen veroja oli 2,1 milj. euroa (-1,3).
-- Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksia kirjattiin 0,9 milj. euroa
(-2,6).
-- Tilikauden tulos oli 2,0 milj. euroa (-1,5).
-- Tulos/ osake oli 0,21 euroa (-0,16).
-- Omavaraisuusaste oli 60,8 % (58,6) ja gearing oli 52,5 % (59,5).
-- Vuokrausaste tilikauden päättyessä oli 93,5 % (93,7).

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2010 jaetaan varoja sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta 0,05 euroa/ osake (0,05).

SIJOITUSOMAISUUS
Interavanti Oyj:n hallinnassa oli sijoituskiinteistöjä ja -huoneistoja
31.12.2010 yhteensä 63 208 m2 (63 758). Vuokrausaste oli kauden päättyessä 93,5
% (93,7). Vuokrattujen tilojen keskimääräinen nettovuokratuotto oli 8,6 % (8,9)
ja kaikkien tilojen 7,9 % (8,2).

SUOMI
Interavanti Oyj:n omistuksessa Suomessa on sijoituskiinteistöjä yht. 20 977 m2
(21 313), joka on n. 33 % (33) koko sijoituskiinteistökannasta. Vuokrausaste on
n. 82 % (84).

VIRO
Interavanti Oyj:n tytäryhtiö Varasto Estonia Oü:n omistuksessa Virossa on
logistiikkatiloja yht. 24 073 m2 (24 073), joka on 38 % (38) koko
sijoituskiinteistökannasta. Vuokrausaste on n. 98 % (98). Rakennusoikeutta on
jäljellä n. 7 000 m2.

PUOLA
Interavanti Oyj:n tytäryhtiö Varasto Poland SP. Z o.o.:n omistuksessa Puolassa
on logistiikkatiloja yht. 6 486 m2 (6 700), joka on n. 10 % (11) koko
kiinteistökannasta. Vuokrausaste on 100 % (100). Rakennusoikeutta on jäljellä
n. 35 000 m2.

UNKARI
Interavanti Oyj:n tytäryhtiö Warasto Hungary Kft:n omistuksessa Unkarissa on
logistiikkatiloja yht. 11 672 m2 (11 672), joka on 19 % (18) koko
sijoituskiinteistökannasta. Vuokrausaste on 100 % (100).

INVESTOINNIT
Unkarissa Interavanti Oyj:n tytäryhtiö Warasto Hungary Kft on tehnyt
muutosinvestoinnin, n. 0,2 milj. euroa, joka tulee takaisinmaksetuksi nykyisen
vuokrasopimuksen aikana. Suomessa on tehty perusparannustöitä Lahdessa
sijaitsevassa kiinteistössä, n. 0,4 milj. euroa.

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yht. n. 0,8 milj. euroa (0,2).

OMAISUUDEN ARVOSTUS
Sijoituskiinteistöjen markkina-arvot on arvioitu ulkopuolisen arvioitsijan
toimesta 31.12.2010. Yhtiö on käyttänyt kirjanpidossaan arvioitsijan
ilmoittamaa arviota vähentäen siitä tarkkuusmarginaalin alarajan -10 %.

Katsauskaudella on kirjattu sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksia 0,9
(-2,6) milj. euroa. Käyvän arvon muutos sisältää sekä arvostusvoittoja että
-tappioita.

RAHOITUS
Konsernin korolliset velat ovat yhteensä 15,2 milj. euroa (16,1), josta alle
vuoden kuluttua erääntyvien osuus 0,9 (1,9) milj. euroa sisältyy taseen
lyhytaikaisiin velkoihin. Konsernin rahavarat ovat 0,7 (0,7) milj. euroa ja
nettovelka 14,4 (15,4) milj. euroa. Interavanti Oyj:llä on käyttämätöntä
shekkitililimiittiä n. 0,8 milj. euroa.

Vaihtuvakorkoisen lainan korkoriskin suojaamiseksi otetusta
koronvaihto-sopimuksesta kirjautui katsauskaudella 0,1 (0,1) milj. euroa
laskennallista arvostustappiota.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous 8.3.2010 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.- 31.12.2009 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle kyseiseltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että Interavanti Oyj:n
voittovaroissa olevat tappiot katetaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että varoja jaetaan
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,05 euroa osakkeelta eli yhteensä
485 160,30 euroa ja että vapaaseen oman pääomaan jätetään 5 341 383,56 euroa.
Varojen maksu alkoi 18.3.2010.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu 4 jäsentä. Hallituksen jäseniksi
yhtiökokous valitsi edelleen Lasse Jokisen, Pekka Saarenpään, Jorma Lindströmin
ja Veikko M Vuorisen.

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Samuli Perälä, KHT.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:ää siten, että sekä
varsinainen että ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla
kokouskutsu yhtiön internet- sivuilla. Kutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi
kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään
9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen hankkimaan
ja luovuttamaan omia osakkeita enintään 970 320 kpl. Omien osakkeiden hankintaa
ei ole käynnistetty.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 20 000 000 kpl uuden
osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusien osakkeiden
antamisohjelmaa ei ole käynnistetty.

OSAKKEENOMISTAJAT
Suurimmat osakkaat 31.12.2010 olivat Lasse Jokinen, joka yhdessä
määräysvaltayhtiönsä Oy Joeston Ltd:n kanssa omisti 49,5 % osakkeista ja
äänistä ja Veikko M Vuorinen, joka omisti 44,3 % osakkeista ja äänistä.
Osakkaiden lukumäärä 31.12.2010 oli 355 (355).

PÖRSSIVUOSI
Vuonna 2010 vaihdettiin OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä Interavanti Oyj:n
osakkeita yhteensä 20 709 kappaletta (29 617), osakevaihdon arvo oli 0,08 milj.
euroa (0,16). Ylin kaupankäyntikurssi oli 4,65 euroa (6,30) ja alin 3,60 euroa
(4,14). Osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli n. 36 milj. euroa (43).

AML:N 2:9 § MUKAISET ILMOITUKSET
Interavanti Oyj:lle ei tehty arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 § mukaisia
ilmoituksia ajalla 1.1.- 31.12.2010

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Interavanti arvioi tilinpäätöksessään 2009, että vuonna 2008 alkanut
kiinteistötoimialan lasku oli todennäköisesti saavuttanut pohjalukemat vuoden
2009 loppupuolella. Varsinkin katsauskauden loppupuolella toimialan näkymät
ovat parantuneet, mutta sillä ei ole ollut olennaista vaikutusta Interavantin
liiketoimintaan. Interavantin vuokrausasteen ja vuokrattujen tilojen
nettotuoton vuonna 2011 oletetaan pysyvän vuoden 2010 tasolla.

Interavanti Oyj osallistuu sähköenergiaa päästöttömästi tuottavaa laitteistoa
suunnittelevaan uuteen PowerTube Oy -nimiseen yritykseen toimien sen toisena
perustajana. PowerTube Oy:n osakekannan omistavat Interavanti Oyj (80 %) ja
keksinnön tehnyt yksityishenkilö (20 %). Interavanti Oyj on tukenut PowerTube
Oy:n kehityshanketta ja on vastannut sekä vastaa edelleen yhtiön hallinnosta.

PowerTube Oy:n tuotekehitysprojektissa on tehty ensimmäinen
laboratoriomallinnus sekä alustava matemaattinen simulointi. Tulokset ovat
lupaavia, mutta edellyttävät jatkoselvityksiä. PowerTube Oy on käynnistänyt
keskusteluja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yhtiö on jatkanut Puolassa omistamansa maa-alueen II vaiheen rakentamisen
suunnittelua.

Yhtiö etsii edelleen kiinteistösijoituskohteita sekä osakkuuksia
kasvuyrityksistä.

TOIMINNAN RISKIT
Interavantin liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat lähinnä asiakas- ja
rahoituskeskeisiä.

Loppuvuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen lama ja taloudellinen epävarmuus
heijastuvat myös Interavanti Oyj:n toimintaan siten, että yleisen taloudellisen
tilanteen heikentyminen ja pitkittyminen on vaikuttanut epäsuotuisasti yhtiön
asiakkaisiin ja sitä kautta se voi vaikuttaa myös Interavanti Oyj:n
liiketoimintaan. Tähän mennessä merkittäviä luottotappioita ei kuitenkaan ole
realisoitunut. Yhtiön ulkomailla sijaitsevat kohteet on vuokrattu
pitkäaikaisilla sopimuksilla vakavaraisille vuokralaisille. Interavantin
vuokrasopimukset Puolassa ja Unkarissa ovat euromääräisiä.

Yhtiö haluaa edelleen pitää maksuvalmiuden ja omavaraisuusasteen hyvänä ja
välttää kohtuuttomia riskejä.

Yhtiö otti vuonna 2008 18,0 milj. euron vaihtuvakorkoisen lainan. Katsauskauden
päättyessä lainaa on jäljellä 15,2 milj. euroa, josta 14,2 milj. euroa on
suojattu koronvaihtosopimuksella.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Katsauskaudella on ostettu vähäinen määrä asiantuntijapalveluja lähipiiriin
kuuluvilta tahoilta.

Katsauskauden aikana Joestoni Investeeringu AS on vuokrannut tilaa Varasto
Estonia Oü:ltä ja Varasto Estonia Oü on ostanut kiinteistön huoltoa ja
hallinnointia Joestoni Investeeringu AS:ltä, jonka omistaja kuuluu Interavantin
lähipiiriin.

TILINPÄÄTÖSHETKEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Interavanti Oyj:n ja Yrjö Wigren Oy:n allekirjoittaman vaihtovelkakirjalainan
vaihto-oikeus päättyi 31.1.2011. Interavanti ei käyttänyt vaihto-oikeuttaan.


KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE 31.12.2010

Interavanti Oyj laatii konsernitilinpäätöksensä EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting
Standards, IFRS) mukaisesti.

Interavanti on soveltanut tilinpäätöksen laadinnassa samoja
laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessään kuitenkin siten, että
seuraavat EU:n hyväksymät uudet standardit ja muutokset olemassa oleviin
standardeihin on otettu käyttöön 1.1.2010 alkaen:

IFRS 3 (uudistettu): liiketoimintojen yhdistäminen
IAS 27 (uudistettu): konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
IAS 39 (muutos): rahoitusinstrumentit : kirjaaminen ja arvottaminen -
suojauskohteiksi hyväksyttävät erät
IFRS 2 (muutos): osakeperusteiset maksut

Edellä mainituilla uudistuksilla ja muutoksilla on ollut vähäinen tai ei
lainkaan vaikutusta katsauskaudella.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
--------------------------------------------------------------------------------
1000 EUR (IFRS) 2010 2009 07-12/2 07-12/2
010 009
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVAIHTO 4 092 4 099 2 084 2 032
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan muut tuotot* 49 233 0 133
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Ylläpito- ja korjauskulut -1 447 -1 174 -869 -434
--------------------------------------------------------------------------------
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -315 -288 -157 -164
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Poistot -16 -164 -8 -153
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset 876 -2 643 876 -2 643
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Myyntivoitot ja -tappiot 27 0 27 0
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan muut kulut -668 -731 -336 -359
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVOITTO 2 598 -668 1 617 -1 648
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot 281 297 24 94
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituskulut -771 -951 -28 -297
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 2 108 -1 322 1 613 -1 851
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot -108 -204 -75 -94
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN TULOS 2 000 -1 526 1 538 -1 945
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos 2 000 -1 526 1 538 -1 945
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tuloksen jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyrityksen omistajille 2 013 -1 527 1 537 -1 945
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille omistajille -13 1 1 0
--------------------------------------------------------------------------------
2 000 -1 526 1 538 -1 945
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyrityksen omistajille 2 013 -1 527 1 537 -1 945
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille omistajille -13 1 1 0
--------------------------------------------------------------------------------
2 000 -1 526 1 538 -1 945
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos
--------------------------------------------------------------------------------
Laimentamaton ja laimennettu 0,21 -0,16 0,16 -0,20
--------------------------------------------------------------------------------
*Kausien 1.1. - 31.12.2009 ja 7-12/2009 vertailulukuja on muutettu siten, että
muihin tuottoihin sisältyy 0,1 milj. euron suuruinen kertakorvaus, jonka osalta
päästiin sopimukseen tilikauden 20 10 alussa. Virhe on korjattu takautuvasti
oikaisemalla vertailutietoja siltä aikaisemmalta kaudelta, jolla virhe on
tapahtunut.

KONSERNITASE 1000 EUR (IFRS) 2010 2009
-----------------------------------------------------------
VARAT
-----------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat
-----------------------------------------------------------
Sijoituskiinteistöt 39 908 38 312
-----------------------------------------------------------
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 335 373
-----------------------------------------------------------
Myytävissä olevat rahoitusvarat 124 126
-----------------------------------------------------------
Lainat ja muut saamiset 3 280 3 259
-----------------------------------------------------------
Laskennalliset verosaamiset 23 43
-----------------------------------------------------------
43 670 42 113
-----------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat
-----------------------------------------------------------
Myyntisaamiset ja muut saamiset 848 1 564
-----------------------------------------------------------
Rahavarat 737 678
-----------------------------------------------------------
1585 2 242
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
VARAT YHTEENSÄ 45 255 44 355
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
-----------------------------------------------------------
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
-----------------------------------------------------------
Osakepääoma 13 584 13 584
-----------------------------------------------------------
Ylikurssirahasto 5 788 5 788
-----------------------------------------------------------
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 485 6 521
-----------------------------------------------------------
Muuntoerot -80 -80
-----------------------------------------------------------
Kertyneet voittovarat 2 659 95
-----------------------------------------------------------
Yhteensä 27 436 25 908
-----------------------------------------------------------
Määräysvallattomien omistajien osuus 29 42
-----------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä 27 465 25 950
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
PITKÄAIKAISET VELAT
-----------------------------------------------------------
Lainat rahoituslaitoksilta 14 211 14 211
-----------------------------------------------------------
Laskennalliset verovelat 1 237 1 177
-----------------------------------------------------------
15 448 15 388
-----------------------------------------------------------
LYHYTAIKAISET VELAT
-----------------------------------------------------------
Lainat rahoituslaitoksilta 947 1 895
-----------------------------------------------------------
Ostovelat ja muut velat 1 395 1 122
-----------------------------------------------------------
2 342 3 017
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
VELAT YHTEENSÄ 17 790 18 405
-----------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 45 255 44 355
-----------------------------------------------------------


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 EUR 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 2 598 -668
--------------------------------------------------------------------------------
Oikaisut liikevoittoon -899 2 807
--------------------------------------------------------------------------------
Käyttöpääoman muutos 497 54
--------------------------------------------------------------------------------
Maksetut korot -673 -1 000
--------------------------------------------------------------------------------
Saadut korot 44 128
--------------------------------------------------------------------------------
Saadut osingot 216 1
--------------------------------------------------------------------------------
Maksetut verot 318 -748
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA YHTEENSÄ 2 101 574
--------------------------------------------------------------------------------
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
--------------------------------------------------------------------------------
Investoinnit sijoituskiinteistöihin -775 -422
--------------------------------------------------------------------------------
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin -4 -24
hyödykkeisiin
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos 8 12
--------------------------------------------------------------------------------
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 13 6
myynti
--------------------------------------------------------------------------------
Luovutustulot sijoituskiinteistöistä 149 28
--------------------------------------------------------------------------------
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA YHTEENSÄ -609 -400
--------------------------------------------------------------------------------
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
--------------------------------------------------------------------------------
Lainojen takaisinmaksut -948 -1 894
--------------------------------------------------------------------------------
Tytäryhtiöosakkeiden hankinta -4
--------------------------------------------------------------------------------
Maksetut osingot -485 -1 457
--------------------------------------------------------------------------------
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA YHTEENSÄ -1 433 -3 355
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVAROJEN MUUTOS YHTEENSÄ 59 -3 181
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVARAT 1.1. 678 3 859
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVARAT 31.12. 737 678
--------------------------------------------------------------------------------


Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

1000 eur Osakkeet Osakepääoma Ylikurssirahast Sij. vapaan Yht.
1 000 kpl o oman pääoman
rahasto
--------------------------------------------------------------------------------
01.01.2010 9 703 13 584 5 788 6 521 25 893
--------------------------------------------------------------------------------
31.12.2010 9 703 13 584 5 788 5 485 24 857
--------------------------------------------------------------------------------
Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 EUR OSAKE- YLI-KU SIJ. MUUNTO KERT. EMO-YRITYKS MÄÄRÄYS- OMA
PÄÄOMA RSSI-R VAPAAN -EROT VOITTO EN VALLATTO PÄÄOMA
AHASTO PO:N -VARAT OMISTA-JILL MIEN YHT.
RAHAST E KUULUVA OMISTAJI
O OMA PÄÄOMA EN OSUUS
YHT.
--------------------------------------------------------------------------------
OMA 13 584 5 788 -80 9 598 28 890 47 28 937
PÄÄOMA
1.1.2009
--------------------------------------------------------------------------------
OSINGONJA -1 455 -1 455 -2 -1 457
KO
--------------------------------------------------------------------------------
OSAKEANTI 6 521 6 521 6 521
--------------------------------------------------------------------------------
OMIEN -6 521 -6 521 -6 521
OSAKKEIDE
N
HANKINTA
--------------------------------------------------------------------------------
TYTÄRYHTI -4 -4
Ö-OSAKKEI
DEN OSTO
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDE -1 671 -1 671 1 -1 670
N LAAJA
TULOS
YHT.
--------------------------------------------------------------------------------
OMA 13 584 5 788 6 521 -80 -49 25 764 42 25 806
PÄÄOMA
31.12.200
9
--------------------------------------------------------------------------------
OIKAISU 144 144 144
EDELLISEN
VUODEN
TULOKSEEN
--------------------------------------------------------------------------------
OIKAISTU 13 584 5 788 6 521 -80 95 25 908 42 25 950
OMA
PÄÄOMA
31.12.200
9
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
OMA 13 584 5 788 6 521 -80 95 25 908 42 25 950
PÄÄOMA
1.1.2010
--------------------------------------------------------------------------------
OSINGONJA -485 -485 -485
KO
--------------------------------------------------------------------------------
KATETTU -551 551
EMOYHTIÖN
ED.
VUOSIEN
TAPPIOT
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDE 2 013 2 013 -13 2 000
N LAAJA
TULOS
YHT.
--------------------------------------------------------------------------------
OMA 13 584 5 788 5 485 -80 2 659 27 436 29 27 465
PÄÄOMA
31.12.201
0
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUVUT 2010 2009 7-12/2010 7-12/2009
-------------------------------------------------------------------
Bruttoinvestoinnit milj. eur 0,8 0,2 0,4 0,1
-------------------------------------------------------------------
Henkilökunta 4 4 4 4
-------------------------------------------------------------------
Liikevoitto milj. eur 2,6 -0,7 1,6 -1,6
-------------------------------------------------------------------
% liikevaihdosta 63,5 -16,3 77,6 -81,1
-------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja milj. eur 2,1 -1,3 1,6 -1,9
-------------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto%, p.a. 6,8 -0,8 7,8 -7,1
-------------------------------------------------------------------
Oman pääoman tuotto%, p.a. 7,5 -5,6 11,5 -14,4
-------------------------------------------------------------------
Oma pääoma/ osake eur 2,83 2,67 2,83 2,67
-------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste 60,8 58,6 60,8 58,6
-------------------------------------------------------------------

Tunnuslukujen laskentakaavat:

1. Oman pääoman tuotto % (ROE)

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja - verot
--------------------------------------------------------------------------------
---
x 100
Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin kauden aikana)2. Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI)

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja + korko- ja muut rahoituskulut
--------------------------------------------------------------------------------
---------
x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin kauden aikana)3. Omavaraisuusaste %

Oma pääoma + vähemmistöosuus
-------------------------------------------------- x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot4. Tulos/osake (EPS)

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja -verot +/- vähemmistöosuus
--------------------------------------------------------------------------------
-----
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikaudella5. Oma pääoma/osake

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
--------------------------------------------------------
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä6. Nettovelkaantumisaste % (gearing)

Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset
----------------------------------------------------- x 100
Oma pääoma + vähemmistöosuus7. Nettovuokratuotto

Nettovuokratuotot katsauskauden lopussa x 12
------------------------------------------------------------------- x 100
Sijoituskiinteistöjen tasearvo katsauskauden lopussa8. Vuokrausaste

Vuokrattu pinta-ala
--------------------------- x 100
Vuokrattava pinta-alaVAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 31.12.2010 31.12.2009
1000 eur
------------------------------------------------------------------
Omasta puolesta annetut vakuudet
------------------------------------------------------------------
Rahalaitoslainat, joista on annettu vakuus 15 158 16 106
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
Vastuusitoumukset veloista
------------------------------------------------------------------
Pantattu kiinteistöomaisuus 27 118 27 077
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
Alv-palautusvastuu
------------------------------------------------------------------
Perusparannusten alv-palautusvastuut 92 40
------------------------------------------------------------------


SEGMENTTI-INFORMAATIO

Interavanti Oyj harjoittaa kiinteistösijoitusliiketoimintaa Suomessa, Virossa
Puolassa ja Unkarissa. Konserni on määritellyt edellä mainitut maantieteelliset
alueet raportoitaviksi segmenteikseen.

1000 eur 2010 2009 7-12/2010 7-12/2009
--------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto
--------------------------------------------------------------------------
Suomi 1 627 1 609 827 802
--------------------------------------------------------------------------
Viro 1 403 1 510 696 725
--------------------------------------------------------------------------
Puola 406 404 204 205
--------------------------------------------------------------------------
Unkari 663 580 360 304
--------------------------------------------------------------------------
Eliminointi -7 -4 -3 -4
--------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 4 092 4 099 2 084 2 032
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
1000 eur 2010 2009 7-12/2010 7-12/2009
--------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan muut tuotot
--------------------------------------------------------------------------
Suomi 9 257 9 157
--------------------------------------------------------------------------
Muut 49 11 0 11
--------------------------------------------------------------------------
Eliminointi -9 -35 -9 -35
--------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 49 233 0 133
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
1000 eur 2010 2009 7-12/2010 7-12/2009
--------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto
--------------------------------------------------------------------------
Suomi -283 563 -259 480
--------------------------------------------------------------------------
Viro 1 057 440 407 -277
--------------------------------------------------------------------------
Puola 1 293 -1 353 1 177 -1 401
--------------------------------------------------------------------------
Unkari 650 -130 372 -326
--------------------------------------------------------------------------
Muut -112 -149 -77 -85
--------------------------------------------------------------------------
Eliminointi -7 -39 -3 -39
--------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 2 598 -668 1 617 -1 648
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Segmentin kohteiden tuloksiin sisältyy käyvän arvon muutoksia seuraavasti:
---------------------------------------------------------------------------
2010 2009
--------------------------------------------------------------------------
Suomi -24 445
--------------------------------------------------------------------------
Viro -215 -943
--------------------------------------------------------------------------
Puola 1 080 -1 507
--------------------------------------------------------------------------
Unkari 35 -638
--------------------------------------------------------------------------
876 -2 643
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Varat 1000 eur 2010 2009
--------------------------------------------------------------------------
Suomi 18 088 18 350
--------------------------------------------------------------------------
Viro 15 349 15 538
--------------------------------------------------------------------------
Puola 5 156 4 089
--------------------------------------------------------------------------
Unkari 6 584 6 206
--------------------------------------------------------------------------
Muut 78 172
--------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 45 255 44 355
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Investoinnit 1000 eur 2010 2009 7-12/2010 7-12/2009
--------------------------------------------------------------------------
Suomi 499 80 375 27
--------------------------------------------------------------------------
Viro 35 43 35 43
--------------------------------------------------------------------------
Puola 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------
Unkari 238 77 0 77
--------------------------------------------------------------------------
Muut 0 3 0 3
--------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 772 203 410 150
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Keskinäiset kiinteistöyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen
omistusosuuksien mukaisina.

Veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikaudella oli 9.703.206 kpl. Ulkona olevien
osakkeiden lukumäärä on 9.703.206 kpl.YHTIÖKOKOUS 2011
Varsinainen yhtiökokous pidetään 8.3.2011. Hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 jaetaan varoja sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta 0,05 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka
varojenmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Varojenjaon päivä on 18.3.2011.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2011
Arvopaperimarkkinalain muuttamisesta 9.2.2007 annetun lain 152/2007 perusteella
yhtiön koon (liikkeellä olevien osakkeiden arvo on alle 75 milj. euroa)
huomioon ottaen Interavanti Oyj antaa Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 C
pykälän mukaiset johdon osavuotiset selvitykset tilikauden kolmelta ja
yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta osavuosikatsausten sijasta.

Johdon 1. osavuotinen selvitys ajalta julkaistaan 21.4.2011, osavuosikatsaus
1.1.- 30.6.2011 julkaistaan 29.7.2011 ja johdon 2. osavuotinen selvitys
julkaistaan 28.10.2011. Tilinpäätöstiedote, osavuosikatsaukset ja johdon
osavuotiset selvitykset ovat luettavissa yhtiön kotisivuilla www.interavanti.fi
ja paperikopiot postitetaan niitä pyytävälle.

Tiedot ovat tilintarkastamattomia.Helsingissä 1.2.2011

Interavanti Oyj/ Hallitus

Lisätietoja antaa: Veikko M Vuorinen
puh (09) 477 7220, 040 555 5511, fax (09) 4777 2240JAKELU
NASDAQ OMX
keskeiset tiedotusvälineet
www.interavanti.fi

Source: Millistream