Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Isojoen virtavesikunnostus käynnissä Uuraisilla

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2010 23:21 EET

Uuraisten ja Saarijärven Isojoen virtavesikunnostus on käynnistynyt Vääräkoskella. Tämä aikoinaan muun muassa uiton vuoksi perattu ja muun vesien hyötykäytön vuoksi muutettu 13,5 kilometrin pituinen joki sijaitsee Sääkspään ja Lanneveden eteläpään välillä.

Kunnostuksen aikatauluun vaikuttaa talven eteneminen. Töitä jatketaan niin kauan kunnes rantojen ja vesialueiden liiallinen jäätyminen estävät konetyöskentelyn. Parhaillaan veden korkeus on kunnostukselle suotuisa. Työssä edetään ensi viikolla myötävirtaan Vääräkoskelta Vänskänkoskelle ja sieltä edelleen Kylmäkoskelle, Härkäkoskelle, Polttokoskelle, Myllykoskelle, Piikakoskelle ja Outiskoskelle. Pakollisen talviseisokin jälkeen kunnostukset jatkuvat kevättulvien jälkeen.

Lannevedestä Yläkosken, Välinivan ja Lannekosken kautta Summasjärveen laskevan 2,2 kilometrin pituisen Lannejoen virtapaikat kunnostetaan Isojoen jälkeen. Töiden on tarkoitus valmistua vuoden 2011 aikana. Vedenkorkeudet voivat kuitenkin muuttaa lopullista valmistumisaikaa. 

Isojoen ja Lannejoen virtavesialueiden kunnostus toteutetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen johtamana. Hankkeen kustannusarvio on noin 155 000 euroa, josta Uuraisten kunnan osuus on 12 000 euroa, Saarijärven kaupungin osuus 10 000 euroa ja Keski-Suomen ELY-keskuksen osuus 133 000 euroa.

Virtavesiä palautetaan lähemmäksi luonnontilaa

Kunnostuksella parannetaan uoman vesityksiä ja pyritään turvaaman riittävät vesiolosuhteet koko vuodeksi. Työhön sisältyy muun muassa kivien palauttamista ja levittämistä takaisin uomaan, taimenen ja harjuksen lisääntymis- ja poikasalueiden luomista, piensyvänteiden ja kuoppien kaivamista sekä pohjaliejun ja vesieliöiden vaellusesteiden poistamista. Toimenpiteillä Isojokea ja Lannejokea palautetaan lähemmäksi luonnontilaa, mutta alkuperäistä tilaa ei voida saavuttaa. Siihen ovat syynä jokiuomaan kohdistuneet rankat muutostyöt ja virtavesialueiden nykyinen muu käyttö.

Kunnostuksen tavoitteena on edistää virtavesieliöstön, etenkin virtavesikalaston ja ravun tuotantoedellytyksiä sekä vaellusmahdollisuuksia. Lisäksi edistetään maisemallisia ja luonnonsuojelullisia arvoja. Toimenpiteet voivat vaikuttaa myönteisesti myös matkailuelinkeinoon sekä järvialtaiden virkistys- ja kalatalouskäyttöön.

Aloitteesta toteutukseen meni yli 10 vuotta

Vuonna 1982 Keski-Suomen virtaavien vesien perusselvityksen ja kunnostusohjelman mukaan Isojoki ja Lannejoki kuuluivat eriasteista kunnostusta tarvitsevan runsaan 160 virtavesikohteen joukkoon. Pääreittien suurten koskien jälkeen kunnostukset ovat tällä hetkellä suuntautuneet niitä täydentäviin ja merkittäviin sivuvesistöihin.

Isojoen ja Lannejoen kunnostamista esittivät ensimmäisen kerran Saarijärven kaupunki ja Lanneveden osakaskunta 1990-luvun lopulla. Monien vaiheiden jälkeen kunnostussuunnitelma esitettiin julkisesti Lannevedellä 3.5.2006. Itä-Suomen ympäristölupavirasto myönsi hankkeelle toteutusluvan vuonna 2007. Se sai seuraavana vuonna lainvoiman Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen myötä. Kunnostushankkeen rahoitus varmistui kokonaisuudessaan lokakuun lopulla 2010, minkä jälkeen työt käynnistyivät melkoisen rivakasti. 

Lisätietoja:

Kunnostusta ohjaamassa:
Rakennusmestari Matti Pitkäjärvi, puh. 0400 246 242
Tutkija Pasi Perämäki, puh. 040 822 7140

Tutkija Kimmo Olkio, puh. 040 767 0418