Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Itä-Suomen taksilupamäärä pysyy ennallaan

Lehdistötiedote   •   Marras 25, 2011 07:05 EET

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tänään tekemällään päätöksellä vahvistanut Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kuntien taksilupien enimmäismäärät. Päätöksessä on määrätty erikseen, kuinka moneen lupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset.

Lupien enimmäismääriä vahvistaessaan ELY-keskus on ottanut huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään vaikuttavat tekijät, kuten väestökehityksen, väestön ikärakenteen, taajama-asteen, anniskelupaikkojen määrän, matkustajaterminaalit sekä joukkoliikenteen palvelut. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä on otettu huomioon olemassa olevat lupamäärät ja niiden suhde asukaslukuun sekä ajosuorit-teiden kehitys.

Esteettömän kaluston tarjontaa määriteltäessä on otettu huomioon, että yleisillä taksiluvilla liikennöi myös esteettömiä autoja.

Kysyntä- ja tarjontatekijöiden vaikutusta lupakiintiöihin on arvioitu pitäen lähtökohtana taksipalvelujen hyvää saatavuutta sekä kaupunkimaisilla alueilla että maaseudulla kaikkien asiakasryhmien osalta. Erityisesti suurten kaupunkien ja kasvukeskusten kuntakohtaiset kiintiöt on pyritty vahvistamaan sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myös vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua.

ELY-keskus pitää tärkeänä, että takseja on riittävästi myös elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin. Lupamääriä vahvistettaessa on tämän vuoksi otettu huomioon kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet.

Päätöstä varten ELY-keskus on kysynyt kuntien näkemystä taksien riittävyydestä ja esteettömän kaluston tarpeesta sekä taksipalvelujen laadusta. Kuntia pyydettiin myös arviomaan, mitä vaikutuksia mahdollisella joukkoliikenteen vähentämisellä on ollut taksipalvelujen kysyntään. Lisäksi tiedusteltiin, onko taksien saatavuudessa ollut ongelmia hiljaisen kysynnän aikoina. Kauppakamareilta kysyttiin näkemystä taksien riittävyydestä alueillaan sekä elinkeinoelämän kuljetustarpeista.

Kuntakohtaisten taksilupien yhteenlasketut enimmäismäärät ovat Etelä-Savossa 395 (vähennystä 2), Pohjois-Savossa 521 (lisäystä 1) ja Pohjois-Karjalassa 379 (lisäystä 1). Kokonaislupamäärä pysyy kuitenkin ennallaan edelliseen kiintiöpäätökseen verrattuna. Taksilupien kokonaismäärä alueella on 1295 ja taksitiheys 439 asukasta/taksi. Taksitiheyden muutokset viime vuodesta ovat hyvin pieniä.    

Iisalmeen ja Vesannolle on lisätty yksi esteetön lupa. Vastaavasti näissä kunnissa on samalla vähennetty tavallisten henkilöautolupien määrää, joten lupien kokonaismäärät eivät ole kasvaneet. Päätöstä tehdessään ELY-keskus on ottanut huomioon, että erityisesti väestön ikääntyminen ja kuntien tarpeet edellyttävät aiempaa monipuolisempaa kalustotarjontaa. Vastaavasti Savonlinnaan on lisätty yksi henkilöautolupa ja vähennetty yksi esteetön taksilupa, jolloin lupien kokonaismäärä ei ole kasvanut. Päätöstä tehdessään ELY-keskus on ottanut huomioon kaupungin esille tuomat palvelutason puutteet.

ELY-keskus on lisäksi vähentänyt tavallisten henkilöautolupien enimmäismääriä Pertunmaalla, Punkaharjulla ja Varkaudessa yhdellä luvalla edelliseen vuoteen nähden. Syynä ovat mm. väestön väheneminen, korkea taksitiheys ja kysynnän väheneminen. Yritysten mahdollisuudet laadukkaiden taksipalvelujen tuottamiseen eivät saa heikentyä tarjonnan liian suuren määrän takia.

ELY-keskus on lisännyt Kuopioon, Siilinjärvelle ja Valtimolle yhden luvan ottaen huomioon taksien saatavuudessa ilmenneet ongelmat ja kuntien tarpeet.

Muissa kuin yllämainituissa kunnissa lupien enimmäismäärät ovat säilyneet ennallaan.

Vaikka taksien kokonaismäärä pysyy ennallaan edelliseen kiintiöpäätökseen verrattuna, voidaan lupia myöntää myös ensi vuonna, koska kuntien taksikiintiöissä on vielä vapaana olevia taksilupia. Taksikiintiöpäätös tulee voimaan 1.1.2012. Savonlinnaan liitettyyn Savonrantaan sekä Joensuuhun liitettyihin Enoon ja Pyhäselkään on vahvistettu  omat taksikiintiöt, myös Kuopioon liitettyyn Karttulaan ja Lapinlahteen liitettyyn Varpaisjärveen on vahvistettu omat taksikiintiöt. Tällä tavoin turvataan taksipalvelujen säilyminen myös näillä alueilla.

Uudet taksiluvat julistetaan haettavaksi tammi – helmikuussa.

Lisätietoja:

Liikenteen palvelupäällikkö Kari Hiltunen, p. 040 544 0061
lakimies Hannu Sorasalmi, p. 0400 180 233
lupa-asiantuntija Eija Eskelinen, p. 040 511 2860 
lupa-asiantuntija Päivi Juvonen, p. 040 717 6519