Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Itä-Suomen taksilupamäärissä lievää vähennystä

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2010 11:11 EET

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tänään tekemällään päätöksellä vahvistanut Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kuntien taksilupien enimmäismäärät. Päätöksessä on määrätty erikseen, kuinka moneen lupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset.

Lupien enimmäismääriä vahvistaessaan ELY-keskus on ottanut huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään vaikuttavat tekijät, kuten väestökehityksen, väestön ikärakenteen, taajama-asteen, anniskelupaikkojen määrän, matkustajaterminaalit sekä joukkoliikenteen palvelut. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä on otettu huomioon olemassa olevat lupamäärät ja niiden suhde asukaslukuun sekä ajosuoritteiden kehitys. Esteettömän kaluston tarjontaa määriteltäessä on otettu huomioon, että yleisillä taksiluvilla liikennöi myös esteettömiä autoja.

Kysyntä- ja tarjontatekijöiden vaikutusta lupakiintiöihin on arvioitu pitäen lähtökohtana taksipalvelujen hyvää saatavuutta sekä kaupunkimaisilla alueilla että maaseudulla kaikkien asiakasryhmien osalta. Erityisesti suurten kaupunkien ja kasvukeskusten kuntakohtaiset kiintiöt on pyritty vahvistamaan sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myös vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua.

ELY-keskus pitää tärkeänä, että takseja on riittävästi myös elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin. Lupamääriä vahvistettaessa on tämän vuoksi otettu huomioon kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet.

 

Päätöstä varten ELY-keskus on kysynyt kuntien näkemystä taksien riittävyydestä ja esteettömän kaluston tarpeesta sekä taksipalvelujen laadusta. Kuntia pyydettiin myös arviomaan mitä vaikutuksia mahdollisella joukkoliikenteen vähentämisellä on ollut taksipalvelujen kysyntään. Lisäksi tiedusteltiin, onko taksien saatavuudessa ollut ongelmia hiljaisen kysynnän aikoina. Kauppakamareilta kysyttiin näkemystä taksien riittävyydestä alueillaan sekä elinkeinoelämän kuljetustarpeista.

Kuntakohtaisten taksilupien yhteenlasketut enimmäismäärät ovat Etelä-Savossa 397 (vähennystä 6), Pohjois-Savossa 520 (vähennystä 3) ja Pohjois-Karjalassa 378 (lisäystä 1). Lupamäärän vähennys koko alueella on näin ollen 8 lupaa eli 0,6 %. Taksilupien kokonaismäärä alueella on 1295 ja taksitiheys 437 asukasta/taksi. Taksitiheyden muutokset viime vuodesta ovat hyvin pienet.    

Savonlinnaan, Outokumpuun, Polvijärvelle ja Tohmajärvelle on kuhunkin lisätty yksi esteetön lupa. Vastaavasti näissä kunnissa on samalla vähennetty tavallisten henkilöautolupien määriä, joten lupien kokonaismäärät eivät ole kasvaneet. Päätöstä tehdessään ELY-keskus on ottanut huomioon, että erityisesti väestön ikääntyminen ja kuntien tarpeet edellyttävät aiempaa monipuolisempaa kalustotarjontaa.

ELY-keskus on lisäksi vähentänyt tavallisten henkilöautolupien enimmäismääriä Heinävedellä, Joroisissa, Juvalla, Kerimäellä, Mäntyharjulla, Puumalassa ja Juankoskella kussakin yhdellä sekä Varkaudessa kahdella luvalla edelliseen vuoteen nähden. Syynä ovat mm. väestön väheneminen, korkea taksitiheys ja kysynnän väheneminen. Yritysten mahdollisuudet laadukkaiden taksipalvelujen tuottamiseen eivät saa heikentyä tarjonnan liian suuren määrän takia.

ELY-keskus on lisännyt Pieksämäelle ja Kiteelle kumpaankin yhden luvan ottaen huomioon taksien saatavuudessa ja palvelutasossa ilmenneet ongelmat. 

Muissa kun yllämainituissa kunnissa lupien enimmäismäärät ovat säilyneet ennallaan.

Vaikka taksien määrä pienenee edelliseen kiintiöpäätökseen verrattuna, voidaan lupia myöntää myös ensi vuonna, koska kuntien taksikiintiöissä on vielä vapaana olevia taksilupia. Taksikiintiöpäätös tulee voimaan 1.1.2011. Viime vuoden alussa Savonlinnaan liitettyyn Savonrantaan sekä Joensuuhun liitettyihin Enoon ja Pyhäselkään on vahvistettu  omat taksikiintiöt. Tällä tavoin turvataan taksipalvelujen säilyminen myös näillä alueilla.

Uudet taksiluvat julistetaan haettavaksi tammikuussa. Lupien myöntämisjärjestyksessä on tapahtunut muutoksia. Luvat tullaan myöntämään soveltuvuusvaatimukset täyttäville hakijoille siten, että etusijalla ovat ne hakijat, jotka hakevat lupaa yli 20 kilometrin päähän kuntakeskuksesta, ja sen jälkeen tulevat ensimmäisen taksiluvan hakijat.

 Lisätietoja:

liikenteen palvelupäällikkö Kari Hiltunen, p. 040 544 0061
lakimies Hannu Sorasalmi, p. 0400 180233
lupa-asiantuntija Toini Puustinen, p. 040511 2860
lupa-asiantuntija Päivi Juvonen, p. 040 717 6519