Valtioneuvosto

Jäteverosta ympäristövero -Jätteiden hyötykäyttöön kannustetaan

Lehdistötiedote   •   Syys 30, 2010 21:27 EEST

Hallitus esittää uutta jäteverolakia. Jäteveroa maksettaisiin niistä kaatopaikalle toimitettavista jätteistä, joiden hyötykäyttö olisi teknisesti ja ympäristöperusteisesti mahdollista. Myös yksityiset kaatopaikat tulevat jäteveron piiriin. Keräyspaperin siistauslietteen verottomuudelle haettaisiin Euroopan komission valtiontukilupaa.

Jäteveron ensisijaisena ympäristötavoitteena on jätteiden kaatopaikkakäsittelyn väheneminen ja hyötykäytön lisääminen. Jätteen tuottajia ja kaatopaikan pitäjiä kannustetaan jätteiden synnyn vähentämiseen ja jätteen hyödyntämistä edistäviin investointeihin ja toimintatapoihin. Vero voisi kannustaa myös yksittäisiä kotitalouksia vähän jätettä tuottaviin kulutuspäätöksiin.

Jäteveroa on kannettu Suomessa lähes 15 vuotta. Tänä aikana jätehuollon tilanne on muuttunut voimakkaasti. Ympäristösääntely on lisääntynyt, ja jäteala on kehittynyt ammattimaiseksi liiketoiminnaksi. Esiin on noussut uudenlaisia kilpailutilanteita ja niiden mukana kilpailuongelmia. Myös jätteiden hyödyntämismahdollisuudet ovat kehittyneet tässä ajassa.

Jäteveron tasoa korotettaisiin siten, että veroa olisi maksettava 40 euroa tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle vuoden 2011 alun jälkeen. Vuoden 2013 alussa veron määrä nousisi 50 euroon tonnilta jätettä. Tällä hetkellä jätevero 30 euroa tonnilta.

Määrällisesti suurimpia verollisia jätelajeja olisivat yhdyskuntajätteen lisäksi voimalaitosten sekä rauta- ja terästeollisuuden tuhkat ja kuonat, jätehuoltolaitosten jäte, metsäteollisuuden jätteet sekä rakentamisen jäte. Veron piiriin tulisivat myös muun muassa orgaanisen kemian prosessijätteet, romuajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkajäte sekä terveydenhoidon ja maa- ja metsätalouden jätteet.

Vero ei koskisi jätteitä, joille ei ole kaatopaikkasijoitusta korvaavaa teknistä hyödyntämis- tai käsittelyvaihtoehtoa tai joiden hyödyntämis- ja käsittelyvaihtoehdot eivät ole ympäristöllisesti kestäviä. Tällaisia ovat mineraalijäte, epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet tai maa-ainekset.

Veron piirissä olisivat kaikki, sekä yleiset että yksityiset kaatopaikat, joille sijoitetaan verolliseen jäteryhmään kuuluvaa jätettä. Jätteiden verollisuus ei siten perustuisi nykyisen jäteverolain mukaisesti siihen, toimitetaanko jätteet yleisille tai niihin rinnastetuille kaatopaikoille vai yksityisille kaatopaikoille tai läjitysalueille.

Nykyistä vastaavasti jäteveron alaisena kaatopaikkana ei pidettäisi jätteiden välivarastointialuetta, maankaatopaikkaa, kompostointialuetta eikä jätteen hyödyntämisaluetta. Veroa ei maksettaisi myöskään kaatopaikalla hyödynnettävästä jätteestä. Ongelmajäte rajattaisiin lain soveltamisalan ulkopuolelle.

Jäteveron tuotto vuonna 2009 oli noin 45 miljoonaa euroa. Esitetyt muutokset veropohjaan ja verotasoon lisäisivät valtion verotuloja keskipitkällä aikavälillä yhteensä noin 40 miljoonalla eurolla vuodessa. Täten jäteveron tuotto olisi jatkossa noin 90 miljoonaa euroa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alussa.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Katja Viertävä, puh. 09 160 33482