Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Janakkalan vesihuoltotyöt ovat valmiit

Lehdistötiedote   •   Marras 05, 2010 23:34 EET

Rakenteilla ollut Leppäkosken ja Turengin välinen yhdysvesijohdon lisäputkiyhteys on valmistunut. Saman vesihuoltotyön yhteydessä rakennettiin myös siirtoviemäri Tervakosken, Leppäkosken ja Turengin välille. Yhdysvesijohdon rakentaminen parantaa Turengin taajaman vesihuollon toiminta­var­muu­tta. Siirto­vie­mä­­rin avulla puolestaan keskitettiin Janakkalan jä­te­vedenpuhdistus Turenkiin. 

 

Rakennetun Leppäkoski - Turenki yhdysvesijohdon pituus on noin 9 km. Se liitettiin aiemmin ra­ken­net­tuun Tervakoski - Leppäkoski -yhdysvesijohtoon. Lisäputkiyhteyden kautta voidaan ottaa käyttöön Matinvuoren läheisyyteen suun­nit­teilla oleva uusi pohjavedenottamo, kunhan se saa tarvittavat luvat. Yhdysvesijohto varmistaa Tu­ren­gin taajaman noin 7 000 asukkaan sekä teollisuus- ja palvelutoiminnan vedensaannin ja mahdollistaa vesihuollon toi­mintavar­muu­den edelleen kehittämisen.

 

Vesihuoltotyön yhteydessä rakennettiin pituudeltaan 17 km:n mittainen siirtoviemäri Tervakosken, Leppäkosken ja Turengin välille. Siir­to­vie­mä­rin val­mis­tuttua Terva­kosken ja Leppäkosken jäteveden­puh­distamot lakkautetaan. 

 

Rakennetut runkojohdot mahdollistavat yhteisen vesihuollon järjestämisen vesihuoltolinjan varrella sijaitseville talouksille ja edistävät haja-asutuksen jätevesihuollon järjestämistä lain­sää­dän­nön ki­ris­­tyneiden vaatimusten edellyttämälle tasolle. Tällöin jätevesien vesistökuormitus pienenee huo­mat­tavasti. Turengin jätevedenpuhdistamolta tulee poistaa typpikuormitusta vähintään 70 % ja fos­fo­ri­kuor­mi­tusta vähintään 95 %.

Vesihuoltohankkeen ovat toteuttaneet yhteistyössä Hämeen ELY -keskus ja Janakkalan Vesi liikelaitos. Hankkeen rakennuttamisesta on vastannut Pirkanmaan ELY -keskus ja suunnittelusta FCG Planeko Oy. Urakoitsijana on toiminut urakkakilpailun voittanut Lakeuden Maan­ra­ken­nus Oy. Suunnittelu- ja rakennuttamiskuluineen hankkeen koko­naiskustannukset olivat noin 2,9 miljoonaa eu­roa, josta valtion osuus oli 30 % ja Janakkalan Vesi liikelaitoksen osuus 70 % euroa. Hankkeen ra­kentamistyöt aloitettiin marraskuussa 2009 ja ne valmistuivat marraskuussa 2010.

Lisätietoja

Ympäristöinsinööri Timo Virola, Hämeen ELY-keskus, puh.0500 624 928
Toimitusjohtaja Seppo Palmanto, Janakkalan Vesi liikelaitos, puh.0500 419 087

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680