INTERAVANTI OYJ

JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.1.2010 - 22.10.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 22, 2010 19:10 EEST

 Katsauskauden aikana konsernin liiketoiminta kehittyi odotetusti. Vuokrausaste
oli katsauskauden päättyessä 94 % (93). Konsernin taloudellisessa asemassa ei
ole tapahtunut merkittäviä muutoksia puolivuosikatsaukseen (julkaistu 30.7.2010)
verrattuna.

SIJOITUSOMAISUUS
Interavanti Oyj:n omistuksessa on 22.10.2010 sijoituskiinteistöjä yhteensä
63 544 m2 (63 781). Sijoituskiinteistöjen lisäksi omassa käytössä olevia tiloja
Suomessa on 246 m² (223). Vuokrattujen tilojen keskimääräinen nettotuotto on 8,7
% (8,6) ja kaikkien tilojen 8,1 % (8,0).

SUOMI
Interavanti Oyj:n omistuksessa Suomessa on sijoituskiinteistöjä yht. 21 313 m2
(21 336), joka on 34 % (33) koko sijoituskiinteistökannasta. Vuokrausaste on 85
% (86).

VIRO
Interavanti Oyj:n tytäryhtiö Varasto Estonia Oü:n omistuksessa Virossa on
logistiikkatiloja yht. n. 24 073 m2 (24 073), joka on 38 % (38) koko
sijoituskiinteistökannasta. Vuokrausaste on 98 % (97). Rakennusoikeutta on
jäljellä n. 7 000 m2.

PUOLA
Interavanti Oyj:n tytäryhtiö Varasto Poland SP. Z o.o.:n omistuksessa Puolassa
on logistiikkatiloja yht. n. 6 486 m2 (6 700), joka on 10 % (11) koko
sijoituskiinteistökannasta. Vuokrausaste on 100 % (100). Rakennusoikeutta on
jäljellä n. 35 000 m2.

UNKARI
Interavanti Oyj:n tytäryhtiö Warasto Hungary Kft:n omistuksessa Unkarissa on
logistiikkatiloja yht. n. 11 672 m2 (11 672), joka on 18 % (18) koko
sijoituskiinteistökannasta. Vuokrausaste on 100 % (100).

INVESTOINNIT
Unkarissa Interavanti Oyj:n tytäryhtiö Warasto Hungary Kft on tehnyt
muutosinvestoinnin, n. 0,2 milj. euroa, joka tulee takaisinmaksetuksi nykyisen
vuokrasopimuksen aikana. Suomessa on tehty perusparannustöitä Lahden
Sopenkorvenkadun kiinteistössä, n. 0,3 milj. euroa.

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yht. n. 0,5 milj. euroa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous 8.3.2010 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.- 31.12.2009 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle kyseiseltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että Interavanti Oyj:n
voittovaroissa olevat tappiot katetaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että varoja jaetaan
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,05 euroa osakkeelta eli yhteensä
485 160,30 euroa ja että vapaaseen oman pääomaan jätetään 5 341 383,56 euroa.
Varojen maksu alkoi 18.3.2010.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu 4 jäsentä. Hallituksen jäseniksi
yhtiökokous valitsi edelleen Lasse Jokisen, Pekka Saarenpään, Jorma Lindströmin
ja Veikko M Vuorisen.

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Samuli Perälä, KHT.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:ää siten, että sekä varsinainen
että ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön
internet- sivuilla. Kutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ja
viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään 9 päivää
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen hankkimaan
ja luovuttamaan omia osakkeita enintään 970 320 kpl. Omien osakkeiden hankintaa
ei ole käynnistetty.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 20 000 000 kpl uuden
osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusien osakkeiden
antamisohjelmaa ei ole käynnistetty.

OSAKKEENOMISTAJAT
Suurimmat osakkaat 22.10.2010 ovat Lasse Jokinen, joka yhdessä
määräysvaltayhtiönsä kanssa omistaa 49,5 % osakkeista ja äänistä sekä Veikko M
Vuorinen, joka omistaa 44,3 % osakkeista ja äänistä. Osakkaiden lukumäärä
21.10.2010 oli 361 (348).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Interavanti arvioi tilinpäätöksessään 2009, että vuonna 2008 alkanut
kiinteistötoimialan lasku on todennäköisesti saavuttanut pohjalukemat vuoden
2009 loppupuolella. Katsauskauden aikana toimialan näkymissä ei ole tapahtunut
merkittävää muutosta tilinpäätöshetkeen verrattuna.

Syyskuussa 2010 alkoi Interavanti Oyj:n ja Yrjö Wigren Oy:n allekirjoittaman
vaihtovelkakirjalainan vaihto-oikeus. Mikäli vaihto-oikeus käytetään
täysimääräisesti, johtaa se siihen, että määräysvalta Yrjö Wigren Oy:ssä siirtyy
Interavanti Oyj:lle. Interavanti Oyj ei ole käyttänyt vaihto-oikeuttaan.
Vaihto-oikeus päättyy 31.1.2011.

Interavanti Oyj osallistuu sähköenergiaa päästöttömästi tuottavaa laitteistoa
suunnittelevaan uuteen PowerTube Oy - nimiseen yritykseen toimien sen toisena
perustajana. PowerTube Oy:n osakekannan omistavat Interavanti Oyj (80 %) ja
keksinnön tehnyt yksityishenkilö (20 %). Interavanti Oyj on tukenut PowerTube
Oy:n kehityshanketta ja on vastannut sekä vastaa edelleen yhtiön hallinnosta.

PowerTube Oy:n tuotekehitysprojektiin liittyvä tietokonemallinnus ja siihen
liittyvä laskenta on valmistunut. Tulokset antavat aihetta jatkoselvityksiin ja
niiden perusteella on lähestytty mahdollisia yhteistyökumppaneita
jatkokehityssopimuksia silmällä pitäen.

Yhtiö on aloittanut Puolassa omistamansa maa-alueen II vaiheen rakentamisen
suunnittelun.

Yhtiö etsii edelleen kiinteistösijoituskohteita sekä osakkuuksia
kasvuyrityksistä.

TOIMINNAN RISKIT
Interavantin liiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat lähinnä asiakas- ja
rahoituskeskeisiä.

Loppuvuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen lama ja taloudellinen epävarmuus
heijastuvat myös Interavanti Oyj:n toimintaan siten, että yleisen taloudellisen
tilanteen heikentyminen ja pitkittyminen on vaikuttanut epäsuotuisasti yhtiön
asiakkaisiin ja sitä kautta voi vaikuttaa myös Interavanti Oyj:n
liiketoimintaan. Yhtiön ulkomailla sijaitsevat kohteet on vuokrattu
pitkäaikaisilla sopimuksilla vakavaraisille vuokralaisille. Interavantin
vuokrasopimukset Puolassa ja Unkarissa ovat euromääräisiä.

Yhtiö haluaa edelleen pitää maksuvalmiuden ja omavaraisuusasteen hyvänä ja
välttää kohtuuttomia riskejä.

Yhtiö otti vuonna 2008 18,0 milj. euron vaihtuvakorkoisen lainan. Katsauskauden
päättyessä lainaa on jäljellä 15,2 milj. euroa, josta 14,2 milj. euroa on
suojattu koronvaihtosopimuksella.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Katsauskaudella on ostettu vähäinen määrä kiinteistöjen saneeraustöitä ja
asiantuntijapalveluja lähipiiriin kuuluvilta tahoilta.

Katsauskauden aikana Joestoni Investeeringu AS on vuokrannut tilaa Varasto
Estonia Oü:ltä ja Varasto Estonia Oü on ostanut kiinteistön huoltoa ja
hallinnointia Joestoni Investeeringu AS:ltä, jonka omistaja kuuluu Interavantin
lähipiiriin.

AML:N 2:9 § MUKAISET ILMOITUKSET
Interavanti Oyj:lle ei tehty arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 § mukaisia
ilmoituksia ajalla 1.1.- 22.10.2010.

Arvopaperimarkkinalain muuttamisesta 9.2.2007 annetun lain 152/2007 perusteella
yhtiön koon (liikkeellä olevien osakkeiden arvo on alle 75 milj. euroa) huomioon
ottaen Interavanti Oyj antaa Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 C pykälän mukaiset
johdon osavuotiset selvitykset tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä
kuukaudelta osavuosikatsausten sijasta.

Tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Helsingissä 22.10.2010

Interavanti Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa: Veikko M Vuorinen
puh (09) 477 7220, 040 555 5511, fax (09) 4777 2240

JAKELU
NASDAQ OMX
keskeiset tiedotusvälineet
www.interavanti.fi


Source: Millistream