Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 1.11.2011

Lehdistötiedote   •   Marras 01, 2011 22:41 EET

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 1.11.2011 käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita:

Kaupungin kaavoitusohjelma hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Jyväskylän kaavoitusohjelman vuosille 2012–2014. Kaavoitusohjelman tavoitteena on asettaa painopistealueet lähivuosien maankäytön suunnittelulle ja kaavoitukselle. Kaavoitusohjelma perustuu kaupunkirakennepalveluiden strategioihin ja linjauksiin sekä maankäytön toteutusohjelmaan KymppiR2011. Kaavoitusohjelma esittelee kaupungin merkittävimmät kohteet, jotka ovat käynnissä tai joiden arvioidaan alkaviksi ohjelmakauden aikana.

Kaupunki kaavoittaa pääasiassa omaa raakamaataan. Yleiskaavoituksessa käynnissä olevat suunnittelutyöt ovat Jyväskylän kaupungin yleiskaava, Kangas, Korpilahden Raspio-Iloniemi ja Kauramäki-Eteläportti. Uusina kohteina käynnistyvät Jääskelän osayleiskaavan muutos ja Leppälahden kyläselvitys.

Asemakaavoituksessa pääpaino on uusien työpaikka-alueiden ja asuinkerrostalojen rakentamisen mahdollistamisessa. Tavoitteena ovat kaupunkirakenteen kannalta kestävät ratkaisut, jolloin aluekeskusten merkitys täydennysrakennuskohteina korostuu muun muassa olemassa olevan yhdyskuntatekniikan ansiosta.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2011/01111630.1/frmtxt352.htm

Raspio-Iloniemen osayleiskaavaehdotus hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Raspio-Iloniememen osayleiskaavaehdotuksen ja päätti esittää kaupunginhallitukselle sen asettamista julkisesti nähtäville.

Raspio-Iloniemen alue sijaitsee Päijänteen rannalla Korpilahden keskustan koillispuolella valtatie 9:n ja Vespuolentien molemmin puolin. Alueen laajuus on noin 900 hehtaaria ja rantaviivaa on yhteensä noin 17 kilometriä. Kaupunki omistaa alueella maata noin 100 hehtaaria, muutoin alue on yksityisten omistuksessa.

Suunnittelutyön tavoitteena on tarkastella Korpilahden keskustaajaman laajentumismahdollisuudet valtatien varrella ja suunnata asumista Päijänteen rannalle. Korpilahden maankäytön esiselvityksen 2008 mukaisesti alue on tärkeä keskustan kasvusuunta.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2011/01111630.1/frmtxt353.htm

Läntisen Palokärjen kaavaluonnos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Seppälänkankaalla sijaitsevan läntisen Palokärjen alueen asemakaavan laajennus- ja muutosluonnoksen asetettavaksi nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Kaava-alue sijaitsee Seppälänkankaalla Laukaantien länsipuolella. Kaavan tavoitteena on turvata teollisuus- ja yritystonttien tarjonta tulevina vuosina.

Kaava-alueen maanomistajia ovat Jyväskylän kaupunki ja Kiinteistö Oy Jyväskylän Logistiikka. Kaavoitettavan alueen kokonaispinta-ala on noin 137 hehtaaria, josta asemakaavan laajennusta on noin 129 hehtaaria. Huomattava osa suunnittelualueesta sijaitsee Seppälänkankaan pohjavesialueella, mikä asettaa vaatimuksia hulevesien käsittelyyn ja rakentamiseen yleensäkin.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2011/01111630.1/frmtxt354.htm

Lutakon sataman uusittu pysäköintialue maksulliseksi

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Lutakon sataman uuden pysäköintialueen muuttamisen maksulliseksi II-vyöhykkeen taksoilla ja aikarajoilla. Satamasta venepaikan lunastaneet saavat luvan ilmaiseen pysäköintiin veneilykaudella toukokuusta marraskuuhun. Jyväs-Parkki Oy valtuutetaan toteuttamaan tarvittavat laiteasennukset ja käynnistämään pysäköintimaksujen keräämisen heti, kun valmiudet siihen ovat kunnossa.

Pysäköintialueen muuttaminen maksulliseksi tehostaa pysäköintialueen käyttöä ja yhtenäistää kaupungin keskustan pysäköintijärjestelyjä.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2011/01111630.1/frmtxt361.htm

Asia 363 poistettiin esityslistalta. Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan voi lukea osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2011/01111630.1/index.htm

Kokouksen esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa:
http://www.jkl.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KARLTK&pvm=1%2e11%2e2011%2016%3a30%3a00

Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 311 8624, tom.nevanpaa[at]jkl.fi
- kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi