Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen avustukset rakennusperinnön hoitoon vuonna 2011

Lehdistötiedote   •   Kesä 07, 2011 15:05 EEST

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat  -vastuualue on jakanut rakennusperinnön hoitoon tarkoitetut vuoden 2011 avustukset. Haettujen ja myönnettyjen avustusten määrät maakunnittain olivat seuraavat:  

Maakunta

Haetut
avustukset
kpl

Haetut
avustukset
euroa

Myönnetyt
avustukset
kpl

Myönnetyt
avustukset
euroa

Kymenlaakso  

45

1 439 882

33

96 600

Etelä-Karjala  

 20

142 344

16

43 400

Yhteensä

65

1  582 226

46

140 000

Rakennusperinnön hoitoavustus on ympäristöministeriön hallinnonalan määräraha, jota ministeriö myönsi ELY-keskuksille (entiset alueelliset ympäristökeskukset) vuotta 2011 varten jaettavaksi yhteensä 2 350 000 €. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen osuus avustusmäärärahasta tänä vuonna oli 140 000 euroa.

Harkinnanvarainen avustus on tarkoitettu kulttuuriympäristön kannalta arvokkaiden rakennusten ja alueiden säilyttämiseen sekä suojelemiseen. Kunnostukset tulee tehdä rakennusten ja alueiden ominaispiirteet säilyttäen. Myönnetyn avustuksen osalta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan museoiden rakennustutkijat ohjaavat ja valvovat avustuskohteiden käytännön korjaus- ja kunnos­tustoimenpiteitä. Tarkemmat tiedot ja ohjeet yhteydenottoon ovat yksittäisissä päätöksissä.

Avustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia kunnostushankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Ensisijaisia avustuskohteita ovat ympäristöministeriön ohjeiden mukaan Museoviraston ja ympäristöministeriön Rakennettu kulttuuriympäristö - Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt - julkaisussa mainitut rakennukset ja alueet (tarkistettu luettelo RKY/2009, lähimpiä tietoja luettelon kohteista saa Museoviraston nettisivuilta www.nba.fi/tietopalvelut/valtakunnallisesti merkittavat rakennetut kulttuuriymparistot. Valtakunnalliseti merkittävien kohteiden lisäksi avustusta voidaan myöntää maakunnallisesti tai paikallisesti kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten kunnostamiseen. Avustusta voivat hakea yksityishenkilöt, kunnat ja muut yhteisöt. Hakuaika vuosittain päättyy lokakuun viimeinen päivä. Tieto ELY-keskukselle vuosittain jaettavasta avustusmäärärahasummasta saadaan ympäristöministeriöltä seuraavan vuoden maalis-huhtikuussa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen vuosittain tulevat hakemukset käsitellään ja arvotetaan ennen päätösten tekoa maakunnittain Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kulttuuriympäristön hoidon yhteistyöryhmissä. Kumpaankin ryhmään kuuluvat ELY-keskuksen edustajien lisäksi maakuntamuseoiden, maakunnan liittojen, ProAgrian sekä kuntien edustajia. Avustuspäätökset postitetaan hakijoille vuosittain viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Hakemuksia Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle vuoden 2011 jakoa varten tuli yhteensä 65 kpl. Kaikille hakijoille ei voitu tänäkään vuonna myöntää avustusta jaossa olevan määrärahan pienuuden vuoksi. Yksittäisten rakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen ohella avustusten jaossa huomiota kiinnitettiin, kuten aiemminkin, toimenpiteiden kiireellisyyteen sekä siihen onko kohteelle mahdollista hakea jotain muuta avustusta ja onko kohde sitä tänä vuonna saanut muilta tahoilta, esim. Museovirastolta tai jo aiempina vuosina entiseltä Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselta tai nykyiseltä ELY-keskukselta. Avustusta saamatta jääneistä hakemuksista osa käsitti mm. sellaisia kunnostustöitä, jotka eivät kuulu avustuksen piiriin kuten esim. rakennuksen tai rakennusosien huoltomaalaus. Maakuntien kulttuuriympäristön hoidon yhteistyöryhmien yhteisellä päätöksellä mittavia suurten taloyhtiöiden kunnostushankkeita ei myöskään ole määrärahojen vähäisyyden takia katsottu olevan mahdollista tukea. Sama koskee avustushakemuksia, joissa avustusta haettiin esim. taloyhtiöiden vuonna 2010 lakisääteisiksi tulleiden usealle vuodelle ajoittuvien korjaussuunnitelmien teettämiseksi.

Jaettujen yksittäisten avustussummien määrä vaihteli 500 ja 5000 euron välillä. Valtakunnallisesti merkittävien kohteiden osalta avustusta sai Kymenlaaksossa 12 kohdetta ja Etelä-Karjalassa 7 kohdetta. Loput muut 27 avustusta saaneet kunnostuskohteet olivat maakunnallisesti tai paikallisesti merkittäviä.

Tarvittaessa lisätietoja avustusta saaneista kohteista antaa arkkitehti Tuija Stam, puh. 040 76 75 473.