Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kaakkois-Suomen toimialakehitys

Lehdistötiedote   •   Helmi 01, 2011 15:02 EET

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on julkaissut ”Toimialakehitys Kaakkois-Suomessa” -raportin johon on koottu kehitysnäkymiä Kaakkois-Suomen suurimmista toimialoista. Aikajänne ulottuu vuosiin 2014-2015.

Julkaisu on tehty tukimateriaaliksi työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suunnitteluun. Toimialakehitystä tarkastellaan mm. työllisyyden kehityksen (ETLAn alue-ennuste), poistumien, selkeimpien muutostrendien ja esiin tulevien osaamistarpeiden kautta. Kaakkois-Suomen työvoiman lisäys on ennusteen mukaan melko vähäistä. Vuosien 2011 ja 2015 välillä työllisten määrä kasvaa Kymenlaaksossa 2 % ja Etelä-Karjalassa 1 % (koko maa 2 %). Vaihtelu toimialoittain on kuitenkin suurta.

Useat teollisuuden toimialat ovat supistuvia tai työllisyydeltään melko vakaita aloja. Kasvavat alat ovat harvassa, mutta esimerkiksi koneteollisuuteen povataan kasvua molemmissa maakunnissa.

Maaseutuelinkeinot tärkeitä

Maaseutuelinkeinojen merkitys on säilynyt alueella tärkeänä. Maatalouden työllisyys on ollut pitkään vähenevä, vähennys on kuitenkin ollut monia muita aloja tasaisempaa ja hitaampaa. Toimialan työllisten määrä vähenee lähivuosina vain 150:llä. Poistuma maatalouden työllisistä on muihin toimialoihin verrattuna suurta.

Rakennusteollisuus työllistää

Rakennusteollisuus on mittava toimiala sekä Kymenlaaksossa että Etelä-Karjalassa. Rakentaminen ei ole vähentynyt taantumassa niin paljon kuin pahimmillaan arvioitiin. Kaakkois-Suomen mittavat rata- ja tiehankkeet ovat osaltaan pitäneet yllä maanrakentamisen volyymia. Korjausrakentaminen on noussut merkittäväksi rakennusalan haaraksi. Myös liiketilojen investoinnit pitävät osaltaan rakennusalan työllisyyttä yllä tulevaisuudessa. Molempiin Kaakkois-Suomen maakuntiin ennustetaan kasvua sekä maa- ja vesirakentamiseen että talonrakentamiseen seuraavien vuosien aikana.

Kaupalle menestystä Venäjältä

Kaupan ala on menestynyt taantuman aikana monia muita aloja paremmin ja toimiala on viime aikoina ollut kasvussa. Arvion mukaan kaupan tuotannon arvonlisäys tulee kasvamaan vuosina 2010–2014 Kymenlaaksossa noin 13 % ja Etelä-Karjalassa 10 % - Kymenlaakson osuus vastaa maan keskiarvoa. Venäläisten yhä kasvavaan matkailuun liittyvän kaupan myönteisen kehityksen uskotaan jatkuvan. ETLAn ennusteen mukaan molempiin Kaakkois-Suomen maakuntiin luvataan vain pientä työllisten määrän nousua tulevina vuosina. Nousu on noin prosenttiyksikön luokkaa (koko maa 2 %). Kaupan alalla poistuman suhteellinen osuus on keskimääräistä pienempää.

Vahvaa uskoa matkailuelinkeinoissa

Etelä-Karjalassa majoitus- ja ravitsemistoiminnassa työllisten määrä on pysynyt suhteellisen tasaisena viime vuodet. Sen sijaan Kymenlaaksossa työllisten määrä on vähentynyt. Työllisten määrän ei ennusteta kasvavan, vaan se pysyy melko vakiona molemmissa maakunnissa. Kuitenkin Kaakkois-Suomessa on vahva usko matkailun sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan kasvuun. Matkailun merkitys on kasvamassa erityisesti Etelä-Karjalassa. Matkailussa on viime aikoina näkynyt piristymisen merkkejä. Tilastokeskuksen majoitustilaston lokakuussa 2010 julkaistun ennakkotiedon mukaan matkailijoiden yöpymisten määrä nousi molemmissa maakunnissa selvästi verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Suurin osa kasvusta selittyy ulkomaalaisten lisääntyneillä yöpymisillä.

Kuljetus ja varastointi merkittävä työllistäjä

Kuljetus ja varastointi ovat Kaakkois-Suomen merkittäviä toimialoja. Lähitulevaisuudessa Etelä-Karjalassa ennustetaan työllisten määrän pysyvän lähes samalla tasolla, sen sijaan Kymenlaaksossa on luvassa hieman kasvua. Poistuman osuus kuljetus- ja varastointialan työllisistä on noin viidennes. Kaakkois-Suomessa uskotaan toimialan pitkän tähtäyksen menestykseen. Liikenne- ja tavaramäärät ovat viime kuukausina kasvaneet mm. satamissa ja tieliikenteessä. Rata- ja maantieliikenne hyötyvät meneillään olevista investoinneista. Ainakin metsäteollisuuden vientivirtojen ennustetaan kulkevan tulevaisuudessa nykyistä enemmän muodostettavan suursataman kautta.

Hyvinvointipalvelut suurin toimiala

Sosiaali- ja terveysalan sekä hyvinvointipalveluiden toimiala on sekä Kymenlaaksossa että Etelä-Karjalassa selvästi suurin yli viidenneksen osuudellaan kaikista toimialoista – on kuitenkin huomioitava, että ETLAn luokitus sisältää myös koulutuksen. Toimialalle ei ennusteta kasvua, vaan työvoiman määrä pysyy vakaana molemmissa maakunnissa. Työvoiman poistuma pelkästään sosiaali- ja terveyspalveluista on määrällisesti suurta. Vuosina 2007–2015 siirtyy eläkkeelle arvioilta 28 % toimialan työntekijöistä. Määrällisesti poistuma Kymenlaaksossa merkitsee noin 370 ja Etelä-Karjalassa 260 henkilöä joka vuosi.

Liike-elämän palveluihin lasketaan mm. liike-elämän hallinnolliset palvelut, tekniset palvelut, mainospalvelut, työvoiman ja henkilökunnan hankinta, etsivä- ja turvallisuuspalvelu, siivous sekä muut liike-elämän palvelut. Liike-elämän palvelujen kasvu Etelä-Karjalassa on ollut tasaista, mutta Kymenlaakson työllisten määrä on vaihdellut enemmän. Nykyisellään liike-elämän palvelut työllistävät noin 8 600 kaakkoissuomalaista. Myös tulevaisuus näyttää myönteiseltä. ETLA arvioi alan työllisyyden kasvavan selvästi molemmissa maakunnissa.

Muillakin aloilla hiven kasvua

Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut-toimialalle luetaan kuuluvaksi mm. ympäristönhuolto, järjestötoiminta, virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta sekä työnantajakotitaloudet. Työllisten määrä on noussut koko 2000-luvun Kymenlaaksossa. Etelä-Karjalassa vuosituhannen alun tasaisten vuosien jälkeen työllisten määrä on lähtenyt maltilliseen nousuun. Lähivuosina Etelä-Karjalassa ennustetaan työllisten määrän kasvavan lähes 200:lla, sen sijaan Kymenlaaksossa on luvassa selvempää kasvua (noin 350 henkilöä). Poistuman osuus toimialan työllisistä on Kaakkois-Suomessa noin neljänneksen luokkaa. Toimiala on todennäköinen kasvuala, kun yksilöllistymisen kasvu ja väestön ikääntyminen luovat kasvumahdollisuuksia.

Linkki julkaisuun