Eduskunta

Kansallisten parlamenttien enemmistö valmis seuraamaan puitesopimuksen täytäntöönpanoa

Lehdistötiedote   •   Loka 26, 2010 19:00 EEST

Eduskunnan suuren valiokunnan valtuuskunta osallistui Euroopan unionin kansanedustuslaitosten yhteistyöelimen COSAC:in kokoukseen Brysselissä 24.–26. lokakuuta. Kokouksessa käsiteltiin mm. toimielinten välisiä suhteita, talouspolitiikan koordinaation tehostamista ja kestävän kehityksen tavoitteiden suhdetta EU 2020 strategian kanssa.

Suomen valtuuskuntaan kuuluivat suuren valiokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd.), varapuheenjohtajat Eero Akaan-Penttilä (kok.) ja Antti Kaikkonen (kesk.) sekä jäsenet Sari Palm (kd.), Timo Juurikkala (vihr.) ja Matti Kauppila (vas.) Kokouksessa edustettuina olivat EU-jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien lisäksi Euroopan parlamentti. Myös komission puheenjohtaja Barroso ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy osallistuivat kokoukseen.

Yhdeksi keskeiskeksi teemaksi kokouksessa nousi kansallisten parlamenttien ja COSAC:n rooli sekä EU-toimielinten välinen tasapaino. Puheenvuoroissa viitattiin runsaasti Suomen esitykseen sisällyttää loppuasiakirjaan kriittinen kannanotto Euroopan parlamentin ja komission välisestä puitesopimuksesta. Suuren valiokunnan puheenjohtaja Tuomioja painotti, että puitesopimus muuttaa toimielinten tasapainoa Lissabonin sopimuksen hengen vastaisesti. Tästä seuraa, että sen soveltamisen oikeudellisia kysymyksiä on jatkossa arvioitava tapauskohtaisesti. Tässä työssä kansallisilla parlamenteilla ja tätä kautta myös COSAC:lla on selkeä rooli. Suomi oli ehdottanut loppuasiakirjaan myös mainintaa talouspolitiikan koordinaatiosta. Suomi painotti, että asiassa on tärkeää varmistaa asian perusteellinen valmistelu ja parlamentaarinen valvonta kansallisesti ja EU-tasolla. Suomen ehdotukset saivat laajan kannatuksen ja loppuasiakirja muotoiltiin pitkälti Suomen esitysten pohjalta.

Maanantaina COSAC:ssa käytiin myös perusteellinen keskustelu siitä, onko kestävän kehityksen tavoite riittävästi integroitu EU 2020 -strategian tavoitteisiin. Suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Kaikkonen peräänkuulutti tarvetta vahvistaa energiasisämarkkinoita ja korosti uusiutuvien energialähteiden merkitystä. Kysymys ei ole pelkästään ympäristöhyödyistä, vaan vahvemmasta taloudesta ja vihreämmistä työmarkkinoista. Kestävä kehitys edellyttää globaaleja toimia, joiden osalta EU:n on osoitettava johtajuutta. Keskustelussa Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan parlamentaarisesta valvonnasta suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Akaan-Penttilä puolestaan nosti esille tarpeen vahvistaa tämän politiikkalohkon valvontajärjestelmiä, mutta tämän on tapahduttava ennen kaikkea kansallisella tasolla. Kansallisten parlamenttien on johdettava EU-tasolla tapahtuvaa vuoropuhelua. Kaiken vuoropuhelun - ollakseen hyödyllistä - on tuotava lisäarvoa kansallisella tasolla käytävälle keskustelulle.

Tiistaina COSAC keskusteli komission puheenjohtaja Barroson ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuyn kanssa talouspolitiikan koordinaation tehostamisesta, EU-toimielimien välisistä suhteista ja Eurooppa 2020 -strategiasta. Puheenvuorossaan kansanedustaja Juurikkala peräänkuulutti tarvetta huomioida paremmin Itämeren ympäristökysymykset yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa. Vastauksessaan Barroso totesi, että Itämeri on komission yksi prioriteetti. Talouspolitiikan koordinaation osalta kansanedustaja Palm totesi, että samalla kun huolehditaan julkistalouden tasapainosta, on huolehdittava eurooppalaisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja kunnioitettava kansallisten parlamenttien budjettivaltaa.