Valtioneuvosto

Kansliapäälliköt pohtivat eriytyvää aluekehitystä ja kansalaisten tasapuolista kohtelua - keskustelu jatkuu otakantaa.fi:ssä

Lehdistötiedote   •   Marras 01, 2010 23:35 EET

Valtioneuvoston kansliapäälliköt pohtivat maanantaina 1. marraskuuta kokouksessaan aluekehityksen tulevaisuutta ennen kaikkea kansalaisten tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Aiheesta alustivat työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen ja sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen.

Kansliapäälliköt pitivät aluekehityksen haasteita kaikille hallinnonaloille yhteisinä. Siksi on erittäin tärkeää, että ministeriöt tekevät entistäkin tiiviimpää yhteistyötä. Kaikkien hallinnonalojen on tunnistettava maan erilaiset alueet ja kyettävä muotoilemaan toimensa alueiden kehittämistarpeiden pohjalta.

Alueiden kehittämisen tavoitteena on edistää alueiden kansainvälistä kilpailukykyä, pienentää alueiden välisiä kehityseroja, turvata kansalaisten peruspalvelut ja yhteydet koko Suomessa. Lähtökohtana on alueiden omiin vahvuuksiin ja osaamiseen perustuva erikoistuminen ja rajapinnat, toimijoiden välinen yhteistyö ja verkottuminen sekä alueiden kesken että kansainvälisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan edellytykset tasapainoiselle aluekehitykselle ovat hyvät. Tämä edellyttää, että päätökset kyetään tekemään nopeasti, kun muutokset toimintaympäristössämme on havaittu. Rakennemuutoksiin on reagoitava nopeasti ja muutosten on tapahduttava hallitusti. Rakennemuutokset voi nähdä myös myönteisesti, sillä ne antavat uusia mahdollisuuksia.

Erityisesti ilmastonmuutoksen haasteet edellyttävät sitä, että maan aluerakenteen hajakeskittymistä kehitetään hallitusti ja kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne tiivistetään. Metropolialueella, suurilla kaupunkiseuduilla, pienillä ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla ja näiden ulkopuolisella maaseudulla on kaikilla oma merkityksensä kehitettäessä kestävästi kansantaloutta ja maan aluerakennetta.

Vahvistamalla elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten, julkisen hallinnon toimijoiden ja eri alueiden asukkaiden verkostoitumista voidaan parantaa edellytyksiä alueiden menestykselle ja hallita aluekehitystä. Kaiken osaamisen ei tarvitse sijaita omalla alueella.

Maaseutu ja erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomi saavat uusia kehitysmahdollisuuksia luonnonvaroista, kaivostoiminnasta, biotaloudesta ja uusiutuvan energian lisäämisestä sekä matkailusta.

Poliisin ja pelastustoimen hälytyspalvelut pitää turvata tasapuolisesti koko maassa

 

Kansliapäällikkö Viljasen mukaan turvallisuuden tunteen ylläpitäminen ja riittävien turvallisuuspalvelujen tuottaminen harvaan asutuilla alueilla ovat tulevaisuuden haasteita.

Ikääntyneiden suhteellinen osuus väestöstä kasvaa nopeasti. Ikääntyneet kokevat muuta väestöä enemmän turvattomuutta. Harvaan asutuilla alueilla ikääntyneiden suhteellinen osuus väestöstä on korkea ja kasvaa edelleen.

Maahanmuuttajien kotouttaminen ja siihen liittyvien palvelujen tuottaminen ovat haaste niin pienille kuin suurille kunnille. Maahanmuuttajat keskittyvät tietyille alueille. Erityisen ongelmallisia ovat vuokra-asuntovaltaiset alueet, joissa asuu paljon maahanmuuttajia ja tuen tarpeessa olevaa muuta väestöä.

Suomessa kehitys on vielä mahdollista kääntää parempaan suuntaan, mutta tämä vaatii tehokasta yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelua yhteistyössä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten kanssa.

Tulevaisuuden turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen kannalta keskeistä on hälytyspalvelujen nopea saatavuus. Harvaan asutuilla alueilla palvelujen tuottaminen vaatii yhä enemmän yhteistyötä eri viranomaisten välillä ja järjestöjen kanssa. Sopimuspalokuntien toiminnan turvaaminen on pelastustoimen hälytystehtävien hoitamisen kannalta keskeistä. Sopimuspalokunnat lähtevät ensimmäisenä liikkeelle hälytystehtävissä alueella, joka kattaa 90 % maan pinta-alasta ja yli 46 % asukasluvusta.

Jatka keskustelua aiheesta otakantaa.fi:ssä

 

Keskustelu aiheesta jatkuu valtionhallinnon otakantaa.fi-foorumilla. Se on avoinna 1.-15.11.2010. Keskustelun annista raportoidaan seuraavalle kansliapäällikkökokoukselle, joka pidetään 13. joulukuuta.

Keskustelua halutaan herättää erityisesti seuraavista näkökulmista:

1. Miten alueiden elinvoimaa voidaan edistää?

2. Miten mielestäsi parhaiten voitaisiin hoitaa sellaisten alueiden palvelut, joissa eläkkeellä/yli 65-vuotiaiden määrä on huomattavan suuri (yksi eläkeläinen per yksi työikäinen)?

3. Miten ikääntyneiden turvallisuuspalveluita tulisi tulevaisuudessa kehittää? Miten turvallisuusviranomaiset ja järjestöt voisivat tehdä nykyistä tiiviimpää yhteistyötä harvaan asutuilla alueilla?

 

Lisätietoja: kansliapäällikkö Erkki Virtanen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 010 606 3502 ja kansliapäällikkö Ritva Viljanen, sisäasiainministeriö, p. 071 878 8203

Lisää aiheesta verkossa:

 

 

Lisää aiheesta:

Otakantaa.fi:
http://www.otakantaa.fi

Alueiden kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla:
http://www.tem.fi/index.phtml?s=2071

Sisäasiainministeriön tulevaisuuskatsaus:
http://www.intermin.fi/julkaisu/252010

Sisäisen turvallisuuden ohjelma:
http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/turva/home.nsf