Liikennevirasto

Katriinantien sillan rakentaminen alkoi

Lehdistötiedote   •   Helmi 01, 2011 14:39 EET

Kehäradan yli kulkevan Katriinantien sillan rakennustyöt aloitettiin tammikuussa 2011 Vantaan Viinikkalassa.

Urakkaan sisältyy sillan rakentamisen lisäksi vanhan Katriinantien alikulkukäytävän purkaminen, Katriinantien parantaminen 900 metrin matkalla, Tikkurilantien yli menevän Katriinantien risteyssillan ja kevyen liikenteen alikulkusillan rakentaminen sekä lisäksi muita maanrakennustöitä muun muassa 111 metriä pitkän paalulaatan rakentaminen. Paalulaatan alle juntataan noin kaksi kilometriä teräsbetonipaaluja.

Töistä aiheutuu häiriöitä tieliikenteelle, kun se joudutaan pysäyttämään räjäytysten vuoksi muutamaksi minuutiksi. Lisäksi paalutus ja louhintatöistä aiheutuu ympäristöön melua ja tärinää.

Urakoitsija on Graniittirakennus Kallio Oy. Urakkasumma on noin 2,9 miljoonaa euroa (alv 0) ja työt valmistuvat kesäkuussa 2012.

Liikennevirasto rakennuttaa Kehärataa yhteistyökumppaneinaan Vantaan kaupunki ja Finavia Oyj. Liikennöinti Kehäradalla alkaa kesäkuussa 2014.

Lisätietoja: Liikennevirasto, projektipäällikkö Maija Salonen, p. 020 637 3834

 

MEDDELANDE 1.2.2011

Katrinevägens bro har börjat byggas

Katrinevägens bro över Ringbanan i Vinikby i Vanda började byggas i januari 2011.

Övriga åtgärder, utöver brobygget, som hör till entreprenaden är att riva Katrinevägens gamla gångtunnel, att förbättra Katrinevägen på en sträcka av 900 meter, att bygga Katrinevägens korsningsbro över Dickursbyvägen och en underfart för gång- och cykeltrafiken samt övriga jordbyggnadsarbeten, bl.a. byggandet av ett 111 meter långt påldäck. Under påldäcket slås det ner cirka två kilometer pålar av armerad betong.

Arbetena orsakar störningar i vägtrafiken, då denna måste stoppas för några minuter på grund av sprängningar. Pålningen och borrningarna ger också upphov till buller och vibrationer i omgivningen.

Entreprenören är Graniittirakennus Kallio Oy. Entreprenadsumman uppgår till cirka 2,9 miljoner euro (moms 0) och arbetet slutförs i juni 2012.

Trafikverket låter bygga Ringbanan med Vanda stad och Finavia Abp som samarbetspartner. Ringbanan börjar trafikeras i juni 2014.

Ytterligare uppgifter: Trafikverket, projektchef Maija Salonen, tfn 020 637 3834

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi