Liikennevirasto

Kehäradan ja pääradan liitoskohdan rakentaminen alkaa

Lehdistötiedote   •   Helmi 02, 2011 14:24 EET

Pääradan ylitse menevän Koivukylän rautatieristeyssillan rakentaminen alkaa Koivukylässä Vantaalla viikolla 6.

Urakan toteuttaa Kesälahden Maansiirto Oy. Urakkahinta on noin 19 miljoonaa euroa (alv 0) ja rakennustyöt valmistuvat vuoden 2012 loppuun mennessä.

Urakkaan kuuluu sillan lisäksi pääradan itäisimmän raiteen rakentaminen ja liitostyöt sekä itäisen keskiraiteen siirto, ratapenkereiden ja -rakenteiden sekä päällysrakenteen rakentaminen. Lisäksi tehdään  tavanomaisia maanrakennustöitä, kuten kaivuu, täytöt, louhinnat ja vihertyöt. Radan alle rakennetaan paalulaattaa noin 11 500 neliömetriä ja sen alle juntataan 65 kilometriä teräsbetoni- ja teräsputkipaaluja. Myös johtosiirrot ja olemassa oleviin rakenteisiin liittyvät muutostyöt kuuluvat urakkaan. Sähköradan pylväsperustusten ja opastimien perustusten rakentaminen ja asennus kuluvat niin ikään urakkaan.

Töistä aiheutuu ympäristöön melua ja tärinää. Maantieliikenteelle työt eivät aiheuta mainittavaa häiriötä, sen sijaan junaliikenteelle aiheutuu poikkeusjärjestelyitä kesäkuusta 2011 vuoden loppuun asti. Junaliikenteelle häiriötä aiheuttavat työt tehdään pääasiassa viikonloppuisin ja öiseen aikaan.

Liikennevirasto rakennuttaa Kehärataa yhteistyökumppaneinaan Vantaan kaupunki ja Finavia Oyj. Liikennöinti Kehäradalla alkaa kesäkuussa 2014.

Lisätietoja: Liikennevirasto, projektipäällikkö Maija Salonen, p. 020 637 3834

 

MEDDELANDE 2.2.2011

Arbetet med att ansluta Ringbanan till stambanan har påbörjats

Björkby järnvägskorsningsbro över stambanan börjar byggas i Björkby i Vanda vecka 6.

Entreprenaden utförs av Kesälahden Maansiirto Oy. Entreprenadsumman uppgår till cirka 19 miljoner euro (moms 0) och byggnadsarbetet blir färdigt senast i slutet av 2012.

Till entreprenaden hör utöver bron att bygga och ansluta stambanans östligaste spår samt att flytta det östra mittspåret och bygga banvallar och -konstruktioner samt överbyggnaden. Dessutom görs normala jordbyggnadsarbeten såsom grävningar, utfyllnad, sprängningar och grönarbeten. Under banan byggs cirka 11 500 kvadratmeter påldäck och under det slås det ner 65 kilometer pålar av stålrör och armerad betong. Till entreprenaden hör också att flytta ledningar och ändra befintliga konstruktioner, liksom även att bygga och installera den elektrifierade järnvägens grundkonstruktioner för stolpar och signaler.

Arbetena ger upphov till buller och vibrationer i omgivningen. Arbetena orsakar inga nämnvärda störningar i landsvägstrafiken, men däremot nog specialarrangemang för tågtrafiken från juni 2011 till slutet av året. Sådana arbeten som orsakar störningar i tågtrafiken utförs främst nattetid och under veckoslut.

Trafikverket låter bygga Ringbanan med Vanda stad och Finavia Abp som samarbetspartner. Ringbanan börjar trafikeras i juni 2014.

Ytterligare uppgifter: Trafikverket, projektchef Maija Salonen, tfn 020 637 3834.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi