Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kehittämishankkeita Kaakkois-Suomen parhaaksi

Lehdistötiedote   •   Syys 06, 2010 19:45 EEST

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt alkuvuonna 2010 rahoituspäätöksen 16 kehittämishankkeelle. Näiden hankkeiden yhteenlaskettu kokonaiskustannusarvio 3,9 miljoonaa euroa, josta EU:n ja valtion tuen osuus on 2,2 miljoonaa euroa.

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 1.1. – 30.6.2010 rahoittamista hankkeista 6 on Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoitettavia kehittämishankkeita (tuki 1,2 milj.€), 5 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavia kehittämishankkeita (tuki 0,6 milj.€) ja 5 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kehittämishankkeita (tuki 0,4 milj.€).

 

ESR-hankkeilla sosiaalista kestävyyttä Kaakkois-Suomeen

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoittamista Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeista Kouvolan kaupungin OTE Ammattiin – KIINNI Elämään – hanke luo mallin erityistä tukea tarvitsevien nuorten ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja toteuttamiseen. Hankkeessa testataan tuetun oppisopimuskoulutuksen toteutumista käytännössä.

 

Tuetuista ESR-hankkeista kolme keskittyy maahanmuuttajien työllistymiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn mm. muokkaamalla valtaväestön asenteita monikulttuurisuudelle myönteisemmäksi, järjestämällä maahanmuuttajille neuvontaa ja helpottamalla rekrytointia. Lisäksi työttömien työnhakijoiden valmiuksia parannetaan ja opintoihin liittyvää harjoittelua kehitetään omilla hankkeillaan. 

EAKR-ympäristöhankkeilla tuetaan kestävää kehitystä

 

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen toimintalinjalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus on rahoittanut tänä vuonna mm. Kymenlaakson tuulivoimaselvitystä, jossa kartoitetaan tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueita rannikon lisäksi myös sisämaasta. Tulokset toimivat maakuntakaavan tausta-aineistona.

VEJÄ-hankkeella parannetaan veneilyn jätehuoltoa itäisellä Suomenlahdella. Lisäksi hankkeena tehdään Vuoksen matkailullisen virkistyskäytön yleissuunnitelma, perustetaan Kymenlaakson energia-/eko-toimisto ja parannetaan alueen ekotehokkuuta sekä tutkitaan Pien-Saimaan pumppaamokohteita.

Maaseudun kehittämiseksi koulutushankkeita

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tukee maaseudun elinvoimaisuutta mm. erilaisilla koulutushankkeilla. Esimerkiksi sikatalousyrittäjien koulutushankkeessa keskitytään tuottajien ammatillisten ja yrittäjätaitojen vahvistamiseen. Mukana on vahvasti myös lähiruoka- ja pellolta pöytään - ajattelu.

ProAgria Etelä-Karjalan toteuttamassa maisemanhoidon yrittäjyys- hankkeessa keskitytään yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien maisemanhoito- ja yrittäjäosaamisen parantamiseen. LTY puolestaan selvittää metsäenergian käytön liiketoimintamahdollisuuksia.

Kaakkois-Suomen viljasektoria kehitetään rahoittamalla maaseuturahastosta Agropolis Oy:n toteuttamaa selvityshanketta, jossa laaditaan toimintasuunnitelma viljaklusterin muodostamisesta alueelle. SOCOM ry selvittää maaseudun hyvinvoinnin tarpeita ja resursseja Kaakkois-Suomessa.

Tänä vuonna rahoitusta vielä tarjolla hyville hankkeille

Rahoitettavia hankkeita haetaan jatkuvalla haulla, joten hanke-esityksiä ja hankehakemuksia voi toimittaa ELY -keskukselle koko ajan. Lisäksi järjestetään kohdennettuja hakuja. Yrityskohtaisia ja maatilakohtaisia avustuksia myönnetään sekä jatkuvasti että tiettyjen hakuaikojen puitteissa.

Maaseutuohjelmarahoitusta on vielä jäljellä noin 7,7 milj. euroa ja toimintaryhmien ohjelmarahoitusta noin 1,8 miljoonaa euroa. Kaakkois-Suomen ESR-rahaa on jäljellä noin 250 000 euroa, minkä lisäksi rahoitusta on saatavissa valtakunnallisista ohjelmista. EAKR-rahoitusta on jäljelä Etelä-Karjalassa noin 600 000 euroa. Kymenlaaksossa ympäristöpuolen EAKR-rahoitus on tältä vuodelta lähes varattu.

ESR-rahoitus on tarkoitettu yrittäjyyden, osaamisen ja työllisyyden edistämiseen. Rahoituskohteena on mm. nuorten työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista tukevien palvelujen kehittäminen.

EAKR-toimenpideohjelman ympäristöhankkeissa tukea saa alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämiseksi. Kaakkois-Suomen ELY-keskus toivoo hankkeita erityisesti seuraaviin teemoihin: matkailua, työllisyyttä ja alueen vetovoimaa edistävien kulttuuri- ja luontokohteiden kunnostaminen ja hoito, luontomatkailuun liittyvien palvelurakenteiden parantaminen, uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen ja ilmastonmuutokseen liittyvät hankkeet.

Maaseudun toimijoilla on mahdollisuus hakea rahoitusta maaseutuohjelmasta maaseudun elinkeinojen kehittämiseen, maaseudun yrittäjien koulutukseen sekä yhteisöllisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Maaseuturahoitusta on mahdollisuus saada myös yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin.

 

Liitteenä on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 1.1. - 30.6.2010 rahoittamat EU-kehittämishankkeet  (ei yrityskohtaisia hankkeita). ESR- ja EAKR-hankkeista löytyvät tarkemmat kuvaukset www.eura2007.fi –sivulta RR-tietopalvelusta (haku mm. projektikoodin tai alueen mukaan). Maaseutuohjelmasta rahoitetuista hankkeista löytyy listaus internetsivuilta www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi-> Tehtävät ja toiminta -> Projektit ja hankkeet.

Lisätietoja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa antavat:
rahoituskoordinaattori Merja Rossi, puh. 040 761 3565
rahoituskoordinaattori Pirjo Pöllönen, puh. 040-5296 921
ylitarkastaja Antti Puhalainen, puh. 040 778 9905