Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kemijärven tuulipuistohankkeiden ympäristövaikutusten arviointia täydennettävä

Lehdistötiedote   •   Marras 07, 2011 12:36 EET

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY-keskus) on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Kemijärven tuulipuistohankkeiden ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus). Lapin ELY-keskus katsoo, että YVA-selostus on riittämätön eikä hanke ole kaikilta osin toteuttamiskelpoinen.

Oxford Intercon Finland Oy suunnittelee kolmen tuulivoimapuiston rakentamista Kemijärvelle. Tuulivoimapuistot sijoittuisivat Kemijärven kaupungin itäpuolelle Kangaslamminvaaran ja Untamovaaran alueille ja eteläpuolelle Kuusivaara-Mömmövaaran alueille.

Lapin ELY-keskus pitää arviointiselostuksen selvänä puutteena sitä, että tuulipuistoalueilla on tehty selvityksiä vain vähän tai ei ollenkaan ja käytetyt menetelmät ovat puutteelliset. Keskeiset tiedot on hankittu muista tuulivoimahankkeista Suomesta ja ulkomailta hyvin erilaisista olosuhteista. Näistä syistä johtuen selvitykset ja vaikutusten arviointi ovat jääneet puutteellisiksi porotalouden, linnuston ja yhdyskuntarakenteen sekä tuulivoimarakentamisen sosiaalisten vaikutuksien osalta.  Porotalouden osalta ei esimerkiksi voida sanoa, millä tuulipuistoalueella tuulivoimarakentamisen vaikutukset ovat merkittävimmät. Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutusten mallinnuksessa on myös puutteita ja muutoksia kuvaavia havainnekuvia on esitetty liian vähän mm. Rytilahden kylästä, Räisälän kylästä ja Soppelan kylän Kaisanlahdelta.

Yhteysviranomainen katsoo myös, että sähkönsiirtokapasiteettiin nähden Kangaslamminvaaran ja Untamovaaran tuulipuistoalueilla tuulivoimaloiden määrä on liian suuri sekä vaihtoehdossa VE1 että vaihtoehdossa VE2. Alueella on lisäksi uhanlaisen lintulajin reviiri ja merkittäviä vanhojen metsien luontoarvoja, mistä syistä nämä tuulipuistoalueet ovat vain osittain toteuttamiskelpoisia.

Jotta YVA-asetuksen mukaiset sisällölliset vaatimukset täyttyisivät, hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusta tulee täydentää lausunnossa osoitetuilla lisäselvityksillä ja muilla korjauksilla. Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiselostuksen, asettaa sen nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.

Lapin ELY-keskus ja Oxford Intercon Finland Oy ovat pitäneet asiasta neuvottelun, jossa on sovittu YVA-selostuksen täydentämisestä ja muista tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Kemijärven tuulipuistohankkeiden perustiedot

Oxford Intercom Finland Oy suunnittelee kolmen tuulipuistoalueen rakentamista Kemijärvelle. Tuulipuistot sijoittuisivat Kangaslamminvaaran alueelle 20 km Kemijärveltä itään Kemijärvi–Kuusamo -maantien (E5-tie) pohjoispuolelle ja Untamovaara alueelle samalle seudulle maantien eteläpuolelle sekä Kuusivaara–Mömmövaaran alueelle, joka sijaitsee noin 28 kilometriä Kemijärven eteläpuolella. Vaihtoehdossa 1 (VE1) on 30 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho olisi 90 MW. Vaihtoehdossa 2 (VE2) on 35 tuulivoimalaa kokonaisteholtaan 105 MW. Lähtötietona on käytetty tuulivoimalaa, jonka nimellisteho on noin 3 MW.  

Kolmella hankealueella on kullakin kaksi hankevaihtoehtoa sekä ns. 0-vaihtoehto.

Vaihtoehto VE 0: Hanketta ei toteuteta. Alueet säilyvät muuttumattomina.

Vaihtoehto VE 1: Kaikille kolmelle alueelle rakennetaan tuulipuisto, yhteensä 30 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden teho tulee olemaan 90 MW.

  • Kangaslamminvaara 13 tuulivoimalaa
  • Untamovaara 9 tuulivoimalaa
  • Kuusivaara – Mömmövaara 8 tuulivoimalaa

Vaihtoehto VE 2: Kaikille kolmelle tuulipuistoalueelle rakennetaan tuulipuisto, yhteensä 35 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden yhteenlaskettu teho tulee olemaan 105 MW.

  • Kangaslamminvaara 15 tuulivoimalaa
  • Untamovaara 11 tuulivoimalaa
  • Kuusivaara – Mömmövaara 9 tuulivoimalaa

Arviointiselostuksessa käsitellään myös sähkönsiirtoa tuulipuistoista alueelliseen sähköverkkoon. Alustavien suunnitelmien mukaan uutta 20 kV:n voimajohtoa rakennetaan 7 kilometriä ja uusia sähköasemia  rakennetaan kaksi kappaletta.

Lisätietoja: ympäristönsuojelupäällikkö Tiina Kämäräinen 040 – 716 6034, tiina.kamarainen(at)ely-keskus.fi