Kemira

Kemira Oyj:n hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 14:10 EET

Varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdään seuraavat ehdotukset:

* Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
* Hallituksen palkkiot ja valinta
* Tilintarkastajan palkkioista päättäminen ja tilintarkastajan valinta
* Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
* Osakeantivaltuutus
* Hallituksen ehdotus nimitystoimikunnan perustamiseksi

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 22.3.2011 alkaen klo 13
Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kutsu
yhtiökokoukseen julkaistaan 24.2.2010 Helsingin Sanomissa, Kauppalehdessä sekä
Kemiran internetsivuilla.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,48 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 25.3.2011 on merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
osinko maksetaan 1.4.2011.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista
päättäminen

Kemira Oyj:n hallitus päätti 16.3.2010 kutsua kokoon nimitysvaliokunnan
valmistelemaan varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenistä
ja hallituspalkkioista. Kemiran nimitysvaliokunnan jäsenet ovat Oras Invest Oy:n
toimitusjohtaja Jari Paasikivi, Solidium Oy:n toimitusjohtaja Kari Järvinen,
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Risto Murto,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio
sekä Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Paasikivi
asiantuntijajäsenenä.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita
seuraavasti. Vuosipalkkio: puheenjohtaja 74 000 euroa vuodessa,
varapuheenjohtaja 45 000 euroa vuodessa ja muut jäsenet 36 000 euroa vuodessa
sekä kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa
asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa ja
Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa. Matkustuskustannukset
ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaan.

Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan
yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 %
maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista
markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet
luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan
hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran
osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2011 on julkistettu.

Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.


Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta


Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan
seitsemän jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet
Elizabeth Armstrong, Wolfgang Büchele, Juha Laaksonen, Pekka Paasikivi, Kerttu
Tuomas ja Jukka Viinanen sekä uutena jäsenenä Winnie Kin Wah Fok.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana valitaan jatkamaan
Pekka Paasikivi ja varapuheenjohtajana Jukka Viinanen.


Winnie Kin Wah Fok (s. 1956). Bachelor of Commerce, (University of New South
Wales, Australia) toimii Investor AB:n ja Husqvarna Groupin Senior Advisorina.
Hän on myös AB SKF:n, Volvo Car Corporationin ja G4S plc. (UK):n hallituksen
jäsen. Hän on Hong Kongin kansalainen.

Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot ilmoitetaan yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa http://www.kemira.fi">www.kemira.fi > sijoittajat > hallinto > yhtiökokous > yhtiökokous
2011.

Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun
mukaan.

Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle KPMG Oy
Ab:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Pekka Pajamo.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta


Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
4 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus").

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja
hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutuksen nojalla ostotarjouksella hankittavista osakkeista maksettavan
vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä
siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja
enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Helsingin Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n
sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön oman pääoman
rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai
käytettäväksi yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön
osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen
tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päätty­miseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista


Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
15 600 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 7 800 000 yhtiön hallussa
olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus").

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaup­pojen tai
-järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen
kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai se on perusteltua yhtiön
hallituksen vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien
toteutta­miseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön
osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään
osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa 31.5.2012 saakka.

Hallituksen ehdotus nimitystoimikunnan perustamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa nimitystoimikunnan
seuraavasti:

1. Yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien
edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten
valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

2. Nimitystoimikunnan tehtävänä on


a. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelu;

b. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasioita koskevan
ehdotuksen valmistelu;

c. hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen; sekä

d. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä ja jäsenten palkitsemisasioita
koskevien ehdotusten esittely.

3. Nimitystoimikuntaan valitaan neljä suurinta osakkeenomistajaa tai tällaisen
osakkeenomistajan edustajaa ja toimikuntaan kuuluu lisäksi
asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien
jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, jotka on
rekisteröity 31.8.2011 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin. Mikäli osakkeenomistaja,
jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esittää viimeistään
30.8.2011 yhtiön hallitukselle asiaa koskevan kirjallisen vaatimuksen,
lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin
merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja
ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon
mukaan seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi
nimeämisoikeutta.

4. Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

5. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
1.2.2012.

Hallituksen näkemyksen mukaan on yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista,
että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat osallistuvat hallituksen jäsenten
nimitys- ja palkitsemisasioiden valmisteluun.


Lisätietoja:

Kemira Oyj
Jukka Hakkila, hallituksen sihteeri, lakiasiainjohtaja
Puh. 010 862 1690

Tero Huovinen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 862 1980Kemira on kansainvälinen kemian yhtiö, jonka liikevaihto on noin 2 miljardia
euroa. Sen keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat
teollisuudenalat. Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja,
joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran
visiona on olla johtava vesikemian yhtiö.


http://www.kemira.fi">www.kemira.fihttp://www.vesijalanjalki.fi">www.vesijalanjalki.fi
Link to the release (.pdf):
http://http://hugin.info/3008/R/1486655/421953">http://hugin.info/3008/R/1486655/421953pdf

Linkki tiedotteeseen (.pdf):
http://http://hugin.info/3008/R/1486655/421951">http://hugin.info/3008/R/1486655/421951pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Kemira Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1486655]

Source: Millistream