Kemira

Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote 2010: Vahva tuloskehitys

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 13:02 EET

Uusi julkistamismenettely
Kemira Oyj siirtyy Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaan uuteen
julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan
tilinpäätöstiedotteensa. Kemira Oyj:n tilinpäätöstiedote on tämän tiedotteen
liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
http://www.kemira.fi">www.kemira.fi
Viimeinen neljännes:
* Liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 546,6 miljoonaa euroa (496,2).
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 24 % ja oli 40,2 miljoonaa
euroa (32,5) ja liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 7,4
%:iin (6,5 %).
* Emoyhtiön omistajille kuuluva jatkuvien toimintojen tilikauden voitto
enemmän kuin kaksinkertaistui 23,7 miljoonaan euroon (10,5) ja
osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista 0,15 euroon (0,07).

Vuosi 2010:
* Liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 2 160,9 miljoonaa euroa (1 969,9).
* Liikevoitto nousi 42 % ja oli 156,1 miljoonaa euroa (109,7). Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä nousi 30 % ja oli 162,3 miljoonaa euroa (124,9)
ja liikevoittoprosentti ilman kertaluoteisia eriä nousi 7,5 %:iin (6,3 %).
* Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista
kaksinkertaistui 110,9 miljoonaan euroon (54,0) ja osakekohtainen tulos
jatkuvista toiminnoista nousi 83 % 0,73 euroon (0,40).
* Velkaantuneisuus pieneni ja oli 39 % (53 %).
* Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,48 euron osakekohtaista käteisosinkoa
(0,27), eli yhteensä 73 miljoonaa euroa (41) tai noin 60 % operatiivisesta
nettotuloksesta.
* Vuonna 2011, Kemiran liikevaihdon odotetaan olevan jonkin verran korkeampi
ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan korkeampi kuin
vuonna 2010.
* Tikkurila Oyj on irrotettu Kemirasta 26.3.2010 ja raportoidaan kohdassa
Lopetetut toiminnot (ks. taulukot).


Toimitusjohtaja Harri Kerminen:

"Olen hyvin tyytyväinen saavutuksiimme vuonna 2010. Onnistuimme kasvattamaan
liikevaihtoamme 10 % kysynnän elpyessä monessa Kemiran asiakasteollisuudessa.
Samaan aikaan kannattavuus parani huomattavasti, vahvistimme tasettamme ja
kassavirtamme oli vahva.

Paper-segmentti onnistui kasvattamaan kannattavuuttaan lähes 70 % liikevaihdon
hyötyessä volyymien toipumisesta. Oil & Mining -segmentin liikevaihto kasvoi
lähes 30 % ja kannattavuus kaksinkertaistui. Municipal & Industrial -segmentti
kasvatti liikevaihtoaan eritoten teollisuusasiakkaiden parissa ja kannattavuus
oli hyvä.

Yksi vuoden tärkeimmistä tapahtumista oli maaliliiketoiminnan eli Tikkurilan
listautuminen Helsingin pörssiin. Parantuneen rahoitusaseman lisäksi, Tikkurilan
irtautuminen yhdessä yritysmyyntien kanssa terävöitti profiiliamme vesikemian
yhtiönä. Vuonna 2010, yli 75 % liikevaihdostamme tuli vesikemiasta.

Vesitutkimuksen huippuosaamiskeskuksen (Centre of Water Efficiency Excellence,
SWEET) perustaminen yhdessä VTT:n kanssa oli merkittävä strateginen sijoitus ja
tulee tarjoamaan tärkeän alustan orgaanisen kasvun tuottamiseksi uusilla ja
olemassa olevilla asiakasteollisuudenaloilla. Vahvistimme asemaamme myös
nopeasti kasvavilla kehittyvillä markkinoilla Kiinassa ja Intiassa. Vahva
taloudellinen asemamme mahdollistaa lisäinvestoinnit, joilla varmistamme
tulevaisuuden kasvun vesiliiketoiminnassa, sekä orgaanisesti että yritysostojen
kautta.

Kemira tulee myös jatkossa olemaan taloudellisesti vakaa yhtiö, jolla on johtava
asema vesikemian markkinoilla, ja erittäin motivoitunut ja ammattitaitoinen
henkilöstö. Odotamme vuonna 2010 nähdyn myyntimäärien kasvun jatkuvan vuonna
2011 ja Kemiran liikevaihdon odotetaan olevan jonkin verran korkeampi vuonna
2011 kuin vuonna 2010. Kemiran liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan
olevan vuonna 2011 korkeampi kuin vuonna 2010, huolimatta nousevista raaka-
ainehinnoista."

Avainluvut
Raportin tekstiosan taulukoiden ja tekstin luvut ovat jatkuvien toimintojen
lukuja ilman Tikkurilaa, jos ei toisin mainita. Tikkurila Oyj eriytyi Kemirasta
26.3.2010 ja raportoidaan kohdassa Lopetetut toiminnot (ks. taulukot).

Milj. euroa 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009

Liikevaihto 546,6 496,2 2 160,9 1 969,9

Käyttökate 64,1 38,5 265,7 207,2

Käyttökate, % 11,7 7,8 12,3 10,5
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 40,2 32,5 162,3 124,9

Liikevoitto 27,2 17,3 156,1 109,7
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto ilman kertaluonteisia 7,4 6,5 7,5 6,3
eriä, %

Liikevoitto, % 5,0 3,5 7,2 5,6
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot ja -kulut -6,7 -10,5 -27,4 -37,8
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 22,9 7,6 137,9 67,1
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto jatkuvista 25,1 11,4 115,9 57,7
toiminnoista
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto 25,1 9,3** 646,9*** 85,5**
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos, euroa,
jatkuvista toiminnoista 0,15 0,07 0,73 0,40
--------------------------------------------------------------------------------
Sidottu pääoma* 1 665,1 1 659,3 1 665,1 1 659,3

Sidotun pääoman tuotto, %* 9,9 6,3 9,9 6,3
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavirta investointien jälkeen 27,4 26,9** 168,6** 202,2**
--------------------------------------------------------------------------------
Investoinnit 29,1 28,7 107,8 68,7
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuus, % kauden lopussa 54** 45** 54** 45**
--------------------------------------------------------------------------------
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 39** 53** 39** 53**
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö kauden lopussa 4 935 8 493** 4 935 8 493**

* 12 kuukauden liukuva keskiarvo
** Sisältää Tikkurilan 25.3.2010 saakka
***Tilikauden voitto 1-12/2010 sisältää Tikkurilan eriytymisestä aiheutuneen
kertaluontoisen tulon 529,2 milj.euroa, joka muodostuu Tikkurilan 26.3.2010
markkinahinnan ja 25.3.2010 oman pääoman välisestä erotuksesta vähennettynä
Tikkurilan listautumisen yhteyteen liittyvillä varainsiirtoveroilla ja kuluilla.

Tunnuslukujen laskentakaavat ovat luettavissa osoitteessa http://www.kemira.fi">www.kemira.fi>
Sijoittajat > Taloustieto. Vuonna 2009 järjestetystä osakeannista johtuen
historialliset osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu seuraavalla kaavalla:
keskimääräinen osakemäärä x 1,1. Tässä raportissa vertailuluvut esitetään
suluissa operatiivisen ja taloudellisen tuloksen jälkeen, ja ne viittaavat
samaan erään vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä tai koko vuonna 2009, jos ei
toisin mainita.

Osinko
Kemira Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010 olivat 458 476 077 euroa,
josta tilikauden voitto oli
194 353 402 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden
päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa 22.3.2011 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella maksetaan 0,48 euron osakekohtainen osinko eli yhteensä noin 73
miljoonaa euroa.

Näkymät

Kemiran visiona on olla johtava vesikemian yhtiö. Kemira keskittyy edelleen
kannattavuuden parantamiseen ja positiivisen rahavirran vahvistamiseen. Yhtiö
aikoo myös tehdä investointeja varmistaakseen kasvun jatkumisen
vedenkäsittelyalalla.

Kemiran taloudelliset tavoitteet ovat ennallaan, sen mukaan mitä yhtiö ilmoitti
Pääomamarkkinapäivillään syyskuussa 2010. Yhtiön keskipitkän aikavälin
taloudelliset tavoitteet ovat:

-          liikevaihdon kasvu kehittyneillä markkinoilla > 3 % vuodessa ja
kehittyvillä markkinoilla > 7 % vuodessa
-          liikevoitto prosenttina liikevaihdosta > 10 %
-          rahavirta investointien ja osinkojen jälkeen positiivinen
-          velkaantumisaste < 60 %.

Kasvun lähtökohtana ovat kasvavat vesikemikaalimarkkinat ja Kemiran vahva
osaaminen veden laadun ja määrän hallinnassa. Syvenevä vesipula, tiukentuva
lainsäädäntö ja asiakkaiden oman toiminnan tehostamistarpeet antavat Kemiralle
mahdollisuuksia uusien vesisovellusten kehittämiseen, sekä uusille että
nykyisille asiakkaille. Panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan on keskeinen osa
Kemiran strategiaa. Kemiran tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteenä on
uusien innovatiivisten teknologioiden kehittäminen ja kaupallistaminen sekä
maailmanlaajuisesti että paikallisesti.

Kemira odottaa vuonna 2010 nähdyn myyntimäärien kasvun jatkuvan vuonna 2011 ja
Kemiran liikevaihdon odotetaan olevan jonkin verran korkeampi vuonna 2011 kuin
vuonna 2010. Kemiran liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan
vuonna 2011 korkeampi kuin vuonna 2010, huolimatta nousevista raaka-
ainehinnoista.


Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille ja puhelinkonferenssi
Kemira järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille ja toimittajille klo 10.30
Kemiran pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 3, Helsinki. Tilinpäätöksen
esittelee toimitusjohtaja Harri Kerminen. Tilaisuus on suomenkielinen.
Esityskalvot ovat saatavilla suomeksi osoitteessa http://www.kemira.fi"&gt;www.kemira.fija englanniksi
osoitteessa http://www.kemira.com"&gt;www.kemira.comklo 10.30.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi alkaa klo 13.00. Puhelinkonferenssiin voi
osallistua soittamalla 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 (0)20
7162 0077, tunnus 887019. Esitysmateriaali on saatavilla Kemiran sivuilla
Sijoittajat-osiossa. Tallenne puhelinkonferenssista on kuunneltavissa Kemiran
sivuilla myöhemmin samana päivänä.Lisätietoja:

Kemira Oyj
Tero Huovinen, Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 862 1980Kemira on kansainvälinen kemian yhtiö, jonka liikevaihto on noin 2 miljardia
euroa. Sen keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat
teollisuudenalat. Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja,
joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran
visiona on olla johtava vesikemian yhtiö.


http://www.kemira.fi"&gt;www.kemira.fihttp://www.vesijalanjalki.fi"&gt;www.vesijalanjalki.fi
Linkki Selvitykseen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (.pdf):
http://http://hugin.info/3008/R/1486740/422044"&gt;http://hugin.info/3008/R/1486740/422044pdf

Linkki Tilinpäätöstiedotteeseen (.pdf):
http://http://hugin.info/3008/R/1486740/422043"&gt;http://hugin.info/3008/R/1486740/422043pdf

Link to Financial statements bulletin 2010 (.pdf):
http://http://hugin.info/3008/R/1486740/422054"&gt;http://hugin.info/3008/R/1486740/422054pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Kemira Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1486740]

Source: Millistream