Aluehallintovirasto

Kesätöistä kannattaa sopia kirjallisesti

Lehdistötiedote   •   Kesä 16, 2011 15:11 EEST

Tänä vuonna 14 vuotta täyttävä voidaan ottaa kesätöihin siten, että työssä oloaika on enintään puolet kesälomasta. Peruskoulunsa päättänyt, 15 vuotta täyttänyt nuori voi työskennellä koko kesän.

Kesätöitä koskevat työsopimukset on viisainta tehdä kirjallisina, vaikka suullinenkin sopimus on osapuolia sitova. Ellei työsopimusta tehdä kirjallisena, on työnantaja yli kuukauden kestävissä työsuhteissa velvollinen antamaan kirjallisen selvityksen työsuhteen ehdoista. Selvityksestä pitää käydä ilmi mm. palkka, työaika, työtehtävät ja työsuhteen kesto. Työsopimuskaavakkeen voi hakea esimerkiksi työsuojeluhallinnon internet-sivuilta osoitteesta www.tyosuojelu.fi.

Työtunnit muistiin

15 vuotta täyttäneen työaika on sama kuin täysi-ikäistenkin, myös ylitöiden tekeminen on sallittua, kuitenkin enintään 80 tuntia vuodessa. Alle 15-vuotiaan työpäivä saa kesälomalla olla enintään 7 tuntia, eikä ylitöitä saa tehdä. Töiden tekemistä iltaisin on rajoitettu niin, että alle 15-vuotiaan työaika tulee pääsäännön mukaan sijoittaa klo 8 - 20 ja 15 vuotta täyttäneen osalta 6 - 22.

Työnantajan on merkittävä tehdyt työtunnit työaikakirjanpitoon. Myös nuoren työntekijän kannattaa kirjata tekemänsä työtunnit muistiin esim. kalenteriin siltä varalta, että niistä tulee myöhemmin epäselvyyttä.

Nuori, tarkista palkkalaskelmasi

Koululaisille maksettava palkka ilmenee yleensä ko. alan työehtosopimuksesta. Palkat ovat keskimäärin 70 90 % alimmasta taulukkopalkasta. Niillä aloilla, joilla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, pitää kohtuullisesta palkasta sopia työntekijän ja työnantajan kesken.

Aina on syytä varmistua siitä, että palkka lisineen on oikein maksettu. Yli- tai sunnuntaityökorvauksia tai iltalisiä ei saa sopia sisällytettäväksi peruspalkkaan, vaan ne maksetaan sen päälle. Palkan lisät on myös syytä eritellä työntekijälle annettavaan palkkalaskelmaan. Palkkalaskelma on annettava työntekijälle aina palkanmaksun yhteydessä. Se ehkäisee epäselvyyksien ja riitaisuuksien syntymistä ja samalla osoittaa työnantajan hoitavan asiansa avoimesti ja huolellisesti.

Työturvallisuus

Työtehtävät on suhteutettava nuoren fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn. Nuori on perehdytettävä työhön huolella. Työnantajan tulee myös varmistua siitä, että nuori on oppinut tekemään työnsä oikein ja turvallisesti. Tämä edellyttää käytännössä jatkuvaa valvontaa työskentelyn alkuvaiheessa.

Eräät työt ovat kokonaan kiellettyjäalle 18-vuotiailta. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi

  • työt, jotka ovat liiallisen rasittavia tai sisältävät huomattavaa vastuuta turvallisuudesta tai varallisuudesta taikka vaikeasti tunnistettavia ja torjuttavia vaaroja,
  • yksin tehtävät työt, joissa on ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara,
  • työt, joissa käsitellään vaarallisia aineita.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut esimerkkiluettelon nuorille vaarallisista töistä. Näitä töitä ei saa teettää lainkaan alle 16-vuotiailla. Luettelossa mainittuja töitä saa teettää 16 vuotta täyttäneillä, jos työn turvallisuudesta on huolehdittu riittävästi. Tällöin työnantajan tulee ilmoittaa työn teettämisestä työsuojeluviranomaiselle. Lista ja ilmoituslomake ovat osoitteessa www.tyosuojelu.fi.

Apua ja neuvontaa

Jos ongelmia ilmaantuu, pyri selvittämään asia ensisijaisesti työpaikalla. Jos työpaikalla on luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai vastaava työntekijöiden edustaja, voi nuori pyytää apua häneltä. Jos asia ei paikallisesti selviä, voidaan selvittelyapua pyytää työsuojeluviranomaisilta. Tässä vanhempien apu ja aktiivisuus on usein paikallaan ja nimenomaan vanhemmat ovat usein yhteydessä työsuojeluviranomaisiin ja saattavat lastensa asioita viranomaisselvittelyihin.

Lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: työsuhdepäivystys, puh. 020 636 1040 (vaihde)

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: tarkastaja Anna Siirilä, puh. 040 727 1643

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: työsuojelun vastuualueen johtajan sijainen Markku Räsänen, puh. 040 528 1508

Itä-Suomen aluehallintovirasto: työsuhdeasiat, puh. 020 636 1030 (vaihde)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: tarkastaja Jari Toivonen, puh. 044 7159519

www.tyosuojelu.fi/fi/kesatyo