Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Keski-Suomen ELY-keskukselta EU-rahoitusta ammattikorkekoulun hoitajakoulutuksen ja keskussairaalan potilasohjauksen virtuaaliseen kehittämiseen

Lehdistötiedote   •   Helmi 16, 2011 11:17 EET

Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän yliopiston Tietokoneavusteinen oppiminen ja potilasohjaus sairaalaympäristössä (PIUHA) -hankkeelle EU-tukea (ESR+valtio) 256 626 € (jatkorahoitusvarauksineen yht. 390 518 €).

Hoitotyön osaamisen kehittämiseksi tarvitaan oppimismuotoja, jotka tukevat henkilöstön itsenäistä työskentelyä, interaktiivisuutta ja kokemuslähtöisyyttä.  Tietokoneavusteiset menetelmät mahdollistavat oppimisen todenmukaisessa ympäristössä ja soveltuvat myös henkilökunnan osaamisen vahvistamiseen. Myös potilasohjauksen laadukas toteuttaminen vaatii uudenlaisten menetelmien käyttöönottoa. Lyhenevät hoitoajat vaativat potilailta aiempaa enemmän itseohjautuvuutta ja potilaiden omien voimavarojen hyödyntämiseen tarvitaan uusia, asiakaslähtöisiä ohjausmenetelmiä.

Hankkeen tavoitteena on potilasohjauksen kehittäminen, hoitotyön henkilöstön osaamisen vahvistaminen uusien teknologisten ratkaisujen avulla ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän asiakaslähtöisen yhteistyö- ja toimintamallin luominen.

Osatavoitteina hankkeella on
- kehittää interaktiivinen ja nykyaikainen potilasohjauksen toimintamalli
-  rakentaa tietokoneavusteinen ja interaktiivinen kliininen oppimis- ja osaamisympäristö
- vahvistaa eri asiantuntijatahojen yhteistyötä ja verkottumista alan palvelujärjestelmän kehittämiseksi
- ennalta ehkäistä inhimillisiä virheitä hoitotyössä
- lisätä innovatiivisen oppimis- ja osaamisympäristön hyödynnettävyyttä, käyttämistä ja sovellettavuutta sairaalaympäristössä.

Hankkeen vaikutuksesta keskussairaalan henkilöstön ammattitaidon (potilasohjaustaidot, kliiniset taidot) on arvioitu kehittyvän ja potilasohjauksen laadun (asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys) sekä hoitotulosten (onnistunut hoidon tuki) paranevan. Ammattikorkeakoulun henkilöstön osallistumisen oppimisympäristön ja potilasohjauksen kehittämiseen taas on arvioitu vahvistavan heidän ammattitaitoa ja lisäävän verkostoitumista. Lisäksi opetuksen odotetaan monipuolistuvan ja uusien oppimismenetelmien käyttöönoton lisääntyvän. Työelämän vaatimuksia vastaavien koulutussisältöjen tuottamisen arvioidaan tehostuvan. 

Lisätietoja: Ylitarkastaja Jukka Nättinen, puh.  040 720 8884