Keskisuomalainen

KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Marras 18, 2010 11:20 EET

Heinä-syyskuu 2010:
- Liikevaihto 24,8 Meur (23,5 Meur), 5,6% edellisestä vuodesta
- Liikevoitto 5,6 Meur (4,4 Meur, 28,9% edellisestä vuodesta
- Liikevoitto 22,7% liikevaihdosta(18,6%)
- Voitto ennen veroja 5,3 Meur (4,0 Meur), 33,7% edellisestä vuodesta
- Tulos/osake 0,37 euroa (0,25 euroa)

Tammi-syyskuu 2010:
- Liikevaihto 74,5 Meur (72,0 Meur), 3,4% edellisestä vuodesta
- Liikevoitto 14,8 Meur (11,3 Meur), 31,5% edellisestä vuodesta
- Liikevoitto 19,9% liikevaihdosta(15,6%)
- Voitto ennen veroja 15,2 Meur (10,8 Meur), 40,7% edellisestä vuodesta
- Tulos/osake 1,07 euroa (0,69 euroa)

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

”Talouden kehitys jatkui kolmannella kvartaalilla odotusten mukaisesti. Toisen
kvartaalin loppupuolella alkanut lievä kasvu ilmoitusmyynnin osalta jatkui
edelleen kolmannella kvartaalilla. Levikkien osalta tilanne säilyi ennallaan.

Konsernin mediamyynti nousi tammi-syyskuun välisenä aikana 3,9% kun
ilmoitusmyynti valtakunnallisesti nousi sanomalehtien osalta 1,0% ja
kaupunkilehtien osalta 8,3% vastaavana aikana. Loppuvuoden osalta uskomme saman
maltillisen kasvun jatkuvan sanomalehti-ilmoittelun osalta.

Keskisuomalainen Oyj:ssä on kolmannella kvartaalilla ollut keskeistä
kannattavuudesta huolehtiminen ja yhtiöön hankittujen uusien liiketoimintojen
integrointi.

Yhtiö pystyi säilyttämään suhteellisen kannattavuutensa hyvällä tasolla,
liikevoiton ollessa 19,9% liikevaihdosta. Yhtiössä uskomme loppuvuoden
taloustilanteen kehittyvän suotuisasti.

Toimintaympäristö ja konsernin liikevaihdon kehitys

Gallup Adexin mukaan mediamainonta Suomessa kasvoi alkuvuoden aikana 5%
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sanomalehtimainonta kasvoi
1%. Suurimmista toimialoista avoimien työpaikkojen mainonta kasvoi 26%,
moottoriajoneuvot 11%,
vähittäiskauppa 1% ja elintarvikkeet 12%. Matkailun ja liikenteen mainonta
väheni 1%.
2(9)

Alkuvuoden liikevaihto kasvoi 3,4% edellisestä vuodesta ja oli 74,5 Meur, kun se
oli edellisvuoden vastaavana aikana 72,0 Meur. Liiketoiminnan muut tuotot olivat
0,4 Meur (0,3 Meur). Tammi-syyskuun kulut olivat 60,0 Meur (61,1 Meur).
Liikevoitto oli 14,8 Meur (11,3 Meur), mikä on 19,9% liikevaihdosta (15,6%).
Rahoituserät olivat 0,3 Meur (-0,6 Meur). Voitto ennen veroja oli 15,2 Meur
(10,8 Meur) ja voitto verojen jälkeen 11,5 Meur (7,4 Meur).

--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | (9 kk) | (9 kk) | (12 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 74,5 Me | 72,0 Me | 97,6 Me |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 14,8 Me | 11,3 Me | 15,5 Me |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto % | 19,9 % | 15,6 % | 15,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | 11,5 Me | 7,4 Me | 11,0 Me |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, Eur | 1,07 | 0,69 | 1,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoma/osake | 5,1 | 4,53 | 4,63 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste % | 53,8 % | 49,2 % | 49,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernirakenne

Keskisuomalainen osti 50% Jyväskylän Jakelut Oy:n osakkeista 31.5.2010.
Jyväskylän Jakelut Oy on vuonna 2008 perustettu alueelliseen osoitteettomaan
erillisjakeluun erikoistunut yritys. Samaan aikaan myytiin Jakeluporras Oy:n
koko liiketoiminta Jyväskylän Jakelut Oy:lle. Myös Jakeluporras harjoitti
osoitteettomien suoramainostuotteiden ja lehtien jakelua.

Maaliskuussa konsernin osakkuusyhtiö Arena Partners Oy sopi
yhteistyöjärjestelystä Alma Media Oyj:n kanssa sähköisessä valtakunnallisessa
markkinapaikkaliiketoiminnassa. Yhteistyö toteutettiin siten, että Arena
Partners osti 35% osuuden Alma Median yhtiöitetystä asunto-, auto- ja
kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoiminnasta Alma Mediapartners Oy:stä.
Samassa yhteydessä Alma Media osti Arena Partnersin mobiilipalveluihin
keskittyneestä tytäryhtiöstä Arena Interactivesta 35% osuuden. Järjestelyn
vaatima kilpailuviraston hyväksyntä saatiin 14.7.2010. Kauppakirja on
allekirjoitettu 26.8.2010.

Luokiteltuihin ilmoituksiin keskittyvässä Alma Mediapartners -yhteisyrityksessä
toimivat Etuovi.com, Vuokraovi.com, Autotalli.com ja Mikko.fi-palvelut.

Keskisuomalainen osti 1.7.2010 jyväskyläläisen markkinatutkimusyhtiö
Tietoykkösen liiketoiminnan ja toiminimen. Vuodesta 1983 toiminut Tietoykkönen
on vahvan brändin omaava perinteikäs tietopalveluyritys. Tietoykkönen tulee
olemaan Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö, jota tullaan kehittämään omana
liiketoimintanaan. Tietoykkösen liikevaihto vuodessa on noin miljoona euroa ja
vakituista henkilökuntaa on 7.

3(9)

Keskisuomalainen on 9.8.2010 ostanut Lehtiyhtymältä Jyväskylän ja Kuopion
Kaupunkilehtien liiketoiminnan. Lehdet on ostanut Keskisuomalainen Oyj:n
tytäryhtiö Sisä-Suomen Kaupunkilehdet Oy. Hankituissa kaupunkilehdissä on töissä
yhteensä noin 15 henkilöä ja liikevaihto vuodessa on noin 2,0 Meur.

Konsernin tytäryhtiö Mai Visual Oy:n nimi vaihdettiin huhtikuussa Mediasepät
Oy:ksi.


Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilömäärä oli kokopäiväisiksi muunnettuna 786 (837).

Investoinnit ja rahoitus

Bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 2,5 Meur (4,8 Meur). Investoinnit
ovat normaaleja korvausinvestointeja. Yhtiön rahoitustilanne on säilynyt vakaana
koko katsauskauden ajan.

Tase

Konsernitaseen loppusumma oli 110,8 Meur (108,2 Meur). Omassa pääomassa käyvän
arvon rahasto on kasvanut vuoden alusta 0,7 Meur, mikä johtuu
pörssinoteerattujen osakkeiden käyvän arvon muutoksesta. Pääomalaina 15 milj.
euroa on siirretty pitkäaikaisista veloista lyhytaikaisiin. Lainaehtojen
mukaisesti se maksetaan takaisin viimeistään 10.5.2011 edellyttäen, että
osakeyhtiölain mukaiset takaisinmaksuedellytykset täyttyvät.

Osakkeet

Keskisuomalainen Oyj osti 18.3.2010 julkisessa kaupankäynnissä omia
A-osakkeitaan 21.500 kappaletta hintaan 15 euroa kappale. Hankitut osakkeet ovat
0,2% yhtiön koko osakemäärästä ja edustavat 0,02% äänimäärästä.

Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on muutettu A-osakkeiksi alkuvuoden aikana
neljän muuntovaatimuksen perusteella yhteensä 3.017 kappaletta. Muuntojen
jälkeen K-osakkeiden määrä on 5.271.948 ja A-osakkeiden 5.465.012 kappaletta.

Yhtiö maksoi 11.5.2010 osinkoa 0,60 euroa osakkeelle, yhteensä 6,4 Meur. Lisäksi
hallituksella on yhtiökokouksen myöntämä valtuutus päättää osakeyhtiölain 13
luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti enintään 0,40 euron lisäosingosta osaketta
kohden.4(9)
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Keskisuomalainen osti 1.10.2010 Luoteisen Keski-Suomen Viestintä Oy:n koko
osakekannan. Yhtiö kustantaa Saarijärveläinen kaupunkilehteä. Yhtiö työllistää
yhteensä noin 20 osa-aikaista toimittajaa ja jakajaa. Yhtiön liikevaihto
vuodessa on noin 0,3 Meur.

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus on päättänyt 17.11.2010 0,4 euron lisäosingon
maksamisesta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 1.12.2010 ja osinko maksetaan
13.12.2010.

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Taantuman mahdollinen uudelleen syveneminen luo merkittävimmät riskit konsernin
tämän hetken liiketoiminnalle. Epävarmuuden lisääntymisellä kansainvälisillä
markkinoilla ja sen laajentumisella Suomeenkin voisi olla merkittäviä
vaikutuksia toimintaympäristöömme. Erityisesti ilmoitusmyynnin väheneminen
vaikuttaisi konsernin tulosnäkymiin. Mediamarkkinoilla on edelleen varauduttava
taantuman pitkittymiseen useamman vuoden mittaiseksi.

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniikkaan ja
painoliiketoimintojen keskeytymiseen.

Yleisestä rahoitusmarkkinoiden epävarmuudesta ja riskitason noususta huolimatta
konsernin näköpiirissä ei ole rahoitusasemaan liittyviä merkittäviä riskejä.
Pidemmän aikavälin riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty vuosikertomuksen
2009 sivulla 22.

Loppuvuoden näkymät

Toiminnan tehostumisen ja lievästi elpyneiden markkinoiden johdosta tuloksen
kehitys on ollut alkuvuoden aikana ennakoitua parempaa.

Keskisuomalainen Oyj:n vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan hieman kasvavan ja
tuloksen ennakoidaan paranevan.

Laadintaperiaatteet

Konsernin osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia
IAS 34:n vaatimuksia. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n
verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Konserni on soveltanut 1.1.2010 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja
standardeja: IFRS 3 Liiketoimintojen yhteenliittymät, IAS 27 Konsernitilinpäätös
ja erillistilinpäätös sekä IFRS standardeihin tehdyt parannukset (huhtikuu
2009). Muilta osin

5(9)
osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin
31.12.2009 tilinpäätöksessä.

Standardimuutoksilla ei kuitenkaan ole ollut olennaista vaikutusta katsauskauden
lukuihin ja liitetietoihin.

Paino- ja jakeluliiketoiminnan nimi on muutettu vuoden 2010 alusta tuotanto- ja
logistiikkapalveluksi. Segmentin sisältöä ei ole muutettu. Tuotanto- ja
logistiikkapalvelut segmenttiin lisättiin toukokuun alusta 2009 myös sivun- ja
ilmoitusvalmistuksen toiminnot. Nämä toiminnot siirrettiin perustettuun yhtiöön,
joka myy nämä palvelut konsernin yhtiöille. Segmentti-informaatiossa tämä muutos
näkyy kasvavana tuotanto- ja logistiikkapalvelujen liikevaihtona ja segmenttien
välisessä liikevaihdossa. Liikevoittoon tällä ei ole vaikusta. Vertailukausien
lukuja ei ole oikaistu, koska vastaavia tietoja ei ole saatavissa. Taulukon
alaviitteessä on kuitenkin kerrottu, mitkä luvut olisivat olleet 2010, jos
segmenttikoostumusta ei olisi muutettu.

KESKISUOMALAINEN OYJ
HALLITUS

Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi
p. (014)622 000.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA | 7-9/201 | 7-9/200 | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/200 |
| (Meur) | 0 | 9 | | | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | (3 kk) | (3 kk) | (9 kk) | (9 kk) | (12 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 24,8 | 23,5 | 74,5 | 72,0 | 97,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut | -19,3 | -19,3 | -60,0 | -61,1 | 82,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | 5,6 | 4,4 | 14,8 | 11,3 | 15,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto % | 22,7% | 18,6% | 19,9% | 15,6% | 15,9% |
| liikevaihdosta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | -0,3 | -0,4 | 0,3 | -0,6 | -0,8 |
| -kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| tuloksesta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO/TAPPIO ENNEN | 5,3 | 4,0 | 15,2 | 10,8 | 14,7 |
| VEROJA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot | -1,4 | -1,3 | -3,7 | -3,4 | -3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO/TAPPIO | 3,9 | 2,7 | 11,5 | 7,4 | 11,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITON JAKO | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 3,9 | 2,7 | 11,5 | 7,4 | 11,0 |
| osakkeenomistajille | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | 0,37 | 0,25 | 1,07 | 0,69 | 1,02 |
| laimentamaton (eur) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | 0,37 | 0,25 | 1,07 | 0,69 | 1,02 |
| laimennettu (eur) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

6(9)

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJAN | 7-9/201 | 7-9/200 | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/200 |
| TULOSLASKELMAN | 0 | 9 | | | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ERÄT | (3 kk) | (3 kk) | (9 kk) | (9 kk) | (12 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 3,9 | 2,7 | 11,5 | 7,4 | 11,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen | | | | | |
| erät: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | 1,1 | 3,8 | 0,2 | 3,9 | 4,5 |
| rahoitusvarat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaukset | 0,0 | -0,1 | 0,1 | -0,3 | -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen | -0,3 | -1,0 | -0,1 | -0,9 | -1,1 |
| eriin liittyvät verot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muut laajan | 0,9 | 2,8 | 0,2 | 2,7 | 3,2 |
| tuloksen erät verojen | | | | | |
| jälkeen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS | 4,8 | 5,4 | 11,7 | 10,1 | 14,2 |
| YHTEENSÄ | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJAN | | | | | |
| TULOKSEN JAKO | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 4,8 | 5,4 | 11,7 | 10,1 | 14,2 |
| osakkeenomistajille | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille | - | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTI-INFORMAATIO | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO (Meur) | 7-9/201 | 7-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/200 |
| | 0 | | | | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kustannustoiminta | 22,1 | 20,8 | 67,0 | 65,1 | 87,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paino- ja | 8,2 | 8,6 | 24,9 | 24,1 | 33,3 |
| jakeluliiketoiminta | | | | | |
| *) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamaton | 0,9 | 0,8 | 2,5 | 2,3 | 3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien välinen | -6,4 | -6,7 | -19,9 | -19,5 | -26,7 |
| liikevaihto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 24,8 | 23,5 | 74,5 | 72,0 | 97,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kustannustoiminta | 5,5 | 4,0 | 15,5 | 11,2 | 15,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paino- ja | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,6 | 2,4 |
| jakeluliiketoiminta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamaton | -0,5 | -0,3 | -2,2 | -1,5 | -2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 5,6 | 4,4 | 14,8 | 11,3 | 15,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Mikäli segmenttien koostumusta ei olisi muutettu, olisi paino- ja
jakeluliiketoiminnan liikevaihto heinä-syyskuussa 7,4 Meur, muutos edelliseen
vuoteen -5,5% ja segmenttien välinen liikevaihto -5,6 Meur. Ensimmäisen
vuosipuoliskon vastaavat luvut olisivat 22,5 Meur, -1,3% ja -17,6 Meur.7(9)

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | 2,3 | 1,5 | 1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 37,6 | 37,2 | 37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 27,4 | 29,3 | 28,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyhtiöissä | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset | 20,9 | 20,0 | 20,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 1,1 | 1,4 | 1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 0,7 | 0,8 | 1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 9,5 | 10,3 | 7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden verotettavaan tuloon | 0,9 | 0,4 | 0,1 |
| perustuvat verosaamiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset | 8,8 | 5,6 | 6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 110,8 | 108,2 | 106,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluvan oman pääoman osuus | 54,7 | 48,6 | 49,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset velat | 12,1 | 31,1 | 30,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varaukset | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 18,8 | 4,0 | 4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 21,2 | 20,7 | 18,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden verotettavaan tuloon | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
| perustuvat verovelat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 110,8 | 108,2 | 106,6 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
| (Meur) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | (9 kk) | (9 kk) | (12 kk) |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakkailta saadut maksut | 77,2 | 75,7 | 98,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaroiden ja palvelujen | | | |
| toimittajille | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja henkilöstölle suoritetut | -58,3 | -62,0 | -79,3 |
| maksut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot | -1,5 | -2,0 | -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot | -4,3 | -3,0 | -3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT | 13,1 | 8,8 | 14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


8(9)

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten hankinta | -0,0 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin | -1,3 | -1,4 | -1,8 |
| hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin | -1,2 | -0,1 | -0,2 |
| hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden | | | |
| myynti | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit myytävissä oleviin | | -3,2 | -3,4 |
| sijoituksiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot myytävissä | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| olevista sijoituksista | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt lainat | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot | 1,3 | 0,8 | 0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT | -0,6 | -4,0 | -4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | | 0,9 | 0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut | -3,8 | -2,6 | -3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta | -0,3 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -6,4 | -5,3 | -8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT | -10,6 | -7,1 | -10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 1,9 | -2,3 | -1,0 |
| (lisäys+/vähennys-) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa | 6,9 | 7,9 | 7,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa | 8,8 | 5,6 | 6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- pääoma Muut sidotut
rahastot Muut vapaat rahastotKertyneet voitto- varat YhteensäOMA PÄÄOMA
31.12.20082257270-50474639943879Katsauskauden laaja
tulos2699740010099Osingonjako-5368-5368Muut muutokset2727OMA PÄÄOMA
30.9.20092257270-23484845848637
--------------------------------------------------------------------------------
| | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osake | Muut | Muut | Omat | Kertyne | Yhteens |
| | - | sidotut | vapaat | osakkee | et | ä |
| | pääom | rahasto | rahastot | t | voitto- | |
| | a | t | | | varat | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 2257 | 270 | -1864 | | 49062 | 49725 |
| 31.12.2009 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | | | 232 | | 11452 | 11684 |
| laaja tulos | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | | -6429 | -6429 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden | | | | -323 | | -323 |
| hankinta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 2257 | 270 | -1632 | -323 | 54085 | 54657 |
| 30.9.2010 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

9(9)

--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOINVESTOINNIT JA | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
| HENKILÖKUNTA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit; Meur | 2,5 | 4,8 | 5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit; | 3,3 % | 6,6 % | 5,6 % |
| %liikevaihdosta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilökunnan lukumäärä | 786 hlöä | 837 hlöä | 825 hlöä |
| keskimäärin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kokopäiväisinä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT (eur) | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille | 1,07 | 0,69 | 1,02 |
| kuuluva tulos/osake | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille | 5,1 | 4,53 | 4,63 |
| kuuluva oma pääoma/osake | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 53,8 | 49,2 | 49,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
| (Meur) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit, vastuut ja takaukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joiden vakuudeksi on | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| annettu kiinnityksiä | | | |
| kiinteistöihin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tai yrityskiinnityksiä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahalaitoslainat | 15,1 | 19,5 | 19,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset | 17,6 | 16,5 | 17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut yrityskiinnitykset | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut vakuudet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaus muiden velasta | 1,4 | - | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tunnuslukujen laskentakaavat

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/ osake | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos x 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkaiden lkm |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakkeiden osakeantioikaistu lkm | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste-% | Oma pääoma x 100 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Taseen loppusumma - saadut ennakot (=tilausvastuu) |
--------------------------------------------------------------------------------


Source: Millistream