Keskisuomalainen Oyj

KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011

Lehdistötiedote   •   Marras 22, 2011 22:29 EET

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011 Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.11.2011 klo 15.25 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011 Heinä-syyskuu 2011: - Liikevaihto 25,3 Meur (24,8 Meur), 2,0% kasvua edelliseen vuoteen - Liikevoitto 4,9 Meur (5,6 Meur), - 13,3% edellisestä vuodesta - Liikevoitto 19,3% liikevaihdosta(22,7%) - Voitto ennen veroja 2,1 Meur (5,3 Meur), - 60,9% edellisestä vuodesta - Tulos/osake 0,14 euroa (0,37 euroa) Tammi-syyskuu 2011: - Liikevaihto 80,7 Meur (74,5 Meur), 8,4% kasvua edelliseen vuoteen - Liikevoitto 16,2 Meur (14,8 Meur), 9,7% kasvua edelliseen vuoteen - Liikevoitto 20,1% liikevaihdosta(19,9%) - Voitto ennen veroja 15,3 Meur (15,2 Meur), 0,9% kasvua edelliseen vuoteen - Tulos/osake 1,07 euroa (1,07 euroa) Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi: ”Vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä yhtiön tuloksentekokyky säilyi edelleen hyvällä tasolla, mutta kohonneet kustannukset aiheuttivat sen, että edellisen vuoden vastaavan kvartaalin tasoa ei saavutettu. Markkinoilla olevan epävarmuuden johdosta ilmoitusmarkkinan kasvu oli ennakoitua heikompaa. Sanomalehtimainonnan osuus kasvusta oli ainoastaan 0,5% ja koko mediamainonnan markkina kasvoi 3,7%. Painettu sanomalehti on edelleen suurin mainosmedia. Keskisuomalainen Oyj:n ilmoitusmyynti kolmannella kvartaalilla oli samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Yleisestä suhdanteen heikkenemisestä ja epävakaasta markkinatilanteesta johtuen tuloksen tekeminen muodostui kolmannen kvartaalin aikana haasteellisemmaksi. Levikkituotot olivat kolmannella kvartaalilla edellisvuoden vastaavan kvartaalin tasolla. Kolmen ensimmäisen kvartaalin yhteenlaskettu liikevoitto oli 1,4 Me parempi kuin edellisenä vuonna ja liikevoittoprosentti oli 20,1% (19,9%). Liikevaihto kasvoi samana ajanjaksona 6,2 Me. Pörssikurssien laskusta johtuvan sijoitusosakkeiden alaskirjauksen takia yhtiön tulos/osake oli yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta 1,07 euroa, joka on sama kuin edellisenä vuonna. Yhtiön tuloksen uskotaan säilyvän hyvällä tasolla loppuvuoden osalta mutta Euroopan epävakaasta taloustilanteesta johtuen loppuvuoden tuloksen ennustettavuus huononee. Kohonneet kustannukset ja kansantalouden kasvun hidastuminen vaikeuttavat tuloksen tekemistä.” Toimintaympäristö ja konsernin liikevaihdon kehitys Gallup Adexin mukaan mediamainonta Suomessa kasvoi alkuvuoden aikana 5% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sanomalehtimainonta kasvoi 6%. Suurimmista toimialoista avoimien työpaikkojen mainonta kasvoi 34%, matkailu ja liikenne 23%, elintarvikkeet 19%, moottoriajoneuvot 16% ja vähittäiskauppa3%. Alkuvuoden liikevaihto kasvoi 8,4% edellisestä vuodesta ja oli 80,7 Meur, kun se oli edellisvuoden vastaavana aikana 74,5 Meur. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,3 Meur (0,4 Meur). Tammi-syyskuun kulut olivat 64,8 Meur (60,0 Meur). Liikevoitto oli 16,2 Meur (14,8 Meur), mikä on 20,1% liikevaihdosta (19,9%). Rahoituserät olivat -1,2 Meur (0,3Meur). Rahoituskuluihin on kirjattu pörssiosakkeiden arvonalentumistappiota 2,3 Meur. Voitto ennen veroja oli 15,3 Meur (15,2 Meur) ja voitto verojen jälkeen 11,5 Meur (11,5 Meur). 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010 (9 kk) (9 kk) (12 kk) Liikevaihto 80,7 Me 74,5 Me 101,9 Me Liikevoitto 16,2 Me 14,8 Me 20,3 Me Liikevoitto % 20,1 % 19,9 % 20,0 % Tilikauden tulos 11,5 Me 11,5 Me 15,5 Me Tulos/osake, Eur 1,07 1,07 1,45 Oman pääoma/osake, Eur 5,38 5,1 5,33 Omavaraisuusaste % 56,2 % 53,8 % 54,0 % Konsernirakenne Keskisuomalainen osti Tavukatti Oy:n koko osakekannan 1.5.2011. Tavukatti on viestintä- ja mainostoimisto, jolla on toimintaa Jyväskylässä ja Kuopiossa. Keskisuomalainen Oyj on tehnyt pitkään yhteistyötä Tavukatin kanssa. Tavukatti Oy:n liikevaihto v. 2010 oli 0,6 Meur ja se työllisti 11 henkilöä. Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tuloslaskelman tai taseen kannalta. Tavukatti Oy fuusioidaan Mediasepät Oy:öön 1.1.2012. Konsernin tytäryhtiön Pikkukaupunkilainen Oy:n koko liiketoiminta myytiin 1.5.2011 konsernin tytäryhtiö Maakunnan Sanomat Oy:lle. Henkilöstö Konsernin keskimääräinen henkilömäärä oli kokopäiväisiksi muunnettuna 822 (786). Henkilömäärää kasvattavat ostettujen liiketoimintojen henkilöt. Investoinnit ja rahoitus Bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 6,2 Meur (2,5 Meur). Merkittävin investointi on ollut Jyväskylän kiinteistön laajennus, jossa rakennettiin uutta tilaa ulkoisen vuokralaisen käyttöön pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Rakennushankkeen kokonaiskustannus on noin 2,9 Meur. Muilta osin investoinnit ovat korvausinvestointeja, joita on kuitenkin tehty edellisvuotta enemmän. Yhtiön rahoitustilanne on säilynyt vakaana koko katsauskauden ajan. Tase Konsernitaseen loppusumma oli 112,0 Meur (110,8 Meur). Lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta on maksettu kokonaan pois vuonna 2004 liikkeelle laskettu pääomalaina 15 milj. euroa. Keskisuomalainen Oyj:n liikkeelle laskemaan 18.4. - 6.5.2011 merkittävissä olleeseen enintään 20,0 Me pääomalainaan tuli merkintöjä 39,7 Me edestä. Hallitus on 18.5.2011 hyväksynyt merkintöjä 16,8 Me arvosta. Ylikysynnän vuoksi hyväksytyt merkinnät kohdennettiin Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajille sekä Keskisuomalainen-konsernin henkilökunnalle. Uusi 16,8 Meur määräinen pääomalaina on kirjattu pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan. Osakkeet Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on muutettu A-osakkeiksi alkuvuoden aikana yhden muuntovaatimuksen perusteella yhteensä 672 kappaletta. Muuntojen jälkeen K-osakkeiden määrä on 5.263.849 ja A-osakkeiden 5.473.111 kappaletta. Yhtiö maksoi 11.5.2010 osinkoa 0,80 euroa osakkeelle, yhteensä 8,6 Meur. Lisäksi hallituksella on yhtiökokouksen myöntämä valtuutus päättää osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti enintään 0,40 euron lisäosingosta osaketta kohden. Keskisuomalainen Oyj:lla on hallussaan omia A-osakkeita 21.500 kappaletta. Osakkeet ovat 0,2% koko osakemäärästä ja edustavat 0,02% äänimäärästä. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Keskisuomalainen Oyj on 25.10.2011 ilmoittanut käynnistävänsä yt-neuvottelut liittyen sivun- ja ilmoitusvalmistuksen tuotannon uudelleenjärjestelyyn sekä painoliiketoiminnan työvuorojen muutokseen. Keskisuomalainen Oyj:n sivun- ja ilmoitusvalmistukseen keskittyneiden tytäryhtiöiden Mediasepät Oy:n ja Tavukatti Oy:n toiminnot järjestellään uudelleen. Perusteena neuvotteluille on kehittää tuotantoprosessia, tuotteita ja palveluja. Alustavan arvion mukaan mahdolliset irtisanomiset ja osa-aikaistamiset koskevat enintään 15 henkilöä. Tavukatti Oy fuusioidaan Mediasepät Oy:öön 1.1.2012. Keskisuomalainen Oyj:n painoliiketoimintaan erikoistuneen tytäryhtiön Lehtisepät Oy:n yt -neuvottelut ovat päättyneet. Yt -neuvottelujen lopputuloksena Pieksämäen yksikön viikonlopputyövuoroista luovutaan 1.1.2012 alkaen. Työvuorojen muutoksen johdosta Pieksämäen yksikön henkilöstön määrä vähenee kolmella henkilöllä. Keskisuomalainen Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen mukaisesti 0,40 euron osingon maksamisesta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.12.2011 ja osingon maksupäivä on 14.12.2011. Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät Riski inflaation kiihtymisestä ja yleisestä kustannustason noususta on korostunut katsauskaudella. Erityisesti paperihinnassa ja haja-asutusalueiden jakeluiden hinnoissa on ollut merkittävää nousua. Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa kasvun heikkenemiseen, mikä voi heijastua media- ja tilausmyyntiimme. Pörssikauppaan liittyvän epävarmuuden jatkuminen tuo riskiä myytävissä sijoituksissa olevan pörssisalkkumme arvostukseen liittyen. Eduskunnassa käsittelyssä oleva tilattaville lehdille kaavailtu 9 %:n arvonlisävero saattaa vaikuttaa konsernin tuotteiden kysyntään ja kannattavuuteen. Pidemmän aikavälin riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty vuosikertomuksen sivulla 35. Loppuvuoden näkymät Kansainvälisen talouden epävarmuus vaikuttaa lisääntyvästi konsernin toimintaympäristöön. Konsernin liikevaihto kasvaa uusien liiketoimintojen myötä maltillisesti viime vuoteen verrattuna. Kohoavat kustannukset ja heikkenevä markkinatilanne vaikeuttavat suhteellisen kannattavuuden säilyttämistä. Koko vuoden operatiivisen tuloksen arvioidaan paranevan viime vuoteen verrattuna, mutta yleinen talouden epävakaus voi vielä vaikuttaa loppuvuoden tulokseen. Laadintaperiaatteet Konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaus -standardin mukaisesti. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com. Konserni on soveltanut 1.1.2011 alkaen seuraavia IFRS-muutoksia, jotka on hyväksytty EU:ssa ja jotka saattavat vaikuttaa tulevina tilikausina konsernin tilinpäätöksiin: - IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä - IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi. - IFRIC 14 ja IAS 19 Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys. - IFRS-standardien ja IFRIC-tulkintojen vuosittaiset muutokset (5/2010). Muutokset tulevat pääosin voimaan 2011. Muilta osin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2010 tilinpäätöksessä. Konsernin alustavan arvion mukaan IAS 24 saattaa vaikuttaa liitetietoihin. IFRIC 19 vaikuttaa tuloslaskelmaan ja taseeseen, mikäli kyseisiä järjestelyjä toteutetaan. Muilla voimaan tulevilla muutoksilla ei alustavien arvioiden mukaan ole vaikusta konsernin tilinpäätökseen. KESKISUOMALAINEN OYJ HALLITUS Vesa-Pekka Kangaskorpi toimitusjohtaja Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi p. (014)622 000. Luvut ovat tilintarkastamattomia. KONSERNIN TULOSLASKELMA (Meur) 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 1-12/201 0 (3 kk) (3 kk) (9 kk) (9 kk) (12 kk) LIIKEVAIHTO 25,3 24,8 80,7 74,5 101,9 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Liiketoiminnan kulut -20,6 -19,3 -64,8 -60,0 82,1 LIIKEVOITTO 4,9 5,6 16,2 14,8 20,3 Liikevoitto % liikevaihdosta 19,3% 22,7% 20,1% 19,9% 20,0% Rahoitustuotot ja -kulut -2,9 -0,3 -1,2 0,3 0,2 Osuus osakkuusyhtiöiden 0,1 0,0 0,3 0,1 0,2 tuloksesta VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 2,1 5,3 15,3 15,2 20,7 Verot -0,6 -1,4 -3,9 -3,7 -5,2 VOITTO/TAPPIO 1,5 3,9 11,5 11,5 15,5 TILIKAUDEN VOITON JAKO Emoyhtiön osakkeenomistajille 1,5 3,9 11,5 11,5 11,0 Vähemmistöosakkaille Tulos/osake, laimentamaton 0,14 0,37 1,07 1,07 1,02 (eur) Tulos/osake, laimennettu (eur) 0,14 0,37 1,07 1,07 1,02 KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN 7-9/201 7-9/201 1-9/201 1-9/201 1-12/20 1 0 1 0 10 ERÄT (3 kk) (3 kk) (9 kk) (9 kk) (12 kk) Tilikauden voitto 1,5 3,9 11,5 11,5 15,5 Muut laajan tuloksen erät: Myytävissä olevat rahoitusvarat -0,3 1,1 -4,4 0,2 3,9 Rahavirran suojaukset 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 Muihin laajan tuloksen eriin 0,1 -0,3 1,1 -0,1 -1,0 liittyvät verot Tilikauden muut laajan tuloksen -0,2 0,9 -3,2 0,2 2,9 erät verojen jälkeen TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,3 4,8 8,3 11,7 18,4 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO Emoyhtiön osakkeenomistajille 1,3 4,8 8,3 11,7 18,4 Vähemmistöosakkaille - - - - - SEGMENTTI-INFORMAATIO LIIKEVAIHTO (Meur) 7-9/2011 7-9/2010 1-9/201 1-9/2 1-12/2010 1 010 Kustannustoiminta 22,2 22,1 71,6 67,0 91,2 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 9,3 8,2 28,1 24,9 33,7 Kohdistamaton 1,1 0,9 3,4 2,5 3,7 Segmenttien välinen liikevaihto -7,3 -6,4 -22,4 -19,9 -26,7 Konserni yhteensä 25,3 24,8 80,7 74,5 101,9 LIIKEVOITTO Kustannustoiminta 4,4 5,5 15,5 15,5 21,1 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 1,0 0,7 2,7 1,5 2,1 Kohdistamaton -0,5 -0,5 -2,0 -2,2 -2,8 Konserni yhteensä 4,9 5,6 16,2 14,8 20,3 KONSERNIN TASE 30.9.20 30.9.20 31.12.2010 11 10 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 2,7 2,3 2,4 Liikearvo 38,0 37,6 37,9 Aineelliset hyödykkeet 30,0 27,4 27,5 Osuudet osakkuusyhtiöissä 1,7 1,4 1,5 Myytävissä olevat sijoitukset 18,4 20,9 24,5 Muut pitkäaikaiset saamiset 0,1 0,2 0,2 Laskennalliset verosaamiset 1,7 1,0 0,2 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 0,9 0,7 1,1 Myyntisaamiset ja muut saamiset 9,5 9,5 7,9 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 0,6 0,9 0,0 verosaamiset Rahat ja pankkisaamiset 8,4 8,8 8,2 Yhteensä 112,0 110,7 111,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan oman pääoman osuus 57,7 54,7 57,1 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennallinen verovelka 1,5 1,4 1,7 Pitkäaikaiset korolliset velat 25,8 12,1 11,5 Pitkäaikaiset varaukset 0,6 0,9 0,6 LYHYTAIKAISET VELAT Lyhytaikaiset korolliset velat 3,6 18,8 18,6 Ostovelat ja muut velat 21,0 21,2 20,5 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 1,6 1,5 1,0 verovelat Lyhytaikaiset varaukset 0,3 0,3 Yhteensä 112,08 110,7 111,4 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Meur) 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010 (9 kk) (9 kk) (12 kk) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Asiakkailta saadut maksut 84,1 77,2 102,1 Tavaroiden ja palvelujen toimittajille ja henkilöstölle suoritetut maksut -64,7 -58,3 -76,6 Maksetut korot -1,6 -1,5 -1,5 Saadut korot 0,1 0,0 0,1 Maksetut verot -4,5 -4,3 -5,3 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 13,4 13,1 18,7 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken -0,3 -0,0 -1,3 rahavaroilla Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -4,9 -1,3 -2,2 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,6 -1,2 -0,5 Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden 0,1 0,1 0,2 myynti Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin -0,4 Luovutustulot myytävissä olevista sijoituksista 0,4 0,4 0,5 Myönnetyt lainat -0,0 -0,0 0,0 Saadut osingot 1,8 1,3 1,3 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT -4,0 -0,6 -2,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Lainojen nostot 16,8 - Lainojen takaisinmaksut -17,6 -3,8 -4,4 Omien osakkeiden hankinta - -0,3 -0,3 Maksetut osingot -8,6 -6,4 -10,7 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT -9,3 -10,6 -15,4 RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) 0,1 1,9 1,4 Rahavarat tilikauden alussa 8,2 6,9 6,9 Rahavarat tilikauden lopussa 8,4 8,8 8,2 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Muut Muut Omat Kertyne Yhteens pääoma sidotut vapaat osakkee et ä rahasto rahasto t voitto- t t varat OMA PÄÄOMA 31.12.2009 2257 270 -1864 49062 49725 Laaja tulos: Tilikauden tulos 11452 11452 Muut laajan tuloksen erät: Rahavirran suojaukset 47 47 Myytävissä olevat 185 185 rahoitusvarat Tilikauden laaja tulos yht. 232 11452 11684 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -6429 -6429 Omien osakkeiden hankinta -323 -323 Liiketoimet omistajien -323 -6429 -6752 kanssa yhteensä OMA PÄÄOMA 30.9.2010 2257 270 -1632 -323 54084 54657 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Muut Muut Omat Kertyne Yhteens pääoma sidotut vapaat osakkee et ä rahasto rahasto t voitto- t t varat OMA PÄÄOMA 31.12.2010 2257 270 1050 -323 53891 57146 Laaja tulos: Tilikauden tulos 11469 11469 Muut laajan tuloksen erät: Rahavirran suojaukset 47 47 Myytävissä olevat -3249 -3249 rahoitusvarat Tilikauden laaja tulos yht. -3202 11469 8268 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -8572 -8572 yhteisellä 818 818 arvo-osuustilillä olleiden osakkeiden myynti ja lunastamattomat osingot Liiketoimet omistajien -7754 -7754 kanssa yhteensä OMA PÄÄOMA 30.9.2011 2257 270 -2151 -323 57606 57659 BRUTTOINVESTOINNIT JA HENKILÖKUNTA 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010 Bruttoinvestoinnit; Meur 6,2 2,5 4,4 Bruttoinvestoinnit; %liikevaihdosta 7,7 % 3,3 % 4,3 % Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 822 hlöä 786 hlöä 780 hlöä kokopäiväisinä TUNNUSLUVUT (eur) 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 1,07 1,07 1,45 tulos/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma 5,38 5,1 5,33 pääoma/osake Omavaraisuusaste, % 56,2 53,8 54,0 KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (Meur) 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010 Pantit, vastuut ja takaukset Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin tai yrityskiinnityksiä Rahalaitoslainat 12,1 15,1 14,6 Annetut kiinteistökiinnitykset 17,6 17,6 17,6 Annetut yrityskiinnitykset 15,1 15,1 15,1 Osakkuusyhtiön puolesta annetut takaukset 1,9 1,4 2,5 Tunnuslukujen laskentakaavat Tulos/ osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos x 100 Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkaiden lkm Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lkm Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100 --------------------------------------------------- Taseen loppusumma - saadut ennakot (=tilausvastuu)