Kesla Oyj

KESLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 26, 2010 11:55 EEST

Heinä - syyskuu 2010 lyhyesti:

- konsernin liikevaihto kasvoi 48,1 % vertailukaudesta ja oli 7,2 miljoonaa
euroa (7-9/2009 4,9 miljoonaa euroa)
- konsernin liikevoitto parani merkittävästi ja oli 253 tuhatta euroa
voitollinen (658 tuhatta euroa tappiollinen)
- liiketoiminnan vahvan kasvun myötä liiketoiminnan rahavirta oli negatiivinen
662 tuhatta euroa (323 tuhatta euroa positiivinen)
- osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (-0,17 euroa)


Tammi-syyskuu 2010 lyhyesti ja tulevaisuuden näkymät:

- konsernin liikevaihto kasvoi 21,1 % vertailukauteen nähden ja oli 22,5
miljoonaa euroa (1-9/2009 18,6 miljoonaa euroa)
- konsernin liikevoitto parani merkittävästi vertailukaudesta ollen 972 tuhatta
euroa positiivinen (2 095 tuhatta euroa tappiollinen)
- liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen 648 tuhatta euroa (2 795
tuhatta euroa)
- osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (-0,54 euroa)
- konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 42,3 % (30.9.2009 39,6
%)
- konsernin tilauskanta oli katsauskauden lopussa 7,6 miljoonaa euroa
(30.9.2009 2,9 miljoonaa euroa)
- Näkymät: Konserninkokovuoden näkymät pidetään ennallaan. Liikevaihto kasvaa
vuositasolla vuoteen 2009 nähden selvästi. Liikevoitto ja tulos ennen veroja
parantuvat merkittävästi edellisvuodesta ja muodostuvat selvästi positiivisiksi.


Toimintaympäristö

Investointihyödykkeiden kysynnän elpyminen jatkui vahvana myös vuoden
kolmannella neljänneksellä. Keslan tuotteiden kysyntä vahvistui katsauskaudella
vertailukauteen nähden Keslan kaikilla markkina-alueilla. Metsäteollisuuden
vahvistunut suhdannetilanne yhdessä energiapuun kasvavan käytön kanssa tukivat
Keslan metsäkoneryhmän tuotteiden käyttöasteita. Kohonneet käyttöasteet näkyivät
sekä jälkimarkkinointipalvelujen että uustuotteiden kysynnän selvänä
piristymisenä vuoden takaiseen tilanteeseen nähden. Konepajajärjestelmien
kysyntä piristyi yhtälailla vuoden takaiseen tasoon nähden suomalaisten
konepajojen kasvavan lopputuotekysynnän sekä varastotasojen palauttamisen
kautta.


Liikevaihto

Metsäkoneryhmän ulkoinen myynti kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 52,4 % ja
konepajajärjestelmien vastaavasti 34,5 % vuoden 2009 kolmanteen
vuosineljännekseen nähden. Tammi-syyskuussa metsäkoneryhmän ulkoinen myynti
kasvoi 21,7 % ja konepajajärjestelmien 18,9 % vertailukauteen nähden.
Kokonaisuudessaan konsernin katsauskauden liikevaihto kasvoi 21,1 % ollen 22,5
miljoonaa euroa (1-9/2009 18,6 miljoonaa euroa). Keslan kotimaan myynti kasvoi
18,9 % vertailukauteen nähden ollen 11,1 miljoonaa euroa (9,4 miljoonaa euroa)
ja vientimyynti 23,4 % ollen 11,5 miljoonaa euroa (9,2 miljoonaa euroa).
Viennin osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta oli 50,8 % (49,5 %).
Metsäkoneryhmässä vientiliiketoiminnanosuus liikevaihdosta oli 61,8 % (62,0 %)

Liiketoimintaryhmien vahvan kasvun taustalla ovat merkittävästi elpyneet
investointituotteiden kysyntämarkkinat sekä yhtiöiden vahvat
markkinointipanostukset myyntikanavien kehittämiseksi ja asiakasnäkyvyyden
parantamiseksi sekä tehdyt panostukset uustuotekehitykseen ja liiketoimintojen
kilpailukyvyn edelleen kehittämiseen.


Tulos

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 253 tuhatta euroa
voitollinen (7-9/2009 658 tuhatta euroa tappiollinen) ja tulos ennen veroja 221
tuhatta euroa voitollinen (710 tuhatta euroa tappiollinen). Metsäkoneryhmän
liikevoitto oli kolmannella vuosineljänneksellä voitollinen 219 tuhatta euroa
(225 tuhatta euroa tappiollinen) ja konepajaryhmän 42 tuhatta euroa voitollinen
(459 tuhatta euroa tappiollinen).

Tammi-syyskuun liikevoitto parani vuoden 2009 vastaavasta ajankohdasta
merkittävästi ja oli 972 tuhatta euroa voitollinen (1-9/2009 2 095 tuhatta euroa
tappiollinen). Katsauskauden tulos ennen veroja oli 810 tuhatta euroa
voitollinen (2 409 tuhatta euroa tappiollinen). Metsäkoneryhmän tulos ennen
veroja parani katsauskaudella merkittävästi ja oli 772 tuhatta euroa
positiivinen (1 487 tuhatta euroa negatiivinen) ja konepajajärjestelmien
vastaavasti 138 tuhatta euroa voitollinen (894 tuhatta euroa tappiollinen).

Keslan merkittävän tulosparannuksen taustalla on konsernin liikevaihdon
kääntyminen vahvaan kasvuun sekä kilpailukyvyn parantamiseksi tehdyt
kehitystoimenpiteet yhtiöiden eri liiketoiminnoissa. Molempien
liiketoimintaryhmien suhteellista kannattavuutta heikentää kuitenkin edelleen,
voimakkaasta kasvusta huolimatta, rakenteelliseen kapasiteettiin nähden
matalahko kokonaisvolyymitaso sekä markkinoilla vallitseva vahva kilpailutilanne
valmistajien kokonaistarjonnan ylittäessä edelleen merkittävästi kysyntätason.


Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 99
tuhatta euroa (1-9/2009 1 351 tuhatta euroa). Kuluvan vuoden merkittävin
investointi ja myös toimintojen kehityshanke on syksyn aikana käyttöönotettava
uusi toiminnanohjausjärjestelmä. Keslan lähitulevaisuuden investointitarpeet
ovat matalat.


Markkinointi ja tuotekehitys

Kuluva vuosi on Keslan 50. toimintavuosi. Kolmannen vuosineljänneksen
merkkitapahtumia olivat Keslan juhlavuoden ympärillä järjestetyt asiakas- ja
yhteistyökumppanitilaisuudet sekä avoimet ovet -päivät yhtiön Kesälahden ja
Joensuun tehtailla sekä 2.-4.syyskuuta Jämsässä järjestetyt FinnMetko 2010
-metsäkonemessut. Kesla esitteli FinnMetko 2010 -näyttelyssä laajan teollisuus-
ja energiapuun käsittelyyn liittyvän mallistonsa ohella tuoteuutuuksia kaikissa
tuoteryhmissään. Erityispaino uutuuksissa kohdistui metsäenergian tehokkaaseen
keräämiseen, kuljetukseen ja haketukseen liittyviin ratkaisuihin. Tuoteuutuudet
olivat jatkoa jo aikaisemmin katsauskaudella Euroopan messuilla esitellyille
tuoteuutuuksille.


Tase ja rahoitus

Konsernin katsauskauden päättävän taseen loppusumma oli 26,4 miljoonaa euroa
(31.12.2009 25,7 miljoonaa euroa).

Konsernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät katsauskaudella hyvinä.
Konsernin velkakirjalainoja lyhennettiin katsauskaudella yhteensä 1 876 tuhatta
euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 648 tuhatta euroa
positiivinen (1-9/2009 2 795 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kääntyminen vahvaan
kasvuun toisesta vuosineljänneksestä alkaen kasvatti konsernin käyttöpääomia
myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden kasvun kautta.

Keslan omavaraisuusaste kasvoi katsauskauden aikana 42,3 prosenttiin (31.12.2009
41,1 %) ja nettovelkaantumisaste pieneni 85,1 prosenttiin (31.12.2009 91,3 %).


Henkilöstö

Kesla-konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 212 henkilöä
(1-9/2009 248 henkilöä). Henkilöstön kokonaismäärä oli katsauskauden päättyessä
248 henkilöä (31.12.2009 237 henkilöä). Vuonna 2009 sovitut henkilöstön
lomautukset päättyivät katsauskauden aikana. Kasvun toteuttamiseksi sekä tulevan
kasvun turvaamiseksi tehtiin katsauskauden aikana myös yksittäisiä rekrytointeja
konsernin eri liiketoiminta-alueisiin.


Riskit ja epävarmuustekijät

Keslan liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin
liiketoimintaympäristön äkillisiin ja voimakkaisiin, ennustamattomiin muutoksiin
sekä mahdollisiin muutoksiin Keslan liiketoimintakumppanuuksissa.

Vallitsevan markkinatilanteen yksittäisiä kansainvälisiä epävarmuustekijöitä
ovat mahdolliset rahoitusmarkkinoiden uudet häiriöt erityisesti Euroopassa sekä
Amerikan ja Aasian talouskehityksen häiriintyminen, jotka kukin erikseen voivat
toteutuessaan pysäyttää vahvasti alkaneen investointituotteiden kysynnän
elpymisen.

Kesla pyrkii ennaltaehkäisemään ja pienentämään riski- ja epävarmuustekijöiden
vaikutusta konsernin liiketoimintoihin hakemalla pitkäjänteisiä ja luotettavia
yhteistyökumppanuuksia ja liiketoimintaratkaisuja eri muodoissaan. Konsernin
asiakkuuksien laajentaminen yhdessä laajan tuotevalikoiman myötä pienentävät
konsernin riippuvuutta yksittäisen markkinan ja asiakkuuden kysyntävaihteluilta.
Liiketoiminnan kannattavuutta pyritään ylläpitämään tuottavuuden parantamiseen
liittyvillä kehitystoimenpiteillä ja investoinneilla sekä markkinaperusteisilla
hinnantarkastuksilla. Rahoitusriskejä pienennetään aktiivisella kassavirran
ohjaamisella, myyntisaamisten aktiivisella valvonnalla sekä rahoitustarpeiden
hyvällä ennakoinnilla. Riskeistä ja niihin varautumisesta löytyy enemmän tietoa
vuoden 2009 vuosikertomuksesta sivuilta 10 ja 11.


Lähiajan näkymät

Keslan lähitulevaisuuden liiketoimintaympäristö näyttää vahvan toisen ja
kolmannen vuosineljänneksen jälkeen positiiviselta. Metsäteollisuuden
positiivisen suhdannekehityksen ja EU:n asettamien uusiutuvien energialähteiden
kasvutavoitteiden odotetaan tukevan Keslan metsäkoneryhmän suotuisaa kysynnän
kasvua yhdessä yhtiön aktiivisen tuotekehityksen ja markkinointiponnistelujen
kanssa myös loppuvuoden aikana. Konepajajärjestelmien kysynnän odotetaan
yhtälailla jatkavan kasvu-uralla investointituotteiden kansainvälisen kysynnän
edelleen elpyessä. Liikevaihdon kasvun jatkuminen mahdollistaa myös
liiketoimintojen tuloksen edelleen kehittämisen.

Keslan tilauskanta oli katsauskauden lopussa merkittävästi vuoden takaista tasoa
korkeampi eli 7,6 miljoonaa euroa (30.9.2009 2,9 miljoonaa euroa). Erittäin
positiivisesti kehittyneen toisen ja kolmannen vuosineljänneksen, kasvaneen
tilauskannan sekä myönteisten tulevaisuuden näkymien myötä konsernin koko vuoden
liikevaihto ylittää vuoden 2009 tason selvästi. Liikevoitto ja tulos ennen
veroja parantuvat vuositasolla merkittävästi edellisvuodesta ja muodostuvat
selvästi positiivisiksi.


Hyvä hallinnointitapa

Hallitus on päättänyt, ettei yhtiön toiminta ja toiminnan laajuus huomioiden ole
tarpeellista perustaa erillistä tarkastusvaliokuntaa. Hallituksella on ohjelma
ja tavoitteet tarkastustoiminnan järjestämiseksi. Tavoitteena on varmistaa, että
liiketoiminnan riskien hallinta on riittävää ja asianmukaista, että yhtiössä
tuotettava informaatio on luotettavaa sekä että yhtiön sisäinen valvonta on
toimivaa ja luotettavaa.

Kesla Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 1.1.2009 alkaen. Kesla
Oyj:n hallinnointikoodi löytyy Keslan Internet -sivuilta osoitteessa
www.kesla.fi kohdasta Sijoittajille - Hallinnointi. Lisätietoja Keslan
hallinnointitavasta löytyy Keslan kotisivuilta sekä Keslan vuosikertomuksesta,
joka on julkaistu pdf-muodossa Keslan kotisivuilla osoitteessa www.kesla.com.
Vuosikertomuksen voi tilata myös puhelimitse numerosta 0207 862 841.


Hallussa olevat omat osakkeet

Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa omia osakkeita 14 570 kpl, joiden
osuus kaikkien osakkeiden määrästä on 0,4 % ja 0,1 % äänimäärästä.


TAULUKKO-OSA

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA | 1.1.- | 1.1.- | 1.7.- | 1.7.- | 1.1.- |
| 1 000 € | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.9. | 30.9. | 30.9. | 30.9. | 31.12. |
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 22 541 | 18 610 | 7 214 | 4 871 | 26 101 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja | | | | | |
| keskeneräisten | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotteiden varastojen | 745 | -887 | 426 | -27 | -1 227 |
| muutos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 77 | 59 | 7 | 24 | 131 |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja | -11 676 | -9 849 | -3 917 | -2 764 | -13 718 |
| tarvikkeiden käyttö | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista | -6 681 | -6 275 | -2 097 | -1 655 | -8 399 |
| aiheutuvat kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -1 041 | -1 038 | -329 | -361 | -1 406 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | -2 992 | -2 715 | -1 051 | -747 | -3 319 |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 972 | -2 095 | 253 | -658 | -1 837 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut (netto) | -163 | -313 | -32 | - 53 | -380 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 810 | -2 409 | 221 | -710 | -2 217 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -200 | 522 | -56 | 103 | 548 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | 609 | -1 886 | 165 | -607 | -1 668 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos | 609 | -1 886 | 165 | -607 | -1 668 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | 599 | -1 819 | 163 | -570 | -1 595 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | 10 | -67 | 2 | -37 | -73 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | | | | | |
| kuuluvasta voitosta | | | | | |
| laskettu | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton/laimen- | 0,18 | -0,54 | 0,05 | -0,23 | -0,47 |
| nettu osakekohtainen | | | | | |
| tulos, euro | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE 1 000 € | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 360 | 360 | 360 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 254 | 316 | 324 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 8 280 | 9 502 | 9 167 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset | 32 | 32 | 32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | - | - | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 10 274 | 10 412 | 9 289 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 7 049 | 5 218 | 4 985 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon | - | - | - |
| perustuvat verosaamiset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 180 | 286 | 1 531 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 26 429 | 26 125 | 25 690 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma | | | |
| pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 1 917 | 1 917 | 1 917 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 6 | 6 | 6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman | 210 | 210 | 210 |
| rahasto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 8 896 | 8 071 | 8 297 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma | 11 029 | 10 205 | 10 430 |
| pääoma yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus | 117 | 125 | 119 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 11 146 | 10 329 | 10 549 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka | 157 | 25 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 155 | 230 | 155 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 6 606 | 8 985 | 8 016 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 5 267 | 3 394 | 3 827 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon | | | |
| perustuvat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| verovelat | 42 | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 3 056 | 3 161 | 3 144 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 15 283 | 15 796 | 15 141 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 26 429 | 26 125 | 25 690 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA (1000 EUR)

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

--------------------------------------------------------------------------------
| 1000€ |Osake |Ylikurs- |Kertyneet | SVOP | Yhteen-|Vähem- | Oma |
| | | si- | | | sä | mistö | pääoma |
| | pää- | rahasto |voittova- | | | |yhteen- |
| | oma | | rat | | | osuus | sä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |1 917 | 6 | 8 297 | 210 | 10 430 | 119 | 10 549 |
| 1.1.2010 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | - | | - | -12 | -12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | | 599 | | 599 | 10 | 609 |
| laajatulos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |1 917 | 6 | 8 896 | 210 | 11 029 | 117 | 11 146 |
| 30.9.2010 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000€ |Osake |Ylikurs- |Kertyneet | SVOP |Yhteen- |Vähem- | Oma |
| | | si- | | | sä | mistö | pääoma |
| | pää- | rahasto |voittova- | | | |yhteen- |
| | oma | | rat | | | osuus | sä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |1 917 | 6 | 10 497 | 210 | 12 630 | 204 | 12 834 |
| 1.1.2009 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | -618 | | -618 | | -618 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | | -1 807 | | -1 807 | -79 | -1 886 |
| laajatulos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |1 917 | 6 | 8 071 | 210 | 10 205 | 125 | 10 329 |
| 30.9.2009 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 1000€ |Osake |Ylikurs- |Kertyneet | SVOP |Yhteen- |Vähem- | Oma |
| | | si- | | | sä | mistö | pääoma |
| | pää- | rahasto |voittova- | | | |yhteen- |
| | oma | | rat | | | osuus | sä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |1 917 | 6 | 10 497 | 210 | 12 630 | 204 | 12 834 |
| 1.1.2009 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | -605 | | -605 | -12 | -616 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | | -1 595 | | -1 595 | -73 | -1 668 |
| laajatulos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |1 917 | 6 | 8 297 | 210 | 10 430 | 119 | 10 549 |
| 31.12.2009 | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 € | 1.1.-30.9. | 1.1.-30.9.2 | 1.1.-31.12. |
| | 2010 | 009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 972 | -2 095 | -1 837 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut liiketulokseen | 1 104 | 1 038 | 1 446 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden saamisten muutos | -1 797 | 2 591 | 2 557 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos | -984 | 2 940 | 4 063 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muiden velkojen muutos | 1 462 | -1 659 | -1 227 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos yhteensä | -1 320 | 3 871 | 5 393 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot | -151 | -300 | -412 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | 1 | 11 | 16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot | 42 | 270 | 270 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | 648 | 2 795 | 4 876 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja | -134 | -186 | -257 |
| aineettomiin hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset investoinnit | -355 | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointiavustukset | - | 273 | 273 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | -489 | 87 | 16 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | 441 | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut | -1 876 | -2 319 | -3 064 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelkojen maksut | -63 | -47 | -65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -12 | -618 | -618 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | -1 510 | -2 985 | -3 748 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -1 352 | -102 | 1 143 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa | 1 531 | 388 | 388 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa | 180 | 286 | 1 531 |
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton tulos/osake, EUR | 0,18 | -0,54 | -0,47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella oikaistu | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos/osake, EUR | 0,18 | -0,54 | -0,47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, EUR | 3,26 | 3,02 | 3,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 42,3 | 39,6 | 41,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, % | 85,1 | 114,8 | 91,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma (1000 EUR) | 26 429 | 26 125 | 25 690 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttöomaisuuteen (1000 EUR) | 99 | 1 351 | 1 211 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 212 | 248 | 237 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------VELAT JA NIIDEN VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET (1000 EUR)


--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahalaitoslainat | 9 662 | 12 147 | 11 160 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset | 3 632 | 3 632 | 3 632 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut yrityskiinnitykset | 6 072 | 6 577 | 6 072 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudeksi annetut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kiinnitykset yhteensä | 9 704 | 10 209 | 9 704 |
--------------------------------------------------------------------------------


Laadintaperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia.
Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2009.


TOIMINTASEGMENTIT

--------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/2010, 1000 € | Metsäkoneet | Konepaja- |Eliminointi | Yhteensä |
| | |järjestelmät | | |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoiset tuotot | 18 117 | 4 424 | | 22 541 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen myynti | 204 | 3 678 | -3 882 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 18 321 | 8 101 | -3 882 | 22 541 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos ennen | 772 | 138 | -98 | 810 |
| veroja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tulos ennen | | | | 810 |
| veroja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-9/2009, 1000 € | Metsäkoneet | Konepaja- |Eliminointi | Yhteensä |
| | |järjestelmät | | |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoiset tuotot | 14 888 | 3 722 | | 18 610 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen myynti | 121 | 2 422 | -2 543 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 15 009 | 6 144 | -2 543 | 18 610 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos ennen | -1 487 | -894 | -28 | -2 409 |
| veroja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tulos ennen | | | | - 2 409 |
| veroja | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7-9/2010, 1000 € | Metsäkoneet | Konepaja- |Eliminointi | Yhteensä |
| | |järjestelmät | | |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoiset tuotot | 5 649 | 1 565 | | 7 214 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen myynti | 76 | 1 292 | -1 368 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 5 725 | 2 857 | -1 368 | 7 214 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos ennen | 203 | 27 | -8 | 221 |
| veroja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tulos ennen | | | | 221 |
| veroja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 7-9/2009, 1000 € | Metsäkoneet | Konepaja- |Eliminointi | Yhteensä |
| | |järjestelmät | | |
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoiset tuotot | 3 707 | 1 164 | | 4 871 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen myynti | 46 | 650 | -697 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 3 754 | 1 814 | -697 | 4 871 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos ennen | -254 | -483 | 27 | -710 |
| veroja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tulos ennen | | | | -710 |
| veroja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------Yhtiön vuosineljännesten liikevaihdot ja tulokset ennen
veroja (1000 EUR)

--------------------------------------------------------------------------------
| | Liikevaihto | Tulos ennen veroja |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tammi-Maaliskuu | 6 935 | 7 651 | 137 | -451 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Huhti-Kesäkuu | 8 392 | 6 088 | 451 | -1 247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Heinä-Syyskuu | 7 214 | 4 871 | 221 | -710 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Loka-Joulukuu | | 7 491 | | 192 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 22 541 | 26 101 | 810 | -2 217 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.


Kesla Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2010 julkaistaan 26.1.2011 klo 9.00.


Joensuu 26.10.2010

KESLA OYJ

Jari Nevalainen
toimitusjohtajaLISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Jari Nevalainen, 040 - 830 7750


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com


Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee teollisuus- ja energiapuunkorjuun
tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden
järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin
liikevaihto oli vuonna 2009 26,1 M€, josta vientitoiminnan osuus oli 50,4 %.
Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella,
Ilomantsissa ja Tohmajärvellä. Keslan palveluksessa on noin 240 henkeä. Keslan
A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.


Source: Millistream