Valtioneuvosto

Kiinteä sähkön tuotantotuki loppuu vuoden 2012 alussa

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2011 21:45 EET

Hallitus antoi 24.11.2011 esityksen lakimuutokseksi, jolla oikeus kiinteään sähkön tuotantotukeen loppuisi vuoden 2012 alussa. Tukea maksetaan vielä vuonna 2011 tuotetusta sähköstä. Tukea on maksettu syöttötariffijärjestelmän ulkopuolella olleesta uusiutuvan sähkön tuotannosta. Tuki on ollut tuulivoimalla ja metsähakkeella tuotetusta sähköstä 6,9 euroa megawattitunnilta ja biokaasulla ja vesivoimalla tuotetusta sähköstä 4,2 euroa. Lakiehdotus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta annetaan eduskunnalle tasavallan presidentin esittelyssä perjantaina. Tuen lopettaminen tuo valtiolle vuosittain 4,5 miljoonan euron säästöt vuodesta 2013 alkaen. Tämä vähennys on noin 2 prosenttia uusiutuvan energian tuotanto- ja investointitukien kokonaisuudesta. Tukileikkaus on osa hallitusohjelmassa sovittua 25 miljoonan euron vähennystä uusiutuvan energian tukiin vuoteen 2015 mennessä. Leikkaus päätettiin vuoden 2012 talousarvioesityksen ja valtiontalouden vuosien 2013-2015 kehysten valmistelun yhteydessä toteuttaa nopeutetussa aikataulussa.

Pääosa metsähakevoimaloista on jo siirtynyt kiinteästä sähkön tuotantotuesta syöttötariffijärjestelmään, ja mahdollisesti vielä noin 10 metsähakevoimalaa hakee järjestelmään. Arvion mukaan kiinteällä tuella tuettavasta sähköstä vuonna 2011 selvästi yli 90 prosenttia eli 25 terawattituntia olisi metsähakkeella tuotettua sähköä. Tästä lähes kaikki tulee jatkossa saamaan syöttötariffin.

Vuoden 2009 alun jälkeen käyttöön otetut tuulivoimalat ja biokaasuvoimalat ovat myös voineet hakea syöttötariffijärjestelmään siirtymäkautena, joka päättyi syyskuun lopussa. Siirtymäsäännöksen perusteella tuulivoimaloita on hyväksytty järjestelmään viisi. Nyt annettavan lakiehdotuksen nojalla tämä siirtymäkausi olisi vielä voimassa ensi vuonna maaliskuun loppuun. Tämän järjestelyn avulla arviolta vielä yli puolet kiinteälle sähkön tuotantotuelle rekisteröityneiden tuulivoimaloiden vuosituotannosta voi siirtyä syöttötariffijärjestelmään.

Kiinteä sähkön tuotantotuki tuli voimaan maaliskuussa 2011. Sitä ennen vastaavaa tukea maksettiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain nojalla jo osin vuodesta 1997 alkaen.

Syöttötariffi uusiutuvan energian keskeisin tukimuoto - siihen ei tulossa leikkauksia

Vuonna 2011 käyttöön otettuun syöttötariffijärjestelmään ei uusiutuvan energian määrärahojen leikkausta kohdisteta. Sen tuotantotukia varten on ensi vuodelle varattu lähes 100 miljoonaa euroa. Syöttötariffin tukisumma kasvaa vuosittain niin, että esimerkiksi vuonna 2015 tätä tukea arvioidaan maksettavan lähes 200 miljoonaa euroa.

Syöttötariffijärjestelmään hyväksytyille tuulivoimaloille, biokaasuvoimaloille ja puupolttoainevoimaloille maksetaan tavoitehinnan ja sähkön markkinahinnan erotuksen mukaista tukea. Tavoitehinta tuotannolle on 83,5 euroa/megawattitunti. Tuulivoimarakentamisen nopean liikkeellelähdön takaamiseksi tavoitehinta tuulivoimasähkölle on kolmena ensimmäisenä vuotena 105,3 euroa/MWh. Järjestelmään kuuluvissa metsähakevoimaloissa tuotetusta sähköstä maksetaan päästöoikeuden hinnan mukaan muuttuvaa tukea. Voimalaitos voi saada tukea 12 vuoden ajan.

Syöttötariffijärjestelmän ohella keskeinen uusiutuvan energian tukimuoto on energiatuki (investointituki), jota myönnetään tänä vuonna noin 110,6 miljoonaa uusiin laitosinvestointeihin, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja edistetään alan innovatiivista teknologiaa. Ensi vuodelle tukeen on varattu 156,9 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, puh. 010 606 4819

hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 010 606 2078