Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kiskonjoen vesistön alaosalla edistetään vesienhoitotavoitteita pohjapatojen rakennustöillä

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2011 15:06 EET

Oyj Fiskars Abp:n, Salon kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen  yhteistyöhankkeen tarkoituksena on nostaa umpeenkasvusta kärsineen Saarenjärven vedenkorkeutta ja helpottaa vaelluskalojen nousua Kiskonjoessa. Hankkeeseen kuuluu pohjapadon rakentaminen Saarenjärven luusuaan ja Hamarinkosken säännöstelypadon luonnonmukaistaminen pohjapadoksi. Työ on tarkoitus toteuttaa kuluvan syksyn ja ensi talven aikana Kiskonjoen virtaamatilanteesta riippuen.

Saarenjärven pohjapadon tarkoituksena on nostaa järven alivesiä ja kesävettä, mutta säilyttää keski- ja tulvavedenkorkeudet suunnilleen ennallaan.  Hamarinkosken pato sijaitsee Latokartanon Pruukissa Salon kaupungissa.  Hamarinkosken säännöstelypato muutetaan pohjapadoksi nykyiset aukot ja kynnyskorkeudet säilyttäen. Noin 20 m padon yläpuolelle kunnostetaan vedenpinnan liiallisen alenemisen estämiseksi uusi koskenniska, jonka leveys on 16 m.  Pohjapadon yhteyteen tehdään kalatie padon oikean reuna-aukon kautta padosta alaspäin.  Saarenjärven pohjapato tehdään järven luusuaan 40–60 m:n päähän sillasta koskimaisena rakenteena, jonka pituus on 25 m.  Padon harjan kokonaispituus on 40 m ja sen keskiosalla on 20 m leveä syvennys.  Maanrakennustöiden toteuttajana on Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy Salosta.  Hankkeesta saattaa aiheutua vähäistä työnaikaista veden samentumista.

Hamarinkosken kalatie ja koskenniska sekä Saarenjärven pohjapato tehdään luonnonmukaisesti kiveämällä käyttäen yhteensä n. 1 900 m3 erikokoisia kiviä. Lisäksi jokiosuudella kunnostetaan Prinkkalan kaksi virtapaikkaa. Virtapaikkojen pituus on yhteensä 70 – 80 m ja niiden kunnostamisella parannetaan joen virtausta tulvien aikana siten, etteivät Saarenjärven tulvat hankkeen vuoksi nouse. Perkausmassojen määrä on n. 350 m3.

Kiskonjoki kuuluu Kirkkojärvestä alaspäin Natura 2000 -verkostoon. Kosken voimalaitoksen alapuolella Kiskonjoki laajenee ruohikkoiseksi linnustoltaan arvokkaaksi Saarenjärveksi, joka kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Saarenjärvi on pääosin suojeltu luonnonsuojelulailla. Kiskonjoen vesistö on suojeltu koskiensuojelulailla.  Kiskonjoen alaosassa tavataan vuollejokisimpukkaa ja siellä esiintyy myös jokihelmisimpukkaa. Hanke mahdollistaa jokihelmisimpukan lisääntymiselle välttämättömien lohikalojen nousun Kosken Kosken voimalaitokselle asti. Vain taimen ja lohi kelpaavat simpukan toukkien väli-isänniksi, ja jokihelmisimpukan lisääntymisen kannalta on elintärkeää, että joessa on riittävän tiheä taimen- tai lohikanta. Kiskonjoessa ja sen vesistöalueilla tavataan lohen sekä meri- ja purotaimenen ohella siikaa ja vimpaa.

Hamarinkosken säännöstelyn korvaaminen pohjapadoilla ja uoman vähäinen kunnostus turvaavat jokiosuuden riittävät vedenkorkeudet ja säännöstelyn selventävien määräysten mukaiset Saarenjärven vedenkorkeudet. Alivedenkorkeuksien nousu parantaa Saarenjärven olosuhteita erityisesti kuivina kesinä.  

Lisätietoja:

Petri Riikonen  p. 040 507 8142
Eero Laru  p. 0400 633 209
Juha-Pekka Triipponen  p. 0400 854 012