Konecranes

KONECRANES OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 3.2.2011 klo 9.00

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 11:48 EET

HYVÄ VUODEN 2010 TULOS ALHAISEMMASTA LIIKEVAIHDOSTA HUOLIMATTA, KYSYNTÄ
VILKASTUMASSA

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon
vuotta aiemmin.

NELJÄS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

- Saadut tilaukset 477,7 miljoonaa euroa (361,1), kasvua 32,3 prosenttia:
Kunnossapito +26,7 prosenttia ja Laitteet +33,2 prosenttia.
- Tilauskannan arvo vuoden lopussa 756,2 miljoonaa euroa (607,0), 24,6
prosenttia korkeampi kuin edellisvuonna.
- Liikevaihto 469,4 miljoonaa euroa (428,9), +9,5 prosenttia: Kunnossapito
+24,0 prosenttia ja Laitteet +1,6 prosenttia.
- Liikevoitto oli 45,8 miljoonaa euroa (22,2), 9,8 prosenttia liikevaihdosta
(5,2). Vertailukauden liikevoitto sisälsi 5,1 miljoonaa euroa
uudelleenjärjestelykuluja.
- Laimennettu osakekohtainen tulos 0,55 euroa (0,23).
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 31,2 miljoonaa euroa (89,9).
- Nettokassa 17,4 miljoonaa euroa (77,7) ja nettovelkaantumisaste -3,8
prosenttia (-19,1).

VUOSI 2010 LYHYESTI

- Saadut tilaukset 1 536,0 miljoonaa euroa (1 348,9), +13,9 prosenttia:
Kunnossapito +21,5 prosenttia ja Laitteet +7,5 prosenttia.
- Liikevaihto 1 546,3 miljoonaa euroa (1 671,3), -7,5 prosenttia: Kunnossapito
+6,1 prosenttia ja Laitteet -14,9 prosenttia.
- Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja 115,1 miljoonaa euroa (118,8),
7,4 prosenttia liikevaihdosta (7,1).
- Uudelleenjärjestelykulut 2,7 miljoonaa euroa (20,9).
- Liikevoitto uudelleenjärjestelykulut mukaan lukien 112,4 miljoonaa euroa
(97,9), 7,3 prosenttia liikevaihdosta (5,9).
- Laimennettu osakekohtainen tulos 1,34 euroa (1,08).
- Liiketoiminnan nettorahavirta 57,4 miljoonaa euroa (223,0).
- Hallituksen osinkoehdotus 1,00 euroa (0,90)/osake.

MARKKINANÄKYMÄT

Kunnossapitopalveluiden kysynnän odotetaan olevan edellisvuotta korkeammalla
tasolla asiakastoimialojen korkeampien kapasiteetin käyttöasteiden vuoksi.
Uusien laitteiden kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan Aasian ja Tyynenmeren
alueella sekä kehittyvillä markkinoilla yleisesti. Myös asiakkaat
Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ovat vähitellen saamassa takaisin
luottamustaan lisätä uuslaiteinvestointejaan.


TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Odotamme vuoden 2011 liikevaihdon ja liikevoiton ylittävän vuoden 2010 tason.


TUNNUSLUVUT
--------------------------------------------------------------------------------
10-12/ 10-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos
2010 2009 % 2010 2009 %
--------------------------------------------------------------------------------
Saadut tilaukset, MEUR 477,7 361,1 32,3 1 536,0 1 348,9 13,9
--------------------------------------------------------------------------------
Tilauskanta vuoden lopussa, 756,2 607,0 24,6 756,2 607,0 24,6
MEUR
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto yhteensä, MEUR 469,4 428,9 9,5 1 546,3 1 671,3 -7,5
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto ilman 45,8 27,3 68,0 115,1 118,8 -3,2
uudelleenjärjestelykuluja,
MEUR
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoittoprosentti ilman 9,8 % 6,4 % 7,4 % 7,1 %
uudelleenjärjestelykuluja, %
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto sisältäen 45,8 22,2 106,9 112,4 97,9 14,8
uudelleenjärjestelykulut, MEUR
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoittoprosentti sisältäen 9,8 % 5,2 % 7,3 % 5,9 %
uudelleenjärjestelykulut, %
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja, MEUR 45,4 18,6 144,6 111,3 88,6 25,7
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto, MEUR 31,9 13,4 139,1 78,2 62,5 25,1
--------------------------------------------------------------------------------
Laimentamaton osakekohtainen 0,55 0,23 135,5 1,35 1,08 24,8
tulos, EUR
--------------------------------------------------------------------------------
Laimennusvaikutuksella 0,55 0,23 134,8 1,34 1,08 24,4
oikaistu osakekohtainen tulos,
EUR
--------------------------------------------------------------------------------
Gearing, % -3,8 % -19,1 %
--------------------------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto %, 24,2 % 19,3 %
liukuva 12 kk
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö keskimäärin kauden 9 739 9 811
aikana
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark:

“Toimialamme markkinatilanne kääntyi myönteiseen suuntaan vuoden 2010 toisella
puoliskolla tärkeimpien asiakassegmenttiemme kysynnän oltua noin puolentoista
vuoden ajan erittäin heikko. Tilanteen paranemiseen vaikutti kapasiteetin
käyttöasteen asteittainen kohoaminen tärkeimmillä markkinoillamme. Elpyminen
oli kuitenkin vielä hidasta monien asiakkaiden yhä epäröidessä uusien
laitteiden investointipäätöksiä. Viimeisen vuosineljänneksen erinomainen
tilauskertymä nosti koko vuoden laitetilausten määrän hieman vuoden 2009 tason
yläpuolelle. Kunnossapidon kysyntä oli koko vuoden vahvempi kuin vuonna 2009,
ja myös tulevaisuudennäkymät tällä liiketoiminta-alueella näyttävät lupaavilta.
Markkinatilanne elpyi useimmilla maantieteellisillä alueilla, erityisesti
kehittyvillä markkinoilla ja Pohjois-Amerikassa. Laitekysyntä oli edelleen
heikkoa Länsi-Euroopan suurilla markkinoilla.

Meillä on täysi syy olla tyytyväisiä vuoden 2010 taloudelliseen tulokseemme.
Liikevoittomarginaalimme ennen uudelleenjärjestelykuluja nousi 7,1 prosentista
7,4 prosenttiin. Liikevaihdon samaan aikaan laskiessa tämä on saavutus, josta
tiimimme voi olla ylpeä. Muuttuvien kustannusten (oma valmistus ja
materiaalinhankinta) lasku mahdollisti jopa lievän kasvun myyntikatteessa
pienempien ja standardoitujen laitteiden hintaeroosiosta huolimatta.

Aiomme lisätä kehityspanostuksiamme vuonna 2011. Yksi strategiamme tärkeimmistä
osa-alueista on kasvattaa teknologiakehitysinvestointeja, tavoitteena parantaa
entisestään kykyämme nostaa asiakkaidemme tuottavuutta. Meillä on suunnitteilla
useita tärkeitä uusia tuotteita ja palveluja, joista osa lanseerataan
markkinoille jo tänä vuonna. Tärkeitä painopistealueita ovat turvallisuus,
ekotehokkuus, automaatio, kunnossapito- ja valvontajärjestelmät sekä
ohjelmistot yleensä.

Haluan myös korostaa investointejamme sisäisen tehokkuutemme parantamiseksi.
Kenttähuollosta alkaen uudistamme asteittain kaikki avaintietojärjestelmämme:
tavoitteena on saada mahdollisimman kattava ja reaaliaikainen näkyvyys
liiketoimintaamme, ja sitä kautta uusi hyppy tuottavuuteemme. Emme vaihda
kaikkia järjestelmiämme kerralla, vaan asteittain useiden vuosien aikana.”

MUUT TÄRKEÄT ASIAT

Konecranes vahvisti 8.10.2010 lähestyneensä Demag Cranes AG:ta (”Demag Cranes”)
8.9.2010 keskustellakseen yritysten mahdollisesta yhdistymisestä. Demag
Cranesin johto on vastannut, ettei yrityksellä ole mitään kiinnostusta
tällaiseen mahdollista yhdistymistä koskevaan keskusteluun. Näissä olosuhteissa
emme jatka asian käsittelyä.

HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISTEN VOITTOVAROJEN JAOSTA

Emoyhtiön vapaa oma pääoma on yhteensä 190 712 992,28 euroa josta tilikauden
voitto on 56 371 908,44 euroa. Konsernin vapaa oma pääoma on 380 422 000 euroa.

Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiön jakokelpoiset varat lasketaan emoyhtiön
vapaan oman pääoman perusteella. Osingon määrän määrittelemistä varten hallitus
on arvioinut emoyhtiön maksukykyisyyttä ja taloudellisia olosuhteita tilikauden
päättymisen jälkeen.

Näihin arvioihin perustuen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa
jaetaan 1,00 euroa kutakin osaketta kohden, ja että jäljelle jäävä vapaa oma
pääoma jätetään omaan pääomaan.

UUSI JULKISTAMISMENETTELY

Neljännen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta ja vuoden 2010
tilinpäätöstiedotteesta alkaen Konecranes Oyj siirtyy Finanssivalvonnan
Standardin 5.2b mahdollistamaan uuteen julkistamismenettelyyn ja julkistaa
tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan tilinpäätöstiedotteensa. Konecranes
Oyj:n tilinpäätöstiedote on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä
saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com.

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖLLE

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään ravintola G.W.
Sundmansin auditoriossa (osoite: Eteläranta 16) klo 11.00. Osavuosikatsauksen
esittelevät toimitusjohtaja Pekka Lundmark ja finanssijohtaja Teo Ottola.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä klo 11.00 alkaen
yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com. Yksityiskohtaiset
tiedot tiedotustilaisuudesta löytyvät 19. tammikuuta 2011 julkaistusta
pörssitiedotteesta.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2010

Konecranes noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010, jonka
Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus on hyväksynyt. Hallinnointikoodin
suosituksen 54 pohjalta Konecranes on laatinut yhtiön hallintoa koskevan
selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään, joka on tämän tiedotteen
liitetiedostona pdf-muodossa sekä luettavissa yhtiön internet-sivuilta
osoitteessa www.konecranes.com.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Pekka Lundmark, toimitusjohtaja, puh. 020 427 2000
Teo Ottola, finanssijohtaja, puh. 020 427 2040
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050
Mikael Wegmüller, johtaja, markkinointi- ja viestintä, puh. 020 427 2008

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja
työstökoneille. Vuonna 2010 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 1 546
miljoonaa euroa. Konsernilla on 10 000 työntekijää 578 kohteessa 46 maassa.
Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (osakkeen tunnus:
KCR1V).

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
NASDAQ OMX Helsinki
www.konecranes.com

Source: Millistream