Konecranes

KONECRANESIN HALLITUS KUTSUU KOOLLE VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2011

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 12:26 EET

Konecranesin hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen pidettäväksi 31.3.2011. Yhtiön hallitus ja sen valiokunnat
tekevät alla olevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle:

- Ehdotus maksaa osinkoa 1,00 euroa osakkeelta (0,90 euroa tilikaudelta 2009)
- Ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja palkkiosta
- Ehdotus tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta
- Ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
- Ehdotus osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta
- Ehdotus yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista
maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille,
jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2011 ovat merkittyinä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 13.4.2011.

Ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja palkkiosta

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson,
Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen.
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa edelleen, että samaksi
toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Dynea Oy:n Euroopan
liiketoiminnoista vastaava johtaja Nina Kopola. Hallitukseen ehdolla olevat
henkilöt on esitelty 2.2.2011 annetussa pörssitiedotteessa ja yhtiön
internet-sivuilla www.konecranes.com. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet
suostumuksensa valintaan.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin
vuonna 2010 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 100.000 euroa,
varapuheenjohtajan palkkio on 64.000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio on
40.000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään
siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita.
Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä
tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai
hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.
Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat
lisäksi oikeutettuja 1.500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen
valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Yhtiön palveluksessa oleville
ei makseta hallituspalkkioita. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

Ehdotus tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajana jatkaisi Ernst & Young Oy.

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan.

Perustelut ehdotettaville valtuutuksille

Yrityskaupat ovat jo kauan olleet avaintekijä Konecranesin strategiassa.
Tämänhetkisessä markkinatilanteessa yhtiölle voi ilmaantua mielenkiintoisia
tilaisuuksia yrityskauppoihin. Tässä ympäristössä voi olla yhtiön etujen
mukaista tarjota osakkeita kohdeyrityksien osakkeista tai muutoin järjestää
osakeanteja, mikäli sopivia tilaisuuksia ilmaantuisi.

Tässä tilanteessa voi olla myös yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen
mukaista, että omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi. Saattaa myös olla yhtiön edun mukaista, että omia osakkeita
voidaan ottaa pantiksi.

Voidakseen antaa yhtiölle mahdollisuudet toimia nopeasti, sopivien
tilaisuuksien ilmaantuessa, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus
valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta, omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta
sekä omien osakkeiden luovuttamisesta alla esitetyllä tavalla.

Vaikka tämä johdanto kuvaa ehdotettujen valtuutusten pääasiallista sisältöä,
johdannon ei ole tarkoitus olla tyhjentävä ja ehdotettuja valtuutuksia tulee
tulkita omien sanamuotojensa mukaisesti.

Ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä
enintään 6.000.000 osaketta. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä
kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10
prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä
toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi,
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten
yrityskauppojen yhteydessä, hallituksen palkkioiden suorittamiseksi tai
mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien
etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.9.2012 asti.

Ehdotus osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 9.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää
kannustinjärjestelmiä varten.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.9.2012 asti.

Ehdotus yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen kohteena on enintään 6.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien
osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain
10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien
antamiseen. Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää kannustinjärjestelmiä
varten.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.9.2012 asti.

Yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan on tarkoitus julkistaa Helsingin Sanomissa
ja Hufvudstadsbladetissa sekä yhtiön internetsivuilla 16.2.2011.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja

LISÄTIETOJA
Konecranes Oyj
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja
työstökoneille. Vuonna 2010 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 1 546
miljoonaa euroa. Konsernilla on 10 000 työntekijää 578 kohteessa 46 maassa.
Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (osakkeen tunnus:
KCR1V).

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Source: Millistream