Neomarkka

KORJAUS NEOMARKAN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KUTSUUN

Lehdistötiedote   •   Syys 16, 2010 02:05 EEST

Neomarkka Oyj:n tänään 15.9.2010 julkaiseman ylimääräisen yhtiökokouksen
kutsussa oli virheellinen yhtiökokouksen täsmäytyspäivämäärä. Oikea
yhtiökokouksen täsmäytyspäivämäärä on 1.10.2010. Täsmäytyspäivä ja
ilmoittautumisajat ovat päivitetty alla olevaan korjattuun kutsuun.

KUTSU NEOMARKKA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Neomarkka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 13.10.2010 klo 14.00 alkaen Neomarkan toimitiloissa
osoitteessa Aleksanterinkatu 48 A (8 krs), 00100 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 13.00.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle käsittelemään hallituksen ehdotusta
yhtiön toiminimen muuttamiseksi. Hallitus ehdottaa, että yhtiön toiminimeksi
muutetaan ”Neo Industrial Oyj” ja rinnakkaistoiminimeksi ”Neo Industrial Plc”.
Uusi toiminimi Neo Industrial Oyj kuvaa vanhaa toiminimeä paremmin teollisuuteen
panostavan monialakonsernin emoyhtiötä.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen ehdotus Neomarkka Oyj:n toiminimen muuttamiseksi

7. Toimitusjohtajan katsaus

8. Kokouksen päättäminen


B. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokokseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
1.10.2010 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
Neomarkka Oyj:n osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 7.10.2010 ennen klo 16.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen neomarkka@neomarkka.fi;
b) puhelimitse numeroon 0207 209 192;
c) faksilla numeroon 09 6844 6531 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimen lisäksi henkilö- tai
y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa.

Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle
arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin
arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava
ne osakkeet, joita kukin asiamies edustaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon
osoitteeseen Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.10.2010. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
viimeistään 8.10.2010 klo 10.00 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen
yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista
ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka
haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

Neomarkka Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.9.2010 yhteensä 139.600 A-sarjan
osaketta, jotka edustavat yhteensä 2.792.000 ääntä sekä 5.880.760 B-sarjan
osaketta, jotka edustavat yhteensä 5.880.760 ääntä.


Helsinki 15. syyskuuta 2010

Neomarkka Oyj
Hallitus


psta Markku E. Rentto
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Markku E. Rentto, puh. 020 720 9191

www.neomarkka.fi

Neomarkka Oyj:n strategiana on investoida teollista liiketoimintaa harjoittaviin
ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Tavoitteena on aktiivisen
omistajuuden avulla kehittää ostettuja yrityksiä ja luoda niihin lisää arvoa.
Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neomarkan B-osake
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä päämarkkinalla.


Source: Millistream